Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 216
46. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/9/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 47159/ΕΥΘΥ 1045  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΑΝ-27939
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27939
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες σχετικά με τη μη επιβολή ΦΠΑ σε τεχνικά έργα καθώς και λοιπά φοροτεχνικά ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση και παράδοση των έργων, στις περιπτώσεις εκτέλεσής τους από φορέα για λογαριασμό τρίτου.
 
47. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/9/2014 Αριθμός: 18
Πρωτόκολλο: Δ11γ/ο/6/7  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΧΩΔΕ-18
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27944
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ.
 
48. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/9/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1209
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2505B  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1209
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27925
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014.
 
49. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/9/2014 Αριθμός: ΦΕΚ2491Β
Πρωτόκολλο: 15727/234/Φ10035  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ2491Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27923
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μηνιαία καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ.
 
50. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 10/9/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 3699  
 Αρχείο .pdf: 2014ΕΑΑΔΗΣΥ-27912
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27912
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014 (Α/74/2014), στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.
 
51. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/9/2014 Αριθμός: 15
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/17606  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΧΩΔΕ-15
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28073
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πιστοποιητικά εμπειρίας μελετητών και εταιρειών μελετών.
 
52. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/9/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1201
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2533B  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1201
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27943
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
 
53. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 2/9/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 3554  
 Αρχείο .pdf: 2014ΕΑΑΔΗΣΥ-27961
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27961
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της προθεσμίας έκδοσης απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί αιτημάτων των αναθετουσών αρχών για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ΄ υποπερ. δδ΄ του Ν.4013/2011 (Α' 204).
 
54. Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης&Ηλεκτρονικής Διακυβ.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 1/9/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΙΑΔΠ/Φ Α.2.3/21119  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΔΜΗΔ-27859
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27859
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπόμνηση της υποχρέωσης εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 για την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων.
 
55. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 29/8/2014 Αριθμός: ΦΕΚ176Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 109/2014  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ176Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27992
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 
56. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/8/2014 Αριθμός: 14
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/16724  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΧΩΔΕ-14
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27911
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 90/2014 (ΦΕΚ 138/τ.Α/13-6-14).
 
57. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/8/2014 Αριθμός: 13
Πρωτόκολλο: Δ17α/06/90/ΦΝ 433  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΧΩΔΕ-13
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27840
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών.
 
58. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/8/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1195
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1195
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 49/2014
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27853
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 49/2014 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με τη συνυπευθυνότητα αναφορικά με τις οφειλές των δημοτικών επιχειρήσεων που εξοφλούνται από τους ΟΤΑ σύμφωνα με τον ν. 4071/2012.
 
59. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/8/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ.42554  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-27924
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27924
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός συμψηφισμού των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και για τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 174).
 
60. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 8/8/2014 Αριθμός: ΦΕΚ160Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4281/2014  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ160Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27825
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english