Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές-ΕΤΕΠ
 

28.03.2024: Με την Απόφαση 70969/2024 (ΦΕΚ 1890Β/2024) του ΥπΥΜΕ εγκρίνονται  εβδομήντα εννέα (79) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) της πρώτης αναθεώρησης και δεκαοκτώ (18) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) της δεύτερης αναθεώρησης, με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών - Έγγραφο 114787/2024 του ΥπΥΜΕ.

21.08.2023:
Με την Απόφαση 244140/2023 (ΦΕΚ 5115Β/2023) του ΥπΥΜΕ εγκρίνονται ογδόντα (80) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - Έγγραφο 260234/04.09.2023 του ΥπΥΜΕ.

19.12.2022:
Με την Απόφαση 367126/22.11.2022 (ΦΕΚ 6366Β/2022) του ΥπΥΜΕ κοινοποιούνται 154 ΕΤΕΠ. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

14.02.2022:  ΕΛΟΤ: «Αναθεώρηση 1ης έκδοσης 314 ΕΤΕΠ - Φάση Γ - Σχέδια ΕΤΕΠ σε δημόσια κρίση» - Πίνακας σχεδίων ΕΤΕΠ σε δημόσια κρίση - Φάση Γ - Έκδοση 2022-02-07 - Έντυπο σχολιασμού ΕΤΕΠ.

 

22.09.2021: ΕΛΟΤ: «Αναθεώρηση 1ης έκδοσης 314 ΕΤΕΠ - Φάση Β - Σχέδια ΕΤΕΠ σε δημόσια κρίση (Επικαιροποίηση 2021-09-22)» - Πίνακας σχεδίων ΕΤΕΠ σε δημόσια κρίση - Φάση Β - Έκδοση 2021-09-22 - Έντυπο σχολιασμού ΕΤΕΠ.

 

04.02.2021: ΕΛΟΤ: «Αναθεώρηση 1ης Έκδοσης 314 ΕΤΕΠ - Σχέδια Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών σε δημόσια κρίση - Α' Φάση» - Πίνακας σχεδίων ΕΤΕΠ σε δημόσια κρίση - Φάση Α - Έκδοση 2021-02-02 - Έντυπο σχολιασμού ΕΤΕΠ.

26.11.2020:
Με την Απόφαση Δ22/4193/22.11.2019  (ΦΕΚ 4607Β/2019) του ΥπΥΜΕ κοινοποιούνται 70 ΕΤΕΠ, η ημερομηνία έναρξης ισχύος των οποίων τροποποιήθηκε με τις Δ22/οικ.1989/12.03.2020 (ΦΕΚ 1437Β/2020) και  102843/19.11.2020 (ΦΕΚ 5234Β/2020) Αποφάσεις του ΥπΥΜΕ και ορίσθηκε η 01-03-2021.

 

07.09.2016: ΠΡΟΣΟΧΗ - Σας ενημερώνουμε ότι με τις Εγκυκλίους 22/24.10.2014, 26/11.12.2014 και 17/07.09.2016 του ΥπΥΜΕΔΙ κοινοποιούνται αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις αναστολής υποχρεωτικής εφαρμογής 3,5 και 59 ΕΤΕΠ, αντίστοιχα, στην θέση των οποίων το Υπουργείο συνιστά την χρήση των ανάλογων ΠΕΤΕΠ.

 

30.07.2012: Παρατίθενται οι 440 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑνΥπ (ΦΕΚ Β' 2221/30-7-2012), σε εύχρηστη μορφή (πρόσβαση σε αρχεία .pdf από την στήλη "ΚΩΔ. ΕΤΕΠ"), όπως μας παραχωρήθηκαν από τον κ. Π. Αναγνωστόπουλο-Πολ. Μηχ., επικεφαλής του έργου κατάρτισης των ΠΕΤΕΠ.

α/α
ΦΕΚ

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +

Tίτλος ΕΤΕΠ

Απόδοση στην Αγγλική

 

 

 

 

 

01

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

01-01

Παραγωγή σκυροδέματος - εργασίες σκυροδέτησης

 

1

01-01-01-00

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

Concrete production and transportation

2

01-01-02-00

Διάστρωση σκυροδέματος

Concrete casting

3

01-01-03-00

Συντήρηση σκυροδέματος

Concrete curing

4

01-01-04-00

Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

Work site concrete batching plants

5

01-01-05-00

Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

Concrete compaction by vibration

6

01-01-06-00

Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα

Self compacting concrete

7

01-01-07-00

Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

Mass concrete

 

01-02

Σιδηροί Οπλισμοί Σκυροδεμάτων

 

8

01-02-01-00

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

Steel reinforcement for concrete

9

01-02-02-00

Προένταση σκυροδέματος

Concrete post- & pre-tensioning

 

01-03 κλπ

Ικριώματα - καλούπια

 

10

01-03-00-00

Ικριώματα

Scaffolding (falsework)

11

01-04-00-00

Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

Concrete formwork

12

01-05-00-00

Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος

Formation of final surfaces in cast concrete without use of mortars

 

 

 

 

 

02

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

 

02-01

Προκαταρτικές εργασίες εκτέλεσης χωματουργικών

 

13

02-01-01-00

Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών

Works zone grubbing and clearing

14

02-01-02-00

Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού

Removal of the top layer of the soil

 

02-02 κλπ

Εκσκαφές

 

15

02-02-01-00

Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων

General excavations for Road and Hydraulic works

16

02-03-00-00

Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων

General excavations for Buildings

17

02-04-00-00

Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων

Excavations for foundation works

18

02-05-00-00

Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων

Management of excavation materials and exploitation of dumping sites

19

02-06-00-00

Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων

Quarry sites and borrow areas development and exploitation

 

02-07

Επιχώματα / Επενδύσεις

 

20

02-07-01-00

Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων

Construction of embankments with suitable excavation or borrow materials

21

02-07-02-00

Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων

Refill of excavations for foundation works

22

02-07-03-00

Μεταβατικά επιχώματα

transition embankments

23

02-07-04-00

Οπλισμένα επιχώματα

Reinforced embankments

24

02-07-05-00

Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γή

lining of road embarkment slopes and filling of road islands with horticultural soil

25

02-07-06-00

Λιθορριπές προστασίας πρανών οδικών έργων

Rip-rap for road slope protection

 

02-08

Ειδικές απαιτήσεις εκσκαφών

 

26

02-08-00-00

Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές

Dealing with public networks during excavation works

 

02-09

Εξυγιάνσεις / Σταθεροποιήσεις εδαφών

 

27

02-09-01-00

Εξυγιάνσεις και σταθεροποιήσεις εδαφών με εφαρμογή υδρασβέστου, υδραυλικών κονιών, τσιμέντου και ασβεστούχου ιπτάμενης τέφρας

Soil improvement and stabilization using lime, pozzolans, cement and calcareous fly ash

 

 

 

 

 

03

ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

 

 

03-02

Τοιχοδομές

 

28

03-02-01-00

Λιθόκτιστοι τοίχοι

Natural stone masonry

29

03-02-02-00

Τοίχοι από οπτόπλινθους

Clay bricks masonry

 

03-03

Επιχρίσματα

 

30

03-03-01-00

Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου

Coatings using in-situ mortars

 

03-04

Μεταλλικές κατασκευές

 

31

03-04-05-00

Σφράγιση αρμών κτιρίων

Sealing of building joints

 

03-05

Επιστεγάσεις - πλαγιοκαλύψεις

 

32

03-05-01-00

Επικεραμώσεις στεγών

Roof coverings with clay roofing tiles

33

03-05-02-01

Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα

Roof coverings with  self supporting metal sheet products

34

03-05-02-03

Επιστεγάσεις με χαλυβδόφυλλα με τραπεζοειδείς νευρώσεις προς τα άνω χωρίς θερμομόνωση

Roof coverings with steel sheets with upwards trapezoidal corrugations without insulation

35

03-05-03-00

Επιστεγάσεις με χαλυβδόφυλλα με τραπεζοειδείς νευρώσεις προς τα κάτω και θερμομονωτικές και στεγανοποιητικές στρώσεις

Roof coverings with steel sheets having downwards trapezoidal corrugations, thermal insulation and waterproofing layers

 

03-06

Μονώσεις

 

36

03-06-01-01

Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες

Waterproofing of roofs and terraces with asphaltic membranes

37

03-06-01-02

Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC

Waterproofing of roofs and terraces with PVC membranes

38

03-06-02-01

Θερμομονώσεις δωμάτων

Thermal insulation of terraces

39

03-06-02-02

Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων

Thermal insulation of external walls

40

03-06-02-03

Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών

Thermal insulation of clay roofing tiles

41

03-06-02-04

Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα

External wall insulation systems with expanded polystyrene (EPS) boards and fibre mesh reinforced synthetic coatings

 

03-07

Επενδύσεις - επιστρώσεις - ψευδοροφές

 

42

03-07-01-01

Ξύλινα καρφωτά δάπεδα

Nail and staple hardwood flooring

43

03-07-01-02

Ξύλινα κολλητά δάπεδα

Glue down hardwood flooring

44

03-07-02-00

Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές

Ceramic tiles covering of indoor and outdoor surfaces

45

03-07-03-00

Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

Natural stone paving

46

03-07-04-00

Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων

Cladding with marble, granite and natural stones

47

03-07-06-01

Δάπεδα με μοκέτα

Textile floor coverings

48

03-07-06-02

Βινυλικά δάπεδα

Vinyl tile flooring

49

03-07-08-00

Υπερυψωμένα δάπεδα

Raised access flooring

50

03-07-10-01

Ψευδοροφές με γυψοσανίδες

Gypsum boards for suspended ceilings

51

03-07-10-02

Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές

Sound absorbing suspended ceilings

52

03-07-10-03

Ψευδοροφές με ινοτσιμεντοσανίδες

Fibre cement boards suspended ceilings

 

03-08

Κουφώματα -υαλουργικά

 

53

03-08-01-00

Ξύλινα κουφώματα

Wooden windows and doors

54

03-08-02-00

Σιδηρά κουφώματα

Steel windows and doors

55

03-08-03-00

Κουφώματα Αλουμινίου (Αναστολή)

Aluminium windows and doors

56

03-08-04-00

Κουφώματα από συνθετικά υλικά

Synthetic windows and doors

57

03-08-07-01

Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες

Single layer and laminated glass glazing

58

03-08-07-02

Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό

Insulated (double) glazing

59

03-08-07-03

Πυράντοχοι υαλοπίνακες - Πυράντοχοι τοίχοι με υαλότουβλα

Fire resistant glazing - Fire resistant wall partitions with glass tiles

60

03-08-09-00

Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας

Glass doors made of security glass

 

03-09

Ξυλουργικές Εργασίες

 

61

03-09-01-00

Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα

Built-in furniture

 

03-10

Χρωματισμοί

 

62

03-10-01-00

Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος

Concrete painting

63

03-10-02-00

Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων

Render and plaster painting

64

03-10-03-00

Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών

Corrosion protection and painting of steel

65

03-10-05-00

Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών

Wood painting

 

 

 

 

 

04

Η/Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

04-01

Δίκτυα Υγρών υπό Πίεση

 

66

04-01-01-00

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες με ραφή

Building piping systems under pressure with black welded steel tubes

67

04-01-02-00

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής

Building piping systems under pressure with seamless steel tubes

68

04-01-03-00

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλκοσωλήνες

Building piping systems under pressure with copper tubes

69

04-01-04-01

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με σωλήνες πολυπροπυλενίου

Building piping systems under pressure with polyethylene tubes

70

04-01-04-02

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες

Building piping systems under pressure with flexible, reinforced plastic tubes

71

04-01-05-00

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή

Building piping systems under pressure with welded, galvanized steel tubes

72

04-01-06-00

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους άνευ ραφής

Building piping systems under pressure with seamless, galvanized steel tubes

73

04-01-07-00

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες

Building piping systems under pressure with stainless steel tubes

 

04-02

Βαρυτικά Δίκτυα Υγρών

 

74

04-02-01-01

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων με ευθύγραμμους πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης ροής

Building piping systems with linear plastic tubes using free flow

 

04-04

Αποχέτευση

 

75

04-04-01-01

Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων

General requirements for domestic sewerage systems

76

04-04-01-02

Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων μη οικιακών υγρών αποβλήτων

General requirements for non-domestic sewerage systems

77

04-04-03-01

Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί

Sanitary ware, common

78

04-04-03-02

Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ)

Sanitary ware for disabled persons

79

04-04-03-03

Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής

Bath and WC ancillary equipment

80

04-04-04-01

Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα

Floor gullies, odour-trap

81

04-04-04-02

Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσμοπαγίδα

Floor gullies, not odour-trap

82

04-04-05-01

Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτιρίου (ανοικτής ροής)

Outdoor manholes of building sewerage systems

83

04-04-05-02

Στόμια ελέγχου - καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης κτιρίων, εντός ή εκτός φρεατίου

Inspection-cleaning outlets of buildings sewerage piping, inside or without manholes

 

4-05

Πυρόσβεση

 

84

04-05-01-01

Πυροσβεστικές φωλέες

Fire hose reels' cabins

85

04-05-06-01

Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα

Dry powder and carbon dioxide portable fire extinguishers

86

04-05-07-01

Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως

Dry powder automatic fire extinguishers

87

04-05-08-00

Πυροσβεστικοί σταθμοί

Fire stations (closets)

 

04-07

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού - Αερισμού/ Αεραγωγοί

 

88

04-07-01-01

Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά φύλλα

Airducts of metallic sheets

89

04-07-02-01

Μονώσεις αεραγωγών με υαλοβάμβακα ή πετροβάμβακα

Airducts insulation with glasswool or rockwool

90

04-07-02-02

Μονώσεις αεραγωγών με αφρώδη ελαστομερή υλικά

Airducts insulation with foamed elastomeric materials

 

04-09

Λεβητοστάσια - Ψυχροστάσια

 

91

04-09-02-00

Εγκατάσταση Χαλυβδίνων  Λεβήτων

Installation of steel boilers

 

04-20

Σωληνώσεις - Καλωδιώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

 

92

04-20-01-01

Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Electrical installation piping with steel conduits

93

04-20-01-02

Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Electrical installation piping with plastic conduits

94

04-20-01-03

Εσχάρες και σκάλες καλωδίων

Cable trays and ladders for cables

95

04-20-01-06

Πλαστικά κανάλια καλωδίων

Plastic cable trunking

96

04-20-02-01

Αγωγοί - καλώδια διανομής ενέργειας

Power distribution cables

 

04-23

Ηλεκτροστάσια -Υποσταθμοί Υποβιβασμού Μέσης Τάσης

 

97

04-23-05-00

Συστήματα αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής (UPS)

Uninterrupted power supply units (UPS)

 

04-50

Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας

 

98

04-50-01-00

Συλλεκτήριο σύστημα συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας

Roof circuits of lightning protection systems

099

04-50-02-00

Αγωγοί καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας

Conductors of lightning protection systems

 

 

 

 

 

05

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

 

 

05-01

Τεχνικά έργα και γέφυρες

 

100

05-01-02-01

Προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκοί

Prefabricated, post tensioned beams

101

05-01-02-02

Προβολοδόμηση γεφυρών με σπονδύλους σκυροδέματος επί τόπου

Bridge construction with the balanced cantilever method

102

05-01-02-03

Κατασκευή φορέων γεφυρών με προκατασκευασμένους σπονδύλους

Bridge construction with precast segments

103

05-01-05-01

Ελαστομεταλλικά εφέδρανα

Elastomeric bearings

104

05-01-06-00

Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών

Bridge deck joints

105

05-01-07-01

Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με συνθετικές  μεμβράνες

Bridge deck waterproofing with synthetic membranes

106

05-01-08-00

Σύστημα αποχέτευσης γεφυρών

Bridge drainage systems

107

05-01-09-02

Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισμού επί γεφυρών ή τοίχων

Fixing of guard rails and lighting poles on bridge decks and walls

 

05-02

Λοιπά τεχνικά έργα

 

108

05-02-01-00

Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα

Kerbs, gutters and roadside concrete lined drainage ditches

109

05-02-02-00

Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών

Paving slabs and cobblestones for pedestrian areas

110

05-02-03-00

Αντιρρυπαντική επάλειψη

Antigraffiti coatings

111

05-02-04-00

Ηχοπετάσματα οδών

Road sound barriers

112

05-02-05-00

Αντιθαμβωτικές διατάξεις οδών

Road anti-glare systems

113

05-02-06-00

Βαθμιδωτά ρείθρα πρανών και φρεάτια εισροής-εκροής αυτών

Stepped slope gutters and their inflow - outflow shafts

114

05-02-07-00

Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων

Rockfall protection barriers

 

05-03

Οδοστρώματα

 

115

05-03-01-00

Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά υλικά

Road pavement subgrade layer with unbound soil

116

05-03-02-01

Στρώση έδρασης οδοστρώματος και επιχωμάτων από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με υδράσβεστο

Road pavement subgrade layers and embankment bedding layers with lime stabilized soil

117

05-03-02-02

Στρώση έδρασης οδοστρώματος από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με τσιμέντο και τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά

Road pavement subgrade layers with cement stabilized soil and cement bounded granular materials

118

05-03-03-00

Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά

Road pavement layers with unbound aggregates

119

05-03-05-01

Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο αμμοχάλικο (ΚΘΑ)

Road pavement layers with cement bounded aggregates

120

05-03-07-00

Οδόστρωμα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα

Roller compacted concrete pavement

121

05-03-08-00

Κατασκευή στρώσης ερείσματος από μίγμα αδρανών και φυτικής γής

Road shoulders with horticultural soil and aggregates mixture

122

05-03-11-01

Ασφαλτική προεπάλειψη

Asphalt pre-coating

123

05-03-11-04

Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου

Hot mixed dense graded asphalt concrete layers

124

05-03-12-01

Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος

Skid resistant asphalt concrete wearing course

125

05-03-12-04

Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτική σκυρομαστίχη

Skid resistant asphalt slurry wearing course

126

05-03-14-00

Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος

Milling of asphalt concrete pavements

127

05-03-16-00

Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου (CIR)

Full depth road pavement reclamation with cold in-situ recycling and addition of foamed asphalt

128

05-03-17-00

Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο ανακυκλωμένο μίγμα φρεζαρισμένων ασφαλτικών και υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας

Road pavement layers with cement bound recycled materials resulting from asphalt concrete and underlying layers milling

129

05-03-18-01

Ασφαλτική επάλειψη προστασίας σταθεροποιημένων στρώσεων οδοστρώματος

Asphalt emulsion coating for the protection of stabilized pavement layers

 

05-04

Σήμανση

 

130

05-04-01-00

Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης

Removal of pavement markings

131

05-04-03-00

Ανακλαστήρες οδοστρώματος

Retroflecting road studs

132

05-04-04-00

Οριοδείκτες οδού

Road delineators

133

05-04-05-00

Αφαίρεση πινακίδων και ιστών κατακόρυφης σήμανσης, ή/και επανατοποθέτηση αυτών

Removal and/or repositioning of traffic signs and webs

134

05-04-07-00

Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης

Traffic signs mounting and support systems

135

05-04-08-00

Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (ΠΜΜ)

Changeable message signs

 

05-05

Ασφάλιση οδών

 

136

05-05-05-00

Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης

Expropriation zone markers

137

05-05-06-00

Μόνιμη περίφραξη οδών

Permanent road fences

 

 05-07

Οδοφωτισμός κλπ

 

138

05-07-01-00

Υποδομή οδοφωτισμού

Infrastructure for road lighting

139

05-07-02-00

Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα

Road lighting columns and fixtures

140

05-07-04-00

Υποδομή τηλεφωνοδότησης οδών

Infrastructure for road emergency telephones

 

 

 

 

 

06

ΕΡΓΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

 

 

06-01

Δάπεδα αεροδρομίων

 

141

06-01-01-00

Δάπεδα αεροδρομίων από σκυρόδεμα

Airport runways made of concrete

 

06-02

Αρμοί δαπέδων αεροδρομίων

 

142

06-02-01-00

Αρμοί δαπέδων αεροδρομίων από σκυρόδεμα

Concrete joints of airport runways

 

06-04

Υποδομή σήμανσης αεροδρομίων

 

143

06-04-01-00

Χωνευτοί πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμου υψηλής φωτιστικής έντασης

In-pavement runway edge light systems

144

06-04-02-00

Υπερυψωμένοι πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμου

Elevated runway  edge light systems

 

06-05

Μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών

 

145

06-05-01-00

Ευθύγραμμες μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών

Linear belt conveyor systems for air terminals

146

06-05-02-00

Μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών κλειστού βρόχου

Closed loop belt conveyor systems for air terminals

 

 

 

 

 

07

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

 

07-01

Ειδικά θέματα χαράξεων γραμμής

 

147

07-01-01-10

Χάραξη σιδηροδρομικής γραμμής

Rail tracks alignment

 

07-02

Ειδικές τοπογραφικές εργασίες γραμμής

 

148

07-02-03-10

Πασσαλώσεις για την εξασφάλιση του άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής και των ορίων απαλλοτρίωσης

Marking of rail track center line and expropriation zone limits with guard stakes

 

07-03

Στρώση Γραμμών

 

149

07-03-01-10

Γενικές απαιτήσεις στρώσεως σιδηροδρομικών γραμμών - Γεωμετρικές ανοχές - Τυπικές διατομές

General requirements for rail tracks laying - Geometric tolerances - Typical cross sections

150

07-03-01-20

Επιδομή σιδηροδρομικής γραμμής

Rail tracks ballast

151

07-03-01-50

Οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση γραμμών με βαρέα μηχανήματα γραμμής

Rail tracks alignment adjustments with heavy equipment

152

07-03-01-80

Έλεγχος χαρακτηριστικών γραμμής με καταγραφικό όχημα

Rail tracks control with profilometric wagon

153

07-03-02-10

Γενικές απαιτήσεις στρώσης σιδηροδρομικής γραμμής με αρμούς

General requirements for jointed rail tracks laying

154

07-03-03-10

Στρώση συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) και απελευθέρωση των τάσεων

Laying of continuous welded rail tracks (CWR) and distressing

155

07-03-03-50

Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

Destressing of continuous welded rail tracks (CWR) at ambient temperature

156

07-03-03-52

Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) με τη χρησιμοποίηση συσκευής θέρμανσης

Destressing of continuous welded rail tracks (CWR) with heating devices

157

07-03-03-54

Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) με τη χρησιμοποίηση υδραυλικών εντατήρων

Destressing of continuous welded rail tracks (CWR) with hydraulic jacks

 

07-04

Επίβλεψη, επιθεώρηση γραμμών

 

158

07-04-03-10

Επίβλεψη γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ)

Inspection of continuous welded rail tracks

 

07-05

Συντήρηση Γραμμών

 

159

07-05-03-10

Συντήρηση γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.)

Maintenance of continuous welded rail tracks

 

07-06

Συσκευές γραμμής

 

160

07-06-03-30

Ρύθμιση συσκευών διαστολής γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.)

Adjustment of expansion devices of continuous welded rail tracks

 

07-07

Συγκολλήσεις - αναγομώσεις σιδηροτροχιών

 

161

07-07-01-10

Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις σιδηροτροχιών

Αluminothermic welding of rail tracks

162

07-07-02-10

Επισκευή βλαβών σιδηροτροχιών, από ολισθήσεις τροχών (πατιναρίσματα), με ηλεκτρόδια αναγόμωσης

Repair of rail track damages caused by spinning wheels with electrode refill

163

07-07-03-10

Εσωτερικές συγκολλήσεις αλλαγών τροχιάς συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.)

Flash butt welding of track switches for continuous welded rail tracks

164

07-07-04-10

Αναγόμωση - συγκόλληση καρδιών αλλαγών σιδηροτροχιών

Rail track switches electrode refill and flash butt welding

 

07-08

Υλικά γραμμής

 

165

07-08-03-10

Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «Κ»

Rail track fasteners, type K

166

07-08-03-20

Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «RN»

Rail track fasteners, type RN

167

07-08-03-22

Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «NABLA» και «SIMPLEX»

Rail track fasteners, types NABLA and SIMPLEX

168

07-08-03-30

Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «KS» (SKL12)

Rail track fasteners, type KS (SKL 12)

169

07-08-03-34

Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «W14» (SKL14)

Rail track fasteners, type W14 (SKL 14)

170

07-08-05-10

Κολλητοί μονωτικοί αρμοί (Κ.Μ.Α) τύπου «S»

Rail track insulated glued joints, type S

 

07-14

Υγιεινή και Ασφάλεια

 

171

07-14-01-00

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών επιδομής

Terms and requirements for health, safety and protection of the environment during the execution of railroad works

 

 

 

 

 

08

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

 

08-01

Χωματουργικά Υδραυλικών Έργων

 

172

08-01-01-00

Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων

Ditch and channel excavations

173

08-01-02-00

Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων

Clearing, snagging and dredging of rivers, streams and drainage ditches

174

08-01-03-01

Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων

Trench excavations for utility networks

175

08-01-03-02

Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων

Underground utilities trench backfilling

176

08-01-04-01

Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων εκτόπισης του εδαφικού υλικού

Trenchless utilities installation with soil displacement methods

177

08-01-04-02

Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων αφαίρεσης του εδαφικού υλικού

Trenchless utilities installation with soil removal methods

 

08-02

Έργα Προστασίας Κοίτης και Πρανών

 

178

08-02-01-00

Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)

Wire-mesh gabions for slope, river bed and embankment protection

179

08-02-02-00

Λιθοριππές επί γεωϋφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών

Rip-rap on geotextile for slope and river bed protection

 

08-03

Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών

 

180

08-03-02-00

Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή

Underdrain filters with graded aggregates

181

08-03-03-00

Γεωϋφάσματα στραγγιστηρίων

Geotextiles for underdrains

182

08-03-04-00

Βαλβίδες εκτόνωσης στραγγιστηρίων διωρύγων επενδεδυμένων με σκυρόδεμα

Drain relief valves (vents) in concrete lined channels

183

08-03-06-00

Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά φύλλα

Surface drainage with geosynthetics

 

08-04

Τεχνικά Έργα από Σκυρόδεμα

 

184

08-04-01-00

Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής επενδύσεων διωρύγων και δεξαμενών

Channels and reservoirs concrete lining. Porous concrete substrate

185

08-04-02-00

Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού

Concrete casting using slipform pavers

186

08-04-03-00

Κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα με αυξημένες απαιτήσεις υδατοστεγανότητας και αντοχής σε επιφανειακή φθορά και χημικές προσβολές

Concrete structures with special waterproofing, abrasion and chemical attack resistance requirements

 

08-05

Στεγανώσεις και Αρμοί Τεχνικών Έργων

 

187

08-05-01-02

Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες

Waterproofing of concrete structures using asphaltic membranes

188

08-05-01-04

Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα

Protective coatings of hydraulic concrete structures using in-situ or ready-mixed cement mortars

189

08-05-02-01

Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος

Saw cutting joints in concrete slabs

190

08-05-02-02

Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα (Waterstops)

Waterstops for concrete joints

191

08-05-02-03

Πλήρωση διάκενου αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα

Concrete structures joint gap filling

192

08-05-02-04

Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μαστίχες

Concrete structures joint sealing using asphaltic mastics

193

08-05-02-05

Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά

Concrete structures joint sealing using elastomeric materials

194

08-05-03-01

Υπόστρωμα στεγανοποίησης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από αργιλικά υλικά

Clay barrier liners for ponds and landfills

195

08-05-03-02

Υπόστρωμα στεγανοποιητικής μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από λεπτόκοκκο διαβαθμισμένο υλικό

Pond and landfill membrane lining cushion layer of fine graded granular materials

196

08-05-03-03

Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό

Pond and landfill membrane lining protection/filter layer of graded granular materials

197

08-05-03-04

Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)

Pond and landfill lining with HDPE membranes

198

08-05-03-05

Κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης - στερέωσης στεγανοποιητικής μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ

Pont and landfill lining membrane ballast cylinders

199

08-05-03-06

Εξαεριστικά στοιχεία μεμβρανών επένδυσης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ

Pond and landfill lining membrane vents

 

08-06

Σωληνώσεις - Δίκτυα

 

200

08-06-02-01

Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC

pressurized u-PVC pipe networks

201

08-06-02-02

Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC

pressurized u-PVC pipe networks for sewage

202

08-06-06-01

Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου πολυμερούς κατασκευασμένους με περιέλιξη του υαλονήματος (FW-GRP)

Glass-reinforced polyester produced by filament winding (FW-GRP) pipe networks

203

08-06-06-02

Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες ινοτσιμέντου

Fibre cement pipe networks fro drainage and sewage

204

08-06-07-02

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές

Cast iron gate valves

205

08-06-07-03

Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας

Cast iron butterfly valves

206

08-06-07-05

Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών

Pipeline components dismantling joints

207

08-06-07-06

Αντιπληγματικές βαλβίδες

Pressure relief valves

208

08-06-07-07

Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας

Double orifice air relief valves

209

08-06-07-10

Αρδευτικοί κρουνοί

Irrigation hydrants

210

08-06-08-01

Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων

Warning tape above buried utilities

211

08-06-08-03

Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων

Retrofitting of concrete paving slabs along constructed underground utility

212

08-06-08-04

Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων

Retrofitting of kerbs and gutters along constructed underground utility

213

08-06-08-06

Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα

Prefabricated concrete manholes

214

08-06-08-07

Προκατασκευασμένα φρεάτια από πολυμερές σκυρόδεμα

Prefabricated manholes made of polymer-reinforced concrete (PRC)

 

08-07

Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές

 

215

08-07-01-01

Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο

Grey cast iron gully tops

216

08-07-01-02

Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές

Hand welded gully tops

217

08-07-01-03

Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές

Press welded gully tops

218

08-07-01-04

Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο

Ductile iron gully tops

219

08-07-01-05

Βαθμίδες φρεατίων

Manhole steps

220

08-07-01-06

Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης

Factory produced floor drainage channels

221

08-07-02-01

Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων

Rust protection of steel structures used in hydraulic works

222

08-07-02-03

Εγκατάσταση συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διώρυγων

Installation of open channel flow level control gates

223

08-07-03-01

Προκατασκευασμένοι μεταλλικοί αγωγοί από κυματοειδή γαλβανισμένη λαμαρίνα

Corrugated galvanized steel conduits

 

08-08

Αντλιοστάσια

 

224

08-08-01-00

Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης

Pumps for water supply and irrigation pumping stations

225

08-08-02-00

Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης

Electric motor pumps for water supply and irrigation pumping stations

226

08-08-03-00

Γερανογέφυρες αντλιοστασίων

Overhead cranes of pumping stations

227

08-08-04-00

Αεροφυλάκια αντλιοστασίων

Pumping stations air vessels

228

08-08-05-00

Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων

Pipelines and control devices for water supply and irrigation pumping stations

 

08-09

Έργα Υδρογεωτρήσεων

 

229

08-09-01-00

Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων

Water wells drilling

230

08-09-04-00

Αντλητικά συγκροτήματα υδρογεωτρήσεων

Pumps for water wells

231

08-09-05-00

Καθαρισμός και ανάπτυξη υδρογεώτρησης

Water wells cleaning and development

232

08-09-06-00

Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης

Water wells test pumping

 

08-10

Αντλήσεις

 

233

08-10-01-00

Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων

Work-site water pumping

234

08-10-02-00

Αντλήσεις βορβόρου - λυμάτων

Wastewater and sludge pumping

235

08-10-03-00

Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα με well points

Dewatering with well points

 

 

 

 

 

09

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΡΓΑ

 

09-02

Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης

 

236

09-02-01-00

Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών

Sea-bed dredging

237

09-02-02-00

Υποθαλάσσιες εκσκαφές με χρήση εκρηκτικών υλών

Sea-bed rock excavations using explosives

 

09-03

Εργασίες Βελτίωσης Πυθμένα

 

238

09-03-01-00

Εξυγίανση θαλασσίου πυθμένα με αμμοχαλικώδη υλικά

Sea-bed improvement with sand and gravel

239

09-03-02-00

Υποθαλάσσια κατακόρυφα γεωσυνθετικά στραγγιστήρια

Underwater vertical wick drains

240

09-03-03-00

Υποθαλάσσια διάστρωση γεϋφασμάτων

Underwater laying of geotextiles

241

09-03-04-00

Υποθαλάσσια διάστρωση γεωπλεγμάτων

Underwater laying of geogrids

242

09-03-05-00

Υποθαλάσσια κατασκευή χαλικοπασσάλων

Construction of underwater stone columns

 

09-04

Ύφαλες επιχώσεις

 

243

09-04-01-00

Ύφαλες επιχώσεις με κοκκώδη υλικά δανειοθαλάμων ή λατομείου

Underwater embankments with granular borrow pit or quarry materials

244

09-04-02-00

Ύφαλες επιχώσεις με κατάλληλα προϊόντα βυθοκορήσεων

Underwater embankments with suitable sea bed excavation materials

245

09-04-03-00

Τεχνητή αναπλήρωση ακτών με επιλεγμένα αμμοχαλικώδη υλικά

Coast reclamation with selected sand and gravel materials

 

09-05

Λιθορριπές

 

246

09-05-01-00

Πρίσματα λιθορριπής και εξισωτική στρώση αυτών για την έδραση θαλασσίων έργων βαρύτητας

Rockfill prism and levelling layer for the foundation of marine structures

247

09-05-02-00

Λιθόριππος πυρήνας λιμενικών έργων βαρύτητας

Rockfill core of marine gravity structures

248

09-05-03-00

Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσματος λιμενικών έργων

Backfill of marine structures with rock materials

249

09-05-04-01

Πλήρωση κυψελών τεχνητών ογκολίθων λιμενικών έργων με λιθορροπή

Rockfills in concrete block cells of marine structures

250

09-05-04-02

Πλήρωση κυψελών πλωτών κιβωτίων λιμενικών έργων με λιθορριπή

Rockfills in floating caisson cells of marine structures

 

09-06

Φυσικοί Ογκόλιθοι

 

251

09-06-01-00

Θωρακίσεις πρανών λιμενικών έργων και έργων προστασίας ακτών

Rip-rap armouring of breakwaters and shore protection structures

 

09-07

Τεχνητοί Ογκόλιθοι

 

252

09-07-01-00

Συμπαγείς ογκόλιθοι λιμενικών έργων από σκυρόδεμα

Compact concrete blocks for marine structures

253

09-07-02-00

Κυψελωτοί και ειδικής μορφής τεχνητοί ογκόλιθοι λιμενικών έργων από σκυρόδεμα

Cellular and special shape concrete blocks for marine structures

254

09-07-03-00

Ογκόλιθοι θωράκισης πρανών λιμενικών έργων από σκυρόδεμα

Concrete blocks for slope protection of marine structures

255

09-07-04-00

Προκατασκευασμένα στοιχεία λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα

Precast concrete elements for marine structures

 

09-08

Κυψελωτά κιβώτια (caissons)

 

256

09-08-00-00

Κυψελωτά κιβώτια λιμενικών έργων από σκυρόδεμα

Concrete caissons for marine structures

 

09-09

Ανωδομές Λιμενικών Έργων

 

257

09-09-01-00

Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα

Marine structures  with unreinforced or lightly reinforced concrete

258

09-09-02-00

Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα

Marine structures  with reinforced concrete

259

09-09-03-00

Αρμοί διαστολής ανωδομών λιμενικών έργων

Marine structures' expansion joints

 

09-10

Ύφαλες σκυροδετήσεις

 

260

09-10-01-00

Λιμενικά έργα βαρύτητας με ύφαλη σκυροδέτηση

Gravity marine structures with underwater concrete casting

261

09-10-02-00

Πλήρωση κυψελών και κενών μεταξύ τεχνητών ογκολίθων ή/και λιμενικών κατασκευών με ύφαλη σκυροδέτηση

Filling of the blocks cells and the gaps among the blocks and/or marine structures with underwater concrete casting

262

09-10-03-00

Πλήρωση διακένων στον πόδα υφιστάμενων λιμενικών έργων βαρύτητας ή αποκατάσταση της διατομής τους με ύφαλη σκυροδέτηση

Gap filling or retrofitting of gravity marine structures using underwater concrete casting

 

09-11

Πάσσαλοι - Πασσαλοσανίδες Λιμενικών - Θαλασσίων Έργων

 

263

09-11-02-00

Χαλύβδινοι πάσσαλοι λιμενικών έργων

Driven steel piles in marine works

 

09-13

Εξοπλισμοί ανωδομών λιμενικών έργων

 

264

09-13-01-00

Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές δέστρες πρόσδεσης πλοίων/σκαφών

Cast and ductile iron quay side bollards

265

09-13-02-00

Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και ανοξείδωτα εξαρτήματα κρηπιδωμάτων

Quay fittings made of steel, cast iron or stainless steel

 

09-14

Δάπεδα Λιμενικών Έργων

 

266

09-14-01-00

Δάπεδα λιμενικών έργων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα

Harbour deckings made of concrete, reinforced or not

267

09-14-02-00

Δάπεδα λιμενικών έργων από ινοπλισμένο σκυρόδεμα

Harbour deckings made of fibre reinforced concrete

268

09-14-03-00

Δάπεδα λιμενικών έργων από κυβόλιθους σκυροδέματος

Harbour deckings made of concrete cobblestones

269

09-14-04-00

Αρμοί δαπέδων από σκυρόδεμα λιμενικών έργων

Joints of concrete harbour deckings

 

 

Πλωτές Κατασκευές Λιμενικών Έργων

 

270

09-15-01-00

Πλωτοί προβλήτες  / Κυματοθραύστες

Floating docks and wave breakers

 

09-17

Υποθαλάσσιοι Αγωγοί

 

271

09-17-01-00

Υποθαλάσσιοι χαλύβδινοι αγωγοί

Underwater pipeline systems with steel pipes

272

09-17-02-00

Υποθαλάσσιοι αγωγοί από οπλισμένο σκυρόδεμα

Underwater pipeline systems with reinforced concrete pipes

273

09-17-03-00

Υποθαλάσσιοι αγωγοί από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)

Underwater pipeline systems with high density polyethylene (HDPE) pipes

274

09-17-04-00

Υποθαλάσσιοι αγωγοί από υαλοπλισμένα πολυμερή (GRP)

Underwater pipeline systems with glass reinforced polymers (GRP) pipes

 

09-19

Υγιεινή Ασφάλεια και Προστασία Περιβάλλοντος

275

09-19-01-00

Μέτρα Υγείας - Ασφάλειας και μέτρα προστασίας Περιβάλλοντος κατά την κατασκευή Λιμενικών έργων

Health - Safety and Environmental Protection requirements for marine works

 

 

 

 

 

10

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

10-02

Εξοπλισμός πάρκων και πλατειών

 

276

10-02-02-01

Καθιστικά υπαίθριων χώρων

Park benches

277

10-02-02-02

Κάδοι απορριμμάτων

Litter receptacles

278

10-02-02-03

Εξοπλισμός παιδικής χαράς

Open playgrounds equipment

 

10-05

Εγκατάσταση Πρασίνου

 

279

10-05-01-00

Φυτεύσεις δέντρων - θάμνων

Planting of trees and shrubs

280

10-05-02-01

Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά

Lawn turf sowing

281

10-05-02-02

Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα

Laying ready made lawn turf

282

10-05-02-03

Εγκατάσταση χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρων

Installation of lawn turf on athletic fields

283

10-05-03-00

Εγκατάσταση μεσημβριάνθεμου (μπουζίου)

Planting of Mesembryanthemum

284

10-05-04-00

Εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών

Lawn planting on slopes

285

10-05-05-00

Κορμοδέματα - κορμοπλέγματα - κλαδοδέματα - ξυλοφράκτες - κλαδοπλέγματα

Temporary erosion control structures utilizing locally available timber (contour log terraces etc)

286

10-05-06-00

Φύτευση φυτών εσωτερικού χώρου

Planting of indoor plants

287

10-05-07-00

Φύτευση πολυετών, μονοετών και βολβωδών φυτών

Planting of bulbs, or annual and perennial plants

288

10-05-08-00

Μεταφυτεύσεις εγκατεστημένων δένδρων - θάμνων

Transplanting of existing trees and shrubs

289

10-05-09-00

Υποστύλωση δένδρων

Trees staking

 

10-06

Συντήρηση Πρασίνου

 

290

10-06-01-00

Ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών

Reshaping of plant irrigation basins

291

10-06-02-01

Άρδευση φυτών

Irrigation of plants

292

10-06-02-02

Άρδευση χλοοτάπητα - φυτών εδαφοκάλυψης - χλοοτάπητα πρανών

Irrigation of lawn, ground cover plants and slope cover plants

293

10-06-03-00

Χρήση λιπασμάτων

Application of fertilizers

294

10-06-04-01

Κλάδεμα δένδρων

Lopping and pruning of trees 

295

10-06-04-02

Κλάδεμα θάμνων

Pruning of shrubs

296

10-06-04-03

Κούρεμα χλοοτάπητα

Lawn mowing

297

10-06-05-00

Φυτοπροστασία

Plant protection

298

10-06-06-00

Καταπολέμηση ζιζανίων

Weed control methods

299

10-06-07-00

Καθαρισμός χώρων πρασίνου

Grassed areas clearing

300

10-06-08-00

Βελτίωση χλοοτάπητα

lawn improvement

301

10-06-10-00

Συντήρηση φυτών εσωτερικών χώρων

Indoor plants tending

 

10-07

Διάφορες Εργασίες

 

302

10-07-01-00

Κοπή - εκρίζωση δέντρων και θάμνων

Cutting of trees and shrubs and stump removal

 

10-08

Αρδευτικά δίκτυα

 

303

10-08-01-00

Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων

Construction of plant irrigation networks

 

10-09

Υλικά Έργων Πρασίνου

 

304

10-09-01-00

Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού

Supply and handling of planting material

 

 

 

 

 

11

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

 

11-01

Βαθιές Θεμελιώσεις

 

305

11-01-01-00

Πάσσαλοι δι’ εκσκαφής (έγχυτοι)

Bored, in-situ cast concrete piles

306

11-01-02-00

Πάσσαλοι δι’ εκτοπίσεως (εμπηγνυόμενοι πάσσαλοι)

Driven piles

307

11-01-03-00

Μικροπάσσαλοι

Micro-piles

 

11-02

Έργα Αντιστηρίξεων

 

308

11-02-02-00

Τοίχοι αντιστηρίξεως από μεταλλικές πασσαλοσανίδες

Retaining structures with steel-sheet piles

309

11-02-03-00

Διαφραγματικοί τοίχοι

Diaphragm walls

310

11-02-04-00

Προεντεταμένες Αγκυρώσεις

Prestressed anchors

311

11-02-05-00

Έργα αντιστηρίξεως από οπλισμένη γη

Retaining structures with reinforced earth

 

11-03

Βελτίωση Εδάφους

 

312

11-03-01-00

Δυναμική συμπύκνωση εδαφών

Dynamic soil compaction

313

11-03-02-00

Δονητική συμπύκνωση εδαφών

Vibratory soil compaction

314

11-03-03-00

Δονητική Αντικατάσταση εδαφών (Κατασκευή χαλικοπασσάλων)

Vibratory soil replacement (stone column construction)

315

11-03-04-00

Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση υψηλής πίεσης (jet grouting)

Soil piles using jet grouting

316

11-03-05-00

Ενεματώσεις εδάφους

Soil grouting

317

11-03-06-00

Κατακόρυφα Συνθετικά Στραγγιστήρια

Vertical wick drains

 

 

 

 

 

12

ΣΗΡΑΓΓΕΣ

 

 

12-01

Βοηθητικές Εγκαταστάσεις Σηράγγων 

318

12-01-01-00

Εργοταξιακός αερισμός σηράγγων

Tunnel worksite ventilation

319

12-01-02-00

Εργοταξιακός ηλεκτροφωτισμός σηράγγων

Tunnel worksite lighting

 

12-02

Χωματουργικά Σηράγγων

 

320

12-02-01-01

Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με συμβατικά μέσα

Tunnel excavation with conventional means

321

12-02-01-02

Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με μηχανικά μέσα ολομέτωπης ή σημειακής κοπής

Tunnel excavation with full-facers or roadheaders

322

12-02-02-00

Έλεγχος νερών και λάσπης κατά την κατασκευή των σηράγγων

Infiltration and mud control during tunnel construction

 

12-03

Υποστήριξη Σηράγγων

 

323

12-03-01-01

Ολόσωμα μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης σηράγγων

Steel frames for initial tunnel support

324

12-03-01-02

Δικτυωτά μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης σηράγγων

Lattice girder frames for initial tunnel support

325

12-03-01-03

Ρυθμιζόμενα (ολισθαίνοντα) μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης σηράγγων

Adjustable (sliding) steel frames for tunnel support

326

12-03-02-00

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα υπογείων έργων και σηράγγων

Sprayed concrete for underground works and tunnels

327

12-03-03-00

Γενικές απαιτήσεις για τις αγκυρώσεις σηράγγων

General requirements for tunnel support anchoring

328

12-03-03-01

Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων σημειακής πάκτωσης με μηχανισμό διαστελλόμενου άκρου (αγκύρια ΕΒ)

Tunnel support with partially grouted mechanically anchored rock bolts (EB bolts)

329

12-03-03-02

Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων σημειακής πάκτωσης μέσω ρητινικής κόλλας (αγκύρια RΒ)

Tunnel support with resin anchored rock bolts (RB bolts)

330

12-03-03-03

Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων τύπου Perfo (αγκύρια SN Perfo)

Tunnel support with Perfo type hollow tube dowels (SN perfo dowels)

331

12-03-03-04

Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων συνεχούς πάκτωσης (αγκύρια SN)

Tunnel support with simple fully grouted bolts (SN dowels)

332

12-03-03-05

Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων τύπου swellex (αγκύρια SWX)

'Tunnel support with Swellex dowels (SWX dowels)

333

12-03-03-06

Απλά αυτοδιατρυόμενα αγκύρια υποστήριξης σηράγγων (αγκύρια SDBr)

Tunnel support with self drilling anchors (SDBr dowels)

334

12-03-03-07

Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων συνεχούς πάκτωσης με σφηνούμενο σχιστό σωλήνα (αγκύρια SPL)

Tunnel support with set type rock anchors (SPL dowels)

335

12-03-04-00

Υποστήριξη σηράγγων με προεντεταμένες αγκυρώσεις εδάφους (αγκύρια PSA)

Tunnel support with prestressed soil anchors (PSA anchors)

336

12-03-05-00

Δοκοί προπορείας σηράγγων βαρέως τύπου

Heavy forepoling

337

12-03-06-00

Δοκοί προπορείας σηράγγων ελαφρού τύπου

Light forepoling and spiling

338

12-03-07-00

Μικροπάσσαλοι σηράγγων

Micro-piles in tunnels

339

12-03-08-00

Πλέγματα οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος σηράγγων

Reinforcement meshes for sprayed concrete in tunnels

 

12-04

Μόνιμη Επένδυση Σηράγγων

 

340

12-04-01-00

Μόνιμη επένδυση σηράγγων από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα

Tunnel lining with cast in-situ concrete

341

12-04-03-00

Μόνιμη επένδυση με προκατασκευασμένα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα

Tunnel lining with prefabricated concrete segments

 

12-05

Στεγάνωση Σηράγγων

 

342

12-05-01-00

Στεγάνωση επένδυσης σηράγγων με συνθετικές μεμβράνες

Tunnel lining waterproofing with synthetic membranes

343

12-05-02-00

Γεωϋφάσματα προστασίας ή αποστράγγισης στεγανοποιητικών μεμβρανών επένδυσης σηράγγων

Geotextiles for the protection or drainage of tunnel lining waterproofing membranes

 

12-07

Διατρήσεις - Τσιμεντενέσεις

 

344

12-07-01-00

Διατρήματα σηράγγων για τσιμεντενέσεις, τοποθέτηση αγκυρίων, οργάνων κλπ

Drilling in tunnels for grouting, anchoring, instrumentation etc

345

12-07-02-00

Τσιμεντενέσεις σηράγγων

Cement grouting in tunnels

346

12-07-03-01

Εξαρτήματα οπών τσιμεντενέσεων σηράγγων

Tunnel grout holes' fittings

347

12-07-03-02

Εξαρτήματα οπών αποστράγγισης σηράγγων

Tunnel drainage holes' fittings

 

12-08

Όργανα Μετρήσεων και Παρακολούθησης

 

348

12-08-01-00

Σύστημα μέτρησης συγκλίσεων επιφανειών και επένδυσης σηράγγων

Convergence monitoring of tunnel excavation surfaces and linings

349

12-08-02-00

Διατάξεις μέτρησης παραμορφώσεων

Strain gauges

 

 

 

 

 

13

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

 

 

13-01

Χωμάτινα και Λιθόρριπτα Φράγματα με αδιαπέρατο πυρήνα από εδαφικά υλικά 

350

13-01-01-00

Αδιαπέρατος πυρήνας χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων

Impervious core of zoned earth and rockfill dams

351

13-01-02-00

Ζώνη λεπτοκόκκου φίλτρου χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων

Fine filter layer of zoned earth and rockfill dams

352

13-01-03-00

Ζώνη χονδροκόκκου φίλτρου -στραγγιστηρίου χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων

Coarse filter - drainage layer of zoned earth and rockfill dams

353

13-01-04-01

Σώματα στήριξης χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων από αμμοχάλικα

Shoulders of zoned earth and rockfill dams consisting of sand and gravel

354

13-01-04-02

Σώματα στήριξης χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων από βραχώδη προϊόντα εκσκαφών

Shoulders of zoned earth and rockfill dams consisting of excavated rock materials

355

13-01-04-03

Σώματα στήριξης χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων από μη διαβαθμισμένα υλικά

Shoulders of zoned earth and rockfill dams consisting of random materials

356

13-01-05-01

Λιθορριπή προστασίας ανάντη πρανούς χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων

Upstream rip-rap of zoned earth and rockfill dams

357

13-01-05-02

Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων

Downstream rip-rap of zoned earth and rockfill dams

 

13-02

Φράγματα με ανάντη πλάκα σκυροδέματος (CFRD)

358

13-02-01-00

Ειδικό φίλτρο φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος

Special filter zone of concrete faced rockfill dams (CFRD)

359

13-02-02-00

Φίλτρο φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος

Filter zone of concrete faced rockfill dams (CFRD)

360

13-02-03-00

Μεταβατική ζώνη φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος

Transition zone of concrete faced rockfill dams (CFRD)

361

13-02-04-01

Σώματα στήριξης φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος από αμμοχάλικα

Shoulders of concrete faced rockfill dams (CFRD) consisting of sand and gravel

362

13-02-04-02

Σώματα στήριξης φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος από βραχώδη υλικά

Shoulders of concrete faced rockfill dams (CFRD) consisting of excavated rock materials

363

13-02-05-00

Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος

Downstream rip-rap of concrete faced rockfill dams (CFRD)

364

13-02-06-00

Αδιαπέρατη επίχωση φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος

Impervious embankment of concrete faced rockfill dams (CFRD)

365

13-02-07-00

Επίχωση από μη διαβαθμισμένα υλικά φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος

Random materials zone of concrete faced rockfill dams (CFRD)

366

13-02-08-01

Κατασκευή ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων

Construction of upstream slab of concrete faced rockfill dams (CFRD)

367

13-02-08-02

Στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με ελαστικές ταινίες

Waterproofing of upstream slab joints of concrete faced rockfill dams (CFRD) with elastic strips

368

13-02-08-03

Στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με μεταλλικές ταινίες

Waterproofing of upstream slab joints of concrete faced rockfill dams (CFRD) with metallic strips

369

13-02-08-04

Επάλειψη ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων για διακοπή της συνάφειας των αρμών

Concrete faced rockfill dams (CFRD) upstream slab coatings for the prevention of joints adhesion

370

13-02-08-05

Πλήρωση διάκενου αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με εύκαμπτα υλικά

Concrete faced rockfill dams (CFRD) upstream slab joints filling with flexible materials

371

13-02-08-06

Σφράγιση και στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων

Concrete faced rockfill dams (CFRD) upstream slab joints sealing and waterproofing

372

13-02-08-07

Προστασία επιφανειών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με επάλειψη στεγανωτικών υλικών

Concrete faced rockfill dams (CFRD) upstream slab waterproofing coatings

 

13-03

Φράγματα από σκληρό επίχωμα

 

373

13-03-00-00

Φράγματα από ισχνό κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (Σκληρό επίχωμα)

Lean roller compacted concrete dams (lean RCC dams)

 

13-04

Φράγματα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα

 

374

13-04-00-00

Φράγματα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (Κ.Σ)

Roller compacted concrete dams (RCC dams)

 

13-05

Όργανα μετρήσεων και παρακολούθησης της συμπεριφοράς φραγμάτων

375

13-05-01-00

Κλισιόμετρα

Inclinometers

376

13-05-02-00

Μαγνητικά μηκυνσιόμετρα κατακόρυφου τύπου (όργανα IDEL)

Vertical magnetic extensiometers

377

13-05-03-00

Βάθρα τριγωνομετρικών σημείων

Triangulation pillars (trig points)

378

13-05-04-00

Βάθρα μέτρησης επιφανειακών μετακινήσεων

Reference benchmarks for surface deformation topographic surveys

379

13-05-05-00

Υδραυλικά Καθιζησίμετρα

Hydraulic settlement gauges.

380

13-05-06-00

Επιταχυνσιογράφοι ισχυρών δονήσεων

Strong motion accelerographs.

381

13-05-07-00

Πιεζόμετρα τύπου παλλόμενης χορδής

Vibrating wire piezometers

382

13-05-08-00

Πιεζόμετρα ανοικτού σωλήνα (τύπου Casagrande)

Open standpipe piezometers, of Casagrande type

383

13-05-09-00

Κυψέλες μέτρησης πιέσεων/ωθήσεων γαιών

Earth pressure cells

384

13-05-10-00

Σύστημα μέτρησης διαρροών

Seepage monitoring system

385

13-05-11-00

Κύτταρα μέτρησης φορτίου αγκυρίων

Load cells for monitoring anchors

386

13-05-12-00

Κύτταρα μέτρησης φορτίου χαλύβδινων πλαισίων

Load cells attached on steel support sets

387

13-05-13-00

Σταθερά Μηκυνσιόμετρα εντός γεωτρήσεων

Fixed extensiometers in boreholes

388

13-05-14-00

Σύστημα μέτρησης σύγκλισης υπογείων εκσκαφών με οπτικούς στόχους

Convergence monitoring of underground excavations using reflective targets

389

13-05-15-00

Σύστημα αυτόματης καταγραφής στοιχείων μέτρησης

Automatic data acquisition and storage system for geotechnical instrumentation measurements

390

13-05-16-00

Τερματικός οικίσκος οργάνων

Work site instrumentation control cabin

 

14

ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 

14-01

Κατασκευές από σκυρόδεμα

 

391

14-01-01-01

Καθαρισμός επιφανείας σκυροδέματος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά

Removal of loose or adhered material from concrete surfaces

392

14-01-01-02

Προετοιμασία επιφανείας σκυροδέματος για επεμβάσεις επισκευών - ενισχύσεων

Preparation of concrete surfaces for retrofitting or strengthening works

393

14-01-02-01

Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος με διατήρηση του οπλισμού

Partial demolition of concrete elements with preservation of reinforcement

394

14-01-02-02

Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος χωρίς διατήρηση του οπλισμού

Partial demolition of concrete elements without preservation of reinforcement

395

14-01-03-01

Διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού

Drilling in concrete elements without cut-off of existing reinforcement

396

14-01-03-02

Διάτρηση οπών σε στοιχεία σκυροδέματος με αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού

Drilling in concrete elements with cut-off of encountered reinforcement

397

14-01-04-00

Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμού

Local retrofitting of concrete element damage caused by reinforcement corrosion

398

14-01-05-00

Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος, μη επεκτεινόμενης στον οπλισμό

Local retrofitting of concrete element damage, not extending to the reinforcement

399

14-01-06-00

Πλήρης αποκατάσταση διατομής στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικά

Cross section retrofitting of structural elements with local disintegration

400

14-01-07-01

Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μικρού εύρους

Filling of narrow concrete cracks

401

14-01-07-02

Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μεγάλου εύρους

Filling of wide concrete cracks

402

14-01-08-01

Ενίσχυση - αποκατάσταση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με επικόλληση υφασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP υφάσματα)

Strengthening - retrofitting of reinforced concrete structures by gluing of fibre reinforced polymeric fabrics (FRP fabrics)

403

14-01-08-02

Ενίσχυση - αποκατάσταση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με επικόλληση ελασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP ταινίες) 

Strengthening - retrofitting of reinforced concrete structures by gluing of fibre reinforced polymeric strips (FRP strips)

404

14-01-09-01

Καθαρισμός επιφανείας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων οπλισμών

Surface cleaning of exposed steel reinforcement bars

405

14-01-09-04

Αποκατάσταση αποκαλυφθέντων ανοιχτών συνδετήρων

Repair of exposed open reinforcement stirrups

406

14-01-10-01

Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα με συγκολλήσιμο οπλισμό με ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου οπλισμού επί του υπάρχοντος

Strengthening of concrete members with weldable reinforcement steel, by welding additional bars on the existing ones.

407

14-01-10-02

Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα με συγκολλήσιμο υπό προϋποθέσεις οπλισμό με ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου οπλισμού επί του υπάρχοντος

Strengthening of concrete members with weldable, under preconditions, reinforcement steel, by welding additional bars on the existing ones.

408

14-01-11-00

Αγκύρωση νέων ράβδων οπλισμού σε υφιστάμενα στοιχεία από σκυρόδεμα

Anchoring of new steel reinforcement bars in existing concrete elements

409

14-01-12-01

Τοποθέτηση βλήτρων σε στοιχεία από σκυρόδεμα

Placing of dowels in concrete elements

410

14-01-12-02

Τοποθέτηση αγκυρίων σε στοιχεία από σκυρόδεμα

Placing of simple fully grouted bolts in concrete elements

411

14-01-13-01

Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με επικόλληση χαλύβδινων ελασμάτων

Strengthening or retrofitting of concrete structures with epoxy bonded steel sheets

412

14-01-13-02

Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με εμφάτνωση πλαισίων από δομικό χάλυβα

Strengthening or retrofitting of concrete structures with encased steel frames

413

14-01-13-03

Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις στοιχείων σκυροδέματος με περίσφιξη διατομών δομικού χάλυβα

Strengthening of concrete elements by confinement with structural steel jackets

414

14-01-14-00

Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με μανδύα εκτοξευομένου σκυροδέματος

Strengthening or retrofitting of concrete structures with sprayed concrete jackets

 

14-02

Φέρουσες Τοιχοποιίες

 

415

14-02-01-01

Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας

Removal of plaster coatings from masonry

416

14-02-01-02

Καθαρισμός επιφάνειας τοιχοποιίας

Clearing of masonry surface

417

14-02-01-03

Διεύρυνση αρμών τοιχοποιίας

Widening of masonry joints

418

14-02-02-01

Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα

Partial masonry wall demolition with mechanical tools

419

14-02-02-02

Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός

Partial wall demolition with hand tools

420

14-02-02-03

Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με θερμικές μεθόδους

Partial wall demolition with thermic methods

421

14-02-04-00

Αποκατάσταση τοιχοποιίας με εφαρμογή ενεμάτων

Masonry retrofitting with grouting

422

14-02-05-01

Επισκευές μεγάλων ρωγμών τοιχοποιίας με σποραδική αντικατάσταση των λιθοσωμάτων κατά μήκος αυτών (λιθοσυρραφή)

Repair of wide masonry cracks with sparse replacement of masonry units across the cracks

423

14-02-05-02

Επισκευές μεγάλων ρωγμών τοιχοποιίας με λεπτές οπλισμένες ζώνες συρραφής

Repair of wide masonry cracks with wall-stitching

424

14-02-07-00

Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με την εφαρμογή νέου υψηλής αντοχής ή/και οπλισμένου επιχρίσματος

Existing masonry strengthening with a new, high strength and/or reinforced render or plaster

425