Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123
Σύνολο Εγγραφών: 36
1. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 24/12/1997 Αριθμός: ΦΕΚ270Α
Πρωτόκολλο: Ν. 2556/1997  
 Αρχείο .pdf: 1997ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ270Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22305
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα.
 
2. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Οδηγία Ε.Ε. Ημερομηνία: 16/12/1997 Αριθμός: 68
Πρωτόκολλο: ΟΔΗΓΙΑ 97/68/ΕΚ  
 Αρχείο .pdf: 1997ΕΕ-68
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21802
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα.
 
3. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/11/1997 Αριθμός: 37
Πρωτόκολλο: Δ17α/07/100/Φ.Ν.381  
 Αρχείο .pdf: 1997ΥΠΕΧΩΔΕ-37
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 552/1997
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 7412
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή έκπτωσης σε τιμές μονάδας νέων εργασιών.
 
4. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/11/1997 Αριθμός: ΠΟΛ 1295
Πρωτόκολλο: 1114275/110/0/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 1997ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1295
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 7291
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 2238/1994 δεν έχουν εφαρμογή σε περίπτωση χαρακτηρισμού των βιβλίων τεχνικής επιχείρησης ως ανακριβών ή σε περίπτωση έκδοσης πλαστών, εικονικών τιμολογίων κλπ.
 
5. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/11/1997 Αριθμός: 35
Πρωτόκολλο: Δ17α/09/93/Φ.Ν.400  
 Αρχείο .pdf: 1997ΥΠΕΧΩΔΕ-35
Συνημμένα: ΠΔ 285/1997
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 7333
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση του π.δ/τος 285/1997 τροποποίησης του π.δ. 609/1985. Ρυθμίζεται το θέμα της συμμετοχής των εργοληπτικών επιχειρήσεων στις κοινοπραξίες κατά τις δημοπρασίες δημοσίων έργων, που πρέπει πλέον να ανήκουν όλες στην ίδια με την καλούμενη στη δημοπρασία τάξη ή στην αμέσως ανώτερη τάξη της αυτής κατηγορίας. Δεν θίγονται οι ειδικότερες ρυθμίσεις του Ν.2229/1994 για τις κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων Ζ' τάξης ΜΕΕΠ, τις κοινοπραξίες Η' τάξης με Ζ' τάξη κλπ.
 
6. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/11/1997 Αριθμός: 34
Πρωτόκολλο: Δ17α/09/92/Φ.2.5  
 Αρχείο .pdf: 1997ΥΠΕΧΩΔΕ-34
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 7658
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανασυγκρότηση συμβουλίων και επιτροπών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων του ΥΠΕΧΩΔΕ.
 
7. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/10/1997 Αριθμός: 32
Πρωτόκολλο: Δ4/0/139/4/ΓΜ  
 Αρχείο .pdf: 1997ΥΠΕΧΩΔΕ-32
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 7637
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκέντρωση στοιχείων Λιμενικών Εργων.
 
8. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/10/1997 Αριθμός: 30
Πρωτόκολλο: Δ17α/07/85/Φ.Ν.357  
 Αρχείο .pdf: 1997ΥΠΕΧΩΔΕ-30
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 7241
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων.
 
9. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/10/1997 Αριθμός: 29
Πρωτόκολλο: Δ17α/06/85/Φ.Ν.294  
 Αρχείο .pdf: 1997ΥΠΕΧΩΔΕ-29
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 579/1996
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 7240
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκτέλεση έργων άλλων φορέων από τις Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.).
 
10. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Οδηγία Ε.Ε. Ημερομηνία: 13/10/1997 Αριθμός: 52
Πρωτόκολλο: ΟΔΗΓΙΑ 97/52/ΕΚ  
 Αρχείο .pdf: 1997ΕΕ-52
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21803
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περί τροποποιήσεως των οδηγιών 92/50/ΕΟΚ, 93/36/ΕΟΚ και 93/37/ΕΟΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, συμβάσεων δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων δημοσίων έργων, αντιστοίχως.
 
11. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/10/1997 Αριθμός: 31
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/16158  
 Αρχείο .pdf: 1997ΥΠΕΧΩΔΕ-31
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 7211
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάθεση μελετών δημοσίων έργων.
 
12. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/10/1997 Αριθμός: 27
Πρωτόκολλο: ΔΜΕΟ/α/Ο/2934  
 Αρχείο .pdf: 1997ΥΠΕΧΩΔΕ-27
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 7165
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκπόνηση Μελετών Δημοσίων Εργων (Σύστημα Δημοπράτησης έργου: Μελέτη - Κατασκευή). Γενικές οδηγίες και διαγράμματα, τα οποία καθορίζουν τις βασικές απαιτήσεις των μελετών, τα επιμέρους στάδιά τους, τις απαραίτητες υποστηρικτικές μελέτες και έρευνες και λοιπές εργασίες, καθώς και την χρονική τους αλληλουχία, πριν και μετά τη δημοπράτηση του έργου, για κάθε κατηγορία έργου.
 
13. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/9/1997 Αριθμός: 24
Πρωτόκολλο: Δ17α/06/77/Φ.Ν.397  
 Αρχείο .pdf: 1997ΥΠΕΧΩΔΕ-24
Συνημμένα: ΠΔ 210/1997 (ΦΕΚ 166Α'/25.8.1997)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 7089
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση π.δ/τος "Συμπλήρωση και κατάργηση διατάξεων του άρθρου 43 του π.δ. 609/1985. Περί δυνατότητας κάλυψης και άλλων δαπανών από τη μείωση συμβατικών ποσοτήτων εργασιών.
 
14. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/9/1997 Αριθμός: 21
Πρωτόκολλο: Δ17α/10/70/Φ.N. 380  
 Αρχείο .pdf: 1997ΥΠΕΧΩΔΕ-21
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 505/1997
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 7026
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επανυπολογισμός των δαπανών κατά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. Αποδοχή της Γνωμοδότησης ΝΣΚ 505/1997. O επανυπολογισμός των δαπανών των απροβλέπτων, της αναθεώρησης κλπ. θα γίνεται, για τα δημοπρατούμενα με το σύστημα μελέτη-κατασκευή έργα, με κατ-αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα, σύμφωνα με την τεκμαρτή έκπτωση της εργολαβίας.
 
15. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/7/1997 Αριθμός: 19
Πρωτόκολλο: Δ1β/201/11  
 Αρχείο .pdf: 1997ΥΠΕΧΩΔΕ-19
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 358/1997
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 6890
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός αντικλήτου.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english