Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819
Σύνολο Εγγραφών: 274
76. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 10/9/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 34200  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΣΩΤ-25349
Συνημμένα: Έγγραφο ΥπΑνΥπ Π1/1493/2012
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25349
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον ν.4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
 
77. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/9/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1180
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1180  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1180
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 312/2012
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25264
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία με τις διατάξεις του άρθρου 283 του ν.4072/2012.
 
78. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/9/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1179
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1179  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1179
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 520/2011
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25263
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ. 520/2011, σχετικά με χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας.
 
79. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 4/9/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 38140/ΕΥΘΥ 760  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-25246
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25246
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες προς τους φορείς διαχείρισης σχετικές με τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα των Ε.Π. του Ε.Σ.Π.Α..
 
80. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/9/2012 Αριθμός: 22
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/14495  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-22
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25249
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων κατά την υποβολή αιτήσεων εγγραφής και αναθεώρησης εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ..
 
81. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/8/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1178
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1178  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1178
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25291
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
 
82. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 23/8/2012 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13 ΦΜΑΠ 117493 ΕΞ 2012  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-25215
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25215
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.) έτους 2012.
 
83. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/8/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1170
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1170  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1170
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25211
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων: α) παρ. 1-4 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α’), αναφορικά με επείγουσες ρυθμίσεις για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, β) παρ. 9 του άρθρου 26 του ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α’), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.3943/2011, (ΦΕΚ 66 Α’), περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο σε περίπτωση εκχώρησης απαιτήσεως.
 
84. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/8/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1176
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1176  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1176
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25277
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 104647/2509/0016/ΠΟΛ.1077/16.4.2003 (ΦΕΚ 714/Β΄/5.6.2003) Συμπλήρωση τροποποίηση της απόφασης για την επιστροφή του Φόρου Εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών.
 
85. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/8/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1175
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1175  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1175
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25207
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση και εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 326 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α'/11.4.2012), Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες ακινήτων - Ρύθμιση δεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις, για την εξόφληση χρηματικής απαίτησης κατά του δημοσίου.
 
86. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/8/2012 Αριθμός: ΦΕΚ2308Β
Πρωτόκολλο: Δ17α/04/125/Φ.Θ.2.2.1  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ2308Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25247
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μεταβίβαση Δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 
87. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/8/2012 Αριθμός: ΠΟΛ 1169
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1169  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1169
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25234
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικονομικού έτους 2012.
 
88. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/7/2012 Αριθμός: ΦΕΚ 2221
Πρωτόκολλο: ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273  
 Αρχείο .pdf: 2012ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ 2221
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25190
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα.
 
89. Ο.Α.Ε.Ε./Τ.Ε.Β.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/7/2012 Αριθμός: 43
Πρωτόκολλο: ΔΙΕΣ/Φ10/152/94025  
 Αρχείο .pdf: 2012ΟΑΕΕ-43
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25157
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επανένταξη οφειλετών σε καθεστώς ρύθμισης, στην οποία είχαν υπαχθεί και δεν τήρησαν τον όρο της εκπρόθεσμης καταβολής των δόσεων ή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών.
 
90. Συμβούλιο της Επικρατείας
Κατηγορία: Απόφαση ΣτΕ Ημερομηνία: 27/7/2012 Αριθμός: 435
Πρωτόκολλο: Απόφαση 435/2012 ΕΑ ΣτΕ  
 Αρχείο .pdf: 2012ΣτΕ-435
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25307
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγινε αποδεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της κ/ξιας των Μελών του ΣΑΤΕ, ΙΛΙΟΝ ΕΛΚΑΤ ΑΕ – ΧΑΛΚΕΥΣ ΑΤΕΕ καθώς και η επιχειρηματολογία για παραβίαση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων, και του πραγματικού ανταγωνισμού κατά την διαγωνιστική διαδικασία του έργου «Συλλογή, Μεταφορά και Επεξεργασία Λυμάτων Οικισμών Δήμου Ηλιδας στην Ε.Ε.Λ. Αμαλιάδας» που είχε προκηρυχθεί με το μικτό σύστημα.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english