Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 124
1. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/12/2006 Αριθμός: 71
Πρωτόκολλο: Ε33/516  
 Αρχείο .pdf: 2006ΙΚΑ-71
Συνημμένα: Υπόδειγμα Βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, ορισμένα άρθρα του ν. 3518/2006 κ.α.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18646
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν. 3518/06 (ΦΕΚ 272/τ.Α΄/21-12-06) περί ρύθµισης οφειλοµένων εισφορών στο Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ.
 
2. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/12/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1148
Πρωτόκολλο: 1114305/8860/0016  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1148
Συνημμένα: α) Απόσπασμα ΦΕΚ 276Α'/22-12-2006 (Ν.3522/2006, Αρθρα 17, 18, 19 και 39) β) Εντυπο παροχής διευκόλυνσης & γ) Εντυπο επανεξέτασης διευκόλυνσης.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17928
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων για θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων.
 
3. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 22/12/2006 Αριθμός: ΝΣΚ 597
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 597/2006  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 597
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19191
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάταται εάν, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, στις οποίες ανατίθενται δημόσια έργα από ανώνυμες εταιρείες που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, είναι υποχρεωμένες να καταβάλλουν: α) υπέρ ΤΣΜΕΔΕ τις κρατήσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις β', β1 και ιη' της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2326/1940, όπως αυτό έχει συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα, και β) υπέρ ΕΜΠ τις κρατήσεις που προβλέπονται στο άρθρο μόνο παρ. 1 περ. α του Ν. 546/1943.
 
4. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/12/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1147
Πρωτόκολλο: 1113389/10463/1943/0014  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1147
Συνημμένα: Υπόδειγμα εντύπου "ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ".
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17927
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2006.
 
5. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/12/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1145
Πρωτόκολλο: 1112847/6238/ΔΕ-Β'  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1145
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 265Α'/5-12-2006 (Ν.3513/2006, Αρθρο 11)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17929
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3513/2006 περί παράτασης των προθεσμιών παραγραφής.
 
6. Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 21/12/2006 Αριθμός: ΦΕΚ172Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3518/2006  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΑΠ-ΦΕΚ172Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18646Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
 
7. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/12/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1144
Πρωτόκολλο: 1112708/3151/ΔΜ Β'  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1144
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 449/2006
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17930
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της 449/2006 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., σχετικά με το αν μπορεί ημεδαπή ΕΠΕ να έχει μοναδικό εταίρο αλλοδαπή μονοπρόσωπη ΕΠΕ καθώς και αν ο προϊστάμενος ΔΟΥ μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει βεβαίωση έναρξης εργασιών σε ΕΠΕ, η οποία έχει μοναδικό εταίρο αλλοδαπή μονοπρόσωπη ΕΠΕ, πριν η εταιρεία αυτή κηρυχθεί άκυρη με δικαστική απόφαση, με δεδομένο το γεγονός ότι έχουν τηρηθεί εκ μέρους αυτής όλες οι απαιτούμενες κατά νόμον για την ολοκλήρωση της σύστασής της διατυπώσεις δημοσιότητας.
 
8. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/12/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1143
Πρωτόκολλο: 1091865/1156/Β0013  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1143
Συνημμένα: Η υπ'αριθμ.5618/3-11-2006 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1689 Β' 17-11-2006)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17887
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων της με αριθμ.5618/3-11-2006 Απόφασης των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1689 τ.Β'/17-11-2006- Παράταση του χρόνου για την υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων στις περιπτώσεις επικύρωσης ανωμάλων δικαιοπραξιών.
 
9. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/12/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1139
Πρωτόκολλο: 1065011/10936/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1139
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21380
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκπτωση των μισθωμάτων που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία έχουν μισθώσει από εταιρείες leasing.
 
10. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/12/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1138
Πρωτόκολλο: 1013971/892/0016  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1138
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 57/2006
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17886
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάσχεση "εις χείρας τρίτου" βεβαίωση - είσπραξη του χρέους σε βάρος του.
 
11. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 5/12/2006 Αριθμός: ΝΣΚ 550
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 550/2006  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 550
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19225
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν δυνατή η επανεισαγωγή προς εξέταση στο Τεχνικό Συμβούλιο Εργων αιτήσεως θεραπείας αναδόχου δημοσίου έργου, ενόψει των διαφορετικών απόψεων που έχουν διατυπωθεί μεταξύ του Τεχνικού Συμβουλίου Εργων του ΓΕΣ και της ιεραρχίας σχετικά με τη διαφωνία που έχει ανακύψει μεταξύ της Προϊσταμένης Αρχής και αναδόχου, λόγω της διαγραφής από τον 1ο ΑΠΕ των ΝΤ1, ΝΤ74, 75 και 76, που αφορά την πληρωμή πρόσθετης σιδηροκατασκευής στο έργο "Κατασκευή Υποστέγων ΕΕ/Π ΑPACHEE για το 1ο ΤΕΕΠ Α/Δ Στεφανοβικείου".
 
12. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/12/2006 Αριθμός: 33
Πρωτόκολλο: Δ13ε/ο/21814  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-33
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17866
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου Μηχανημάτων Έργων.
 
13. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/11/2006 Αριθμός: 31
Πρωτόκολλο: Δ17γ/02/180/ΦΝ 439.3  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-31
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17857
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων και έναρξη ισχύος τους.
 
14. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/11/2006 Αριθμός: 30
Πρωτόκολλο: Δ17γ/09/179/ΦΝ 294  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-30
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17855
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων που εμπίπτουν στην κοινοτική Οδηγία, με αντίγραφο της βεβαίωσης πτυχίου του ΜΕΕΠ.
 
15. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/11/2006 Αριθμός: 29
Πρωτόκολλο: Δ17γ/10/179/Φ.Ν.443  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-29
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17851
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων στα πλαίσια των διαγωνισμών ανάθεσης συμβάσεων έργων και μελετών.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english