Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819
Σύνολο Εγγραφών: 274
61. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/10/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1196
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1196  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1196
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25394
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση οδηγιών της ΠΟΛ. 1067/2011 «Αποστολή αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης από τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 6, παρ. 2, περ. ε' του ν. 3691/2008».
 
62. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 12/10/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ33Α 5038629 ΕΞ 2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-25385
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25385
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση του Ν.4079/2012 άρθρο 5 στοιχείο Β' Τροποποίηση φορολογικών και τελωνειακών διατάξεων, παράγραφοι 2α και 2β, κατά το μέρος που τροποποιεί τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
 
63. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/10/2012 Αριθμός: 26
Πρωτόκολλο: ΔΙΠΑΔ/οικ/356  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-26
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25340
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση Απόφασης Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: "Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα".
 
64. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 2/10/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/1/175  
 Αρχείο .pdf: 2012ΙΚΑ-25341
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25341
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
 
65. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/10/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1192
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1192  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1192
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25336
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και βεβαιωμένων χρεών λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων και τεχνικών προβλημάτων του συστήματος Taxis.
 
66. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/9/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1190
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1190  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1190
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25317
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ» καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004 όπως ισχύουν.
 
67. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/9/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1187
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1187  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1187
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25318
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 26.9.2012.
 
68. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 25/9/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/15928/2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-25328
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25328
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάρτηση Τεχνικών Δελτίων και Οδηγιών Συμπλήρωσης τους: 1. Εγγραφής Αναθεώρησης Α1 έως 7ης τάξης, 2. Έκθεσης Δρστηριότητας 3ης έως 7ης τάξης.
 
69. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/9/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1188
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1188  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1188
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25306
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάλυση διατάξεων του Έκτου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης» - Κοινοποίηση νέων διατάξεων.
 
70. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/9/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1186
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1186  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1186
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25299
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναστολή υποβολής των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών (έντυπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044), των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους καθώς και των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για την χρήση 2011.
 
71. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/9/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1185
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1185  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1185
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25316
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 (παρ. 1 και 6) του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2011.
 
72. Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης&Ηλεκτρονικής Διακυβ.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/9/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΔΜΗΔ-25421
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25421
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
 
73. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/9/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1183
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1183  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1183
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 38/2012.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25292
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της αρ. 38/2012 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
 
74. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/9/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1181
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1181  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1181
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25267
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διακοπή εργασιών σε επιτηδευματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές.
 
75. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/9/2012 Αριθμός: 24
Πρωτόκολλο: Δ17α/07/138/Φ.10.4  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-24
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25274
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english