Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 146
1. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/12/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1159Β
Πρωτόκολλο: 1159/29.12.2009  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1159Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21322
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2010.
 
2. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/12/2009 Αριθμός: 23
Πρωτόκολλο: Δ17γ/10/192/ΦΝ449  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΕΧΩΔΕ-23
Συνημμένα: ΦΕΚ 232Α/18-12-2009
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21337
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ∆ηµοσίευση Προεδρικού ∆ιατάγµατος «Αναστολή του Π∆ «Μητρώα µελετητών και εταιρειών µελετών (Φ.Ε.Κ. 185 Α’/2009)».
 
3. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/12/2009 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ11γ/759  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΕΧΩΔΕ-21349
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21349
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της απόφασης ”Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών” .
 
4. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/12/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1157
Πρωτόκολλο: 1157  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1157
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21324
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάργηση της ΑΥΟΟ 1088566/ 7245/1101/ ΠΟΛ.1124/15-9-2009.
 
5. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/12/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1156
Πρωτόκολλο: 11668/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1156
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21323
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3808/2009.
 
6. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/12/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1154
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1154  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1154
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21294
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων.
 
7. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/12/2009 Αριθμός: 22
Πρωτόκολλο: Δ11δ/o/15/121  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΕΧΩΔΕ-22
Συνημμένα: Αντίγραφο Κανονισμού (ΕΚ) 1422/2007
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21285
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών, τα οποία θα εφαρμόζονται από την 1-1-2010. (Τροποποίηση Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ).
 
8. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/12/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1149
Πρωτόκολλο: 1149-14/12/2009  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1149
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21259
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για τη διάθεση των σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2010 ως προς την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας των οχημάτων.
 
9. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/12/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1151
Πρωτόκολλο: 2191/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1151
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21287
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2010.
 
10. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/12/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1150
Πρωτόκολλο: 1150-14/12/2009  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1150
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21286
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2010.
 
11. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 10/12/2009 Αριθμός: ΦΕΚ227Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3808/2009  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ227Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21295
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις.
 
12. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/11/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1145
Πρωτόκολλο: 1145-1/12/2009  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1145
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21235
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διάθεση και διακίνηση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας και ειδικού φόρου επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης μεγάλου κυβισμού, έτους 2010.
 
13. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/11/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1147
Πρωτόκολλο: 11511/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1147
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21213
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών.
 
14. Συμβούλιο της Επικρατείας
Κατηγορία: Απόφαση ΣτΕ Ημερομηνία: 30/11/2009 Αριθμός: 3821
Πρωτόκολλο: 3821  
 Αρχείο .pdf: 2009ΣτΕ-3821
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21472
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόφαση του ΣτΕ 3821/2009 με την οποία κρίθηκε ότι με την άπρακτη παρέλευση της δεκαήμερης προθεσμίας του άρθρου 48 παρ. 3 του ΠΔ 609/1985 από την υποβολή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του αναδόχου χωρίς η διευθύνουσα υπηρεσία να απαντήσει επ' αυτής, τεκμαίρεται η αποδοχή της δήλωσης του αναδόχου και όχι η απόρριψη αυτής.
 
15. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/11/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1143
Πρωτόκολλο: 1143-30/11/2009  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1143
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21212
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για τη λήψη μέτρων προστασίας, στις περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού ενόψει της νομολογιακής προσέγγισης επί του θέματος από την υπ’ αριθμ. 3356/2008 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english