Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011
Σύνολο Εγγραφών: 161
1. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/12/2016 Αριθμός: ΦΕΚ4420Β
Πρωτόκολλο: ΔΑΕΕ/οικ.2287  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ4420Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38628Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων - Διοικητική Αρχή Φραγμάτων.
 
2. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/12/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.80000/οικ. 61689/2215/2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΡΓΑΣ-30836
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30836
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 38 και της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (Α, 85).
 
3. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/12/2016 Αριθμός: ΦΕΚ4447Β
Πρωτόκολλο: Δ. ΟΡΓ. Δ 1186555 ΕΞ 2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4447Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30835
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι ΔΟΥ.
 
4. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/12/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.80000/οικ.61691/2216  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΡΓΑΣ-30784
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30784
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι 28.2.2017.
 
5. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/12/2016 Αριθμός: ΦΕΚ4330Β
Πρωτόκολλο: οικ. 61502/3399  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ4330Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30819
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017.
 
6. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/12/2016 Αριθμός: ΦΕΚ4269Β
Πρωτόκολλο: 182/2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΕΑΑΔΗΣΥ-ΦΕΚ4269Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30783
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’147 ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
 
7. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/12/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.80000/οικ.61676/2213  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΡΓΑΣ-30787
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30787
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απογραφή στο Μητρώο εργοδοτών – εισφερόντων Ε.Φ.Κ.Α., υπόχρεος, διαδικασία απογραφής κ.α. από 01/01/2017.
 
8. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/12/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2763  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΡΓΑΣ-30776
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30776
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για το μεταβατικό διάστημα δημιουργίας του Ενιαίου Μητρώου Ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ.
 
9. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/12/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.80000/οικ.61327/1484  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΡΓΑΣ-30772
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30772
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387/2016 – Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017.
 
10. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/12/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ.61662/3406/2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΡΓΑΣ-30775
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30775
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μεταβίβαση τμήματος περιουσίας του τέως Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ στο Ν.Π.Ι.Δ. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
 
11. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/12/2016 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-30770
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30770
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 
12. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/12/2016 Αριθμός: ΠΟΛ 1204
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1204
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30789
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».
 
13. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 28/12/2016 Αριθμός: 17
Πρωτόκολλο: 6510  
 Αρχείο .pdf: 2016ΕΑΑΔΗΣΥ-17
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30790
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενίσχυση συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 
14. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/12/2016 Αριθμός: ΦΕΚ4214Β
Πρωτόκολλο: Φ.80000/οικ.58192/2153  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ4214Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30763
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Καταστατικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. -Ν.Π.Ι.Δ.)».
 
15. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 23/12/2016 Αριθμός: ΦΕΚ241Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4447/2016  
 Αρχείο .pdf: 2016ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ241Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30781
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english