Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 216
1. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2014 Αριθμός: ΦΕΚ3586Β
Πρωτόκολλο: 78030  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΑΝ-ΦΕΚ3586Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28294
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων (Ν.4314/2014).
 
2. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/12/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1264
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1264  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1264
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28287
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/1994 με βάση τις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013.
 
3. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 24/12/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε40/941  
 Αρχείο .pdf: 2014ΙΚΑ-28303
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28303
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/2015 έως 12/2015.
 
4. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 24/12/2014 Αριθμός: ΦΕΚ269Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4315/2014  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ269Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28282
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.
 
5. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/12/2014 Αριθμός: ΦΕΚ3456Β
Πρωτόκολλο: οικ.49327/10702  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ3456Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28300
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 29502/85/01−9−2014 (ΦΕΚ Β 2390/08−9−2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28−08−2013 απόφαση του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013).
 
6. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 23/12/2014 Αριθμός: ΦΕΚ265Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4314/2014  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ265Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28320
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.
 
7. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/12/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1259
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1259  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1259
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28268
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για τον τρόπο εφαρμογής της ΠΟΛ 1050/17.02.2014 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
 
8. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/12/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 75537  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΑΝ-28275
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28275
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου ΠΔΕ και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.
 
9. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/12/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1250
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1250  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1250
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28302
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία χορήγησης αναστολής πληρωμής του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε νομικά πρόσωπα.
 
10. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/12/2014 Αριθμός: 30
Πρωτόκολλο: ΔΚΠ/οικ165  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΧΩΔΕ-30
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28347
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση και προσθήκη άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών - Η/Μ Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποιίας - Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών.
 
11. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 17/12/2014 Αριθμός: ΦΕΚ261Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4313/2014  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ261Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28254
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.
 
12. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/12/2014 Αριθμός: 28
Πρωτόκολλο: ΔΝΣγ/οικ.74794/Φ.2.2.1  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΧΩΔΕ-28
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28301
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση υπουργικής απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 
13. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/12/2014 Αριθμός: 27
Πρωτόκολλο: ΔΝΣγ/οικ.74793/ΦΝ394.4  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΧΩΔΕ-27
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28299
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση υπουργικής απόφασης περί αποφαινόμενων και γνωμοδοτούντων οργάνων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών.
 
14. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/12/2014 Αριθμός: 26
Πρωτόκολλο: ΔΚΠ/οικ./154  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΧΩΔΕ-26
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28249
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών".
 
15. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/12/2014 Αριθμός: ΦΕΚ3335Β
Πρωτόκολλο: Αριθμ. 5143  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3335Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28247
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 (Α' 204) όπως ισχύει.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english