Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819
Σύνολο Εγγραφών: 274
181. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 23/4/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε41/167  
 Αρχείο .pdf: 2012ΙΚΑ-24837
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24837
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 2 του Νόμου 4051/2012 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/29-2-2012) σχετικά με παράταση προθεσμίας για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4014/2011 για τις περιπτώσεις ακινήτων στα οποία έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις.
 
182. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 23/4/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε10/9  
 Αρχείο .pdf: 2012ΙΚΑ-24795
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24795
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περί της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
 
183. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/4/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1100
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1100  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1100
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24818
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόδοση του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα με γραμμάτια συμψηφισμού καθώς και απόδοση του φόρου που παρακρατείται για ορισμένα εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις με δηλώσεις, από τους υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων του δημοσίου, τους διαχειριστές πάγιας προκαταβολής και τους διαχειριστές χρηματικού, στην Δ.Ο.Υ. της περιφέρειάς τους.
 
184. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/4/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1103
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1103  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1103
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24798
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), σε περιπτώσεις που έχουν επιβληθεί τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 14 του νόμου 2523/1997, όπως ισχύει.
 
185. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 17/4/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/1/94  
 Αρχείο .pdf: 2012ΙΚΑ-24835
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24835
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Α' τριμήνου 2012 εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων.
 
186. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/4/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1099
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1099  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1099
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24780
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 4072/11.4.2012 (ΦΕΚ 86 Α') με τίτλο «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα- Μεσίτες ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις».
 
187. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/4/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2/32906/0026  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-24821
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24821
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημιώσεων σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις, τα ακίνητα των οποίων υπέστησαν ζημιές κατά τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012.
 
188. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 11/4/2012 Αριθμός: ΦΕΚ86Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4072/2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΑΝ-ΦΕΚ86Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24758
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος - Νέα Εταιρική Μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας και άλλες διατάξεις.
 
189. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 11/4/2012 Αριθμός: ΦΕΚ85Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4071/2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ85Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24826
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
 
190. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 11/4/2012 Αριθμός: ΦΕΚ89Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4075/2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ89Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24795Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισμός Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.
 
191. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 10/4/2012 Αριθμός: ΦΕΚ82Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4070/2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ82Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24754
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.
 
192. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 10/4/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/1/90  
 Αρχείο .pdf: 2012ΙΚΑ-24744
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24744
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση – Τροποποίηση οδηγιών για την καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2012 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
193. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 9/4/2012 Αριθμός: ΦΕΚ79Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4067/2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ79Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24742
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.
 
194. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 5/4/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ99/1/85  
 Αρχείο .pdf: 2012ΙΚΑ-24722
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24722
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2012 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
195. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/4/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1095
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1095  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1095
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 24731
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2011 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 10η Απριλίου 2012.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english