Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234
Σύνολο Εγγραφών: 58
1. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 18/12/2000 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/10154  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-10927
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10927
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πιστοποιητικά καταλληλότητας-Βεβαιώσεις περιοδικού επανελέγχου ανυψωτικών Μηχανημάτων Εργων (ΜΕ) (Γερανοί-Εκσκαφείς, Γερανογέφυρες, Καλαθοφόρα, Αναβατόρια, Αντλίες σκυροδέματος και Περανοφόρα).
 
2. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 11/12/2000 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/9951  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-10908
Συνημμένα: Εγγραφο 130327/5.11.2000 Υφυπ.Εργασίας, Π.Δ. 304/2000 (ΦΕΚ 241Α'/3.11.2000)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10908
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μηχανήματα Έργων (ΜΕ). Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ. 304/00 «Τροποποίηση του π.δ. 395/94 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ" (ΦΕΚ 220/19-12-94 τ.Α') όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 89/99 "Τροποποίηση του π.δ. 395/94 σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου" (ΦΕΚ 94/13-5-1999 τ.Α')».
 
3. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/12/2000 Αριθμός: ΠΟΛ 1286
Πρωτόκολλο: 1104968/50-0Ε  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1286
Συνημμένα: ΦΕΚ 207Α'/27.9.2000, Υπ. Απόφαση Ζ1-412/26.10.2000
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10964
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του ν.2842/2000 σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ, ως κοινής νομισματικής μονάδας & οδηγίες για την εφαρμογή τους. Φορολογικές ρυθμίσεις για την μετάβαση στο EURO. Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1103/1997, 974/1998, 2866/1998 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ. Οδηγίες για την χρησιμοποίηση, μετατροπή, αναγραφή του EURO.
 
4. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/12/2000 Αριθμός: ΠΟΛ 1288
Πρωτόκολλο: 1110091/2103/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1288
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10963
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2001. Οδηγίες για την παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών.
 
5. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/12/2000 Αριθμός: ΠΟΛ 1287
Πρωτόκολλο: 1110587/11310/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1287
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10947
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων, η οποία θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους 2000 και η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του ν. 2065/1992.
 
6. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/12/2000 Αριθμός: ΠΟΛ 1290
Πρωτόκολλο: 1110553/2112/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1290
Συνημμένα: Πίνακας
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10962
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων για τις αποδοχές ή τις συντάξεις και τις κάθε είδους φορολογούμενες αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους, καθώς και για το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτές κατά το έτος 2000.
 
7. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/12/2000 Αριθμός: 33
Πρωτόκολλο: ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ.580  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-33
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 1265Β'/18.10.2000
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10907
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση απόφασης για την εκπόνηση και εφαρμογή Προγράμματος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) στα Δημόσια Έργα (έργα ή μελέτες).
 
8. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/11/2000 Αριθμός: ΠΟΛ 1275
Πρωτόκολλο: 1106581/6772-13/0016  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1275
Συνημμένα: Πίνακας τόκων υπερημερίας
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10972
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ποσοστό τόκου υπερημερίας. Καθορισμός ποσοστών τόκων υπερημερίας.
 
9. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/11/2000 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/16872  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-10868
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10868
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή Οριστικού Ισολογισμού Χρήσεως 1999. Εκθεση Δραστηριότητας - Πιστοποιητικό Ορκωτού Λογιστή.
 
10. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/11/2000 Αριθμός: ΠΟΛ 1270
Πρωτόκολλο: 1105028/9067/ΔΕ-Β'  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1270
Συνημμένα: Ενας πίνακας
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10971
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για τις διαδικασίες και τον τρόπο υποβολής των συμφωνητικών που προβλέπονται από την παράγραφο 16 του άρθρου 8 του ν.1882/1990. Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής συμφωνητικών. Δεν αφορά μισθωτήρια και συμφωνητικά εργολαβιών, υπεργολαβιών.
 
11. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/11/2000 Αριθμός: ΠΟΛ 1269
Πρωτόκολλο: 1105256/11260/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1269
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10946
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων που θα πραγματοποιηθεί κατά το έτος 2000.
 
12. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/11/2000 Αριθμός: 30
Πρωτόκολλο: οικ.Δ.Ε.Ε.Π.Π.544  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-30
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 1176Β'/22.9.2000
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10906
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση απόφασης καθιέρωσης του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάβε Δημόσιου Έργου.
 
13. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 7/11/2000 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/0/9006  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-10825
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10825
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πιστοποιητικά καταλληλότητας-Βεβαιώσεις περιοδικού επανελέγχου ανυψωτικών Μηχανημάτων Εργων (ΜΕ) (Γερανοί, Γερανοί-Εκσκαφείς, Γερανογέφυρες, Καλαθοφόρα, Αναβατόρια, Αντλίες σκυροδέματος και Περονοφόρα.
 
14. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/10/2000 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 110114/Γ  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΟΙΚ-11588
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11588
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προστασία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 
15. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/10/2000 Αριθμός: 29
Πρωτόκολλο: Δ17α/141/1/Φ.1.3  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-29
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 494/2000
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10826
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσυμβατικός έλεγχος συμβάσεων στα δημόσια έργα. Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 8 παρ.1 του ν.2741/99 προληπτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, είναι υποχρεωτικός για όλες τις συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων, των οποίων η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό του 1 δις, εάν δεν είχε κοινοποιηθεί η κατακυρωτική απόφαση στον επιλεγέντα ανάδοχο μέχρι την 28.9.1999, εφόσον η επιλογή έγινε ύστερα από δημοπρασία ή δεν είχε υπογραφεί η σχετική σύμβαση πριν την ανωτέρω ημερομηνία, σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english