Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 146
121. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/2/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1024
Πρωτόκολλο: 1021446/84/0013  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1024
Συνημμένα: Φύλλο ελέγχου και πράξη διοικητικής επίλυσης της διαφοράς
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20230
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο του φύλλου ελέγχου και της πράξης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, ενιαίου τέλους ακινήτων νομικών προσώπων.
 
122. Δοικητικό Εφετείο
Κατηγορία: Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Ημερομηνία: 20/2/2009 Αριθμός: 529
Πρωτόκολλο: ΔΕφΑθ 529/2009  
 Αρχείο .pdf: 2009ΔΕφ-529
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22502Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σημαντική απόφαση που δέχεται τα ακόλουθα: α) Απευθείας αγωγή για την είσπραξη ρητώς ή αυτοδικαίως εγκεκριμένου λογαριασμού. β) Εφαρμογή αυξημένου επιτοκίου υπερημερίας άρθρ. 4 § 4 Π.Δ. 166/2003. γ) Αντίθεση στο Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Συνθήκη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) των διατάξεων που προβλέπουν μειωμένο επιτόκιο υπερημερίας υπέρ Δημοσίου κ.λπ. δ) Έναρξη τοκοφορίας από όχληση. Δεν απαιτείται για την έναρξη της τοκοφορίας του λογαριασμού προηγούμενη έκδοση τιμολογίου ή πληρωμή των κρατήσεων. ε) Έναρξη τοκοφορίας ΦΠΑ από την καταβολή του.
 
123. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/2/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1026
Πρωτόκολλο: 1021912/324/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1026
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20231
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 (χρήση 2008).
 
124. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/2/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1020
Πρωτόκολλο: 1019687/1080/0016  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1020
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20170
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών
 
125. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/2/2009 Αριθμός: 04
Πρωτόκολλο: ΔΙΠΑΔ/οικ/98  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΕΧΩΔΕ-04
Συνημμένα: Αποφάσεις Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ ΔΙΠΑΔ/οικ/473/20.8.07 και ΔΙΠΑΔ/οικ.674/6.10.08
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20210
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση Αποφάσεων για έγκριση Προσωρινών Συστάσεων σε συνδυασμό με τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες.
 
126. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/2/2009 Αριθμός: 05
Πρωτόκολλο: ΔΙΠΑΔ/οικ/99  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΕΧΩΔΕ-05
Συνημμένα: Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ ΔΙΠΑΔ/οικ/12/13-1-2009
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20209
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση Απόφασης για την έγκριση οδηγιών παρακολούθησης και εφαρμογής των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ) και ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..
 
127. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/2/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1017
Πρωτόκολλο: 1018986/3359/ΔΕ-Β'  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1017
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20162
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1-11 του ν. 3259/2004 σχετικά με την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, όπως αυτές ισχύουν ύστερα από το ν. 3746/2009.
 
128. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/2/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1019
Πρωτόκολλο: 1019381/67/0013  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1019
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20172
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2009, δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή και ημερομηνίες υποβολής της.
 
129. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 16/2/2009 Αριθμός: ΦΕΚ27Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3746/2009  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ27Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20170Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ),ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις.
 
130. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/2/2009 Αριθμός: 03
Πρωτόκολλο: Δ17γ/05/22/ΦΝ 439  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΕΧΩΔΕ-03
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20191
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Aναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2009.
 
131. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/2/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1012
Πρωτόκολλο: 1017981/113/T.&E.F.  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1012
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20159
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που κατεστράφησαν κατά τα γεγονότα του μηνός Δεκεμβρίου 2008.
 
132. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/2/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1013
Πρωτόκολλο: 1018771/282/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1013
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20173
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο , κατά περίπτωση.
 
133. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/2/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1011
Πρωτόκολλο: 1016688/790/173/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1011
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20229
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την τήρηση των προθεσμιών επιστροφής Φ.Π.Α. της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1073/2004.
 
134. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/2/2009 Αριθμός: ΠΟΛ 1014
Πρωτόκολλο: 1018770/283/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1014
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20171
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του.
 
135. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/2/2009 Αριθμός: 01
Πρωτόκολλο: Δ17γ/07/19/ΦΝ 439  
 Αρχείο .pdf: 2009ΥΠΕΧΩΔΕ-01
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20143
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αυτοδίκαιη έγκριση λογαριασμών δημοσίων έργων και μελετών.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english