Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 216
166. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 20/2/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε40/120  
 Αρχείο .pdf: 2014ΙΚΑ-27244
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27244
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 12/2013 και 1/2014 εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων.
 
167. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/2/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1056
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1056  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1056
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27239
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναστολή υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για τη χρήση 2013.
 
168. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/2/2014 Αριθμός: 04
Πρωτόκολλο: Δ17γ/02/24/ΦΝ 439.6  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΧΩΔΕ-04
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27238
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2014.
 
169. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/2/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1054
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1054  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1054
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27237
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2014: α) Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κ.λπ. (Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3).
 
170. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 17/2/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Κ2-7360  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΑΝ-27320
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27320
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός διαχειριστή Ε.Π.Ε. - Παράταση θητείας του διαχειριστή Ε.Π.Ε. - Δικαστική απόφαση που διατάζει την έξοδο εταίρου από Ε.Π.Ε. - Είσοδος κληρονόμων σε Ε.Π.Ε.
 
171. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/2/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1050
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 474B  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1050
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27275
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β΄, γ΄και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού.
 
172. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 13/2/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Κ2-165  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΑΝ-27318
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27318
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μετατροπή Κοινωνίας σε Ι.Κ.Ε. - Συγχώνευση ατομικών επιχειρήσεων και ίδρυση Ι.Κ.Ε. - Ε.Π.Ε. - Δημοσίευση σε οικονομική εφημερίδα ή σε ιστοσελίδα ισολογισμού περάτωσης εκκαθάρισης - Μετατροπή Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. σε μονοπρόσωπη Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. - Διαγραφή εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
 
173. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/2/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1047
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 368B  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1047
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27242
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών προσώπων, και ορισμός διαδικασίας.
 
174. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/2/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1046
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 369B  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1046
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27243
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015), της Οριστικής Δήλωσης Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα (Εντυπο E20/TAXIS) και της Οριστικής Δήλωσης Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις (Εντυπο Ε21/ΤΑΧIS) καθώς και υποχρέωση υποβολής τους και απόδοσης του φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο στην Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση.
 
175. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/2/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1043
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 314B  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1043
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27220
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: α. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2014 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή. β. Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994 και απόδοση του φόρου, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας κατά το οικονομικό έτος 2014.
 
176. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/2/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1044
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1044  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1044
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 113/2009
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27197
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της 113/2009 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ..
 
177. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/2/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1039
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 271B  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1039
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27199
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και της βεβαίωσης των εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
 
178. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 3/2/2014 Αριθμός: 02
Πρωτόκολλο: Δ17α/9/3/ΦΝ 433.γ  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΧΩΔΕ-02
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27161
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία έκδοσης απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί αιτημάτων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων περί παροχής σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης του αρ. 2 παρ. 2 περ. (γ) υποπερ. (δδ) Ν.4013/2011.
 
179. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/2/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1040
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 300B  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1040
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27217
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2014 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του ν. 2238/1994.
 
180. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 31/1/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ32/46  
 Αρχείο .pdf: 2014ΙΚΑ-27160
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27160
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν. 4172/2013
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english