Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415
Σύνολο Εγγραφών: 216
31. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/10/2014 Αριθμός: ΦΕΚ3068Β
Πρωτόκολλο: ΔΙΠΑΔ/οικ.667  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ3068Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28249Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών".
 
32. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 29/10/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 53860/Α.Πλ. 8261  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΑΝ-28077
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28077
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περιορισμοί συμμετοχής σε διαγωνισμούς τεχνικών έργων και μελετών τεχνικών έργων.
 
33. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/10/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2524  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΧΩΔΕ-28062
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28062
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στις Διευθύνσεις και στις Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) καθώς και Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων στις νέες, προβλεπόμενες από το ΠΔ 109 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων» Οργανικές μονάδες του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
 
34. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/10/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2510  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΧΩΔΕ-28055
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28055
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
 
35. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/10/2014 Αριθμός: 22
Πρωτόκολλο: ΔΙΠΑΔ/οικ.658  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΕΧΩΔΕ-22
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28130
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων.
 
36. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/10/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 50244/ΕΥΘΥ 1125  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-28060
Συνημμένα: ΦΕΚ 2856Β
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28060
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (Αντικατάσταση κοινής υπουργικής απόφασης 26931/ΕΥΘΥ 580(ΦΕΚ 1968/Β/2012).
 
37. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 20/10/2014 Αριθμός: 04
Πρωτόκολλο: 4365  
 Αρχείο .pdf: 2014ΕΑΑΔΗΣΥ-04
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28037
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
 
38. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/10/2014 Αριθμός: ΦΕΚ2795Β
Πρωτόκολλο: Β/7/35889/2582  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2795Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28025
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.
 
39. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 15/10/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 51020/ΕΥΘΥ 1153  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΑΝ-28028
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 28028
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 
40. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/10/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1219
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1219
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27975
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013.
 
41. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/9/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1214
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2601B  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1214
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27955
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ.
 
42. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/9/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1207
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2604Β  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1207
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27966
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
 
43. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/9/2014 Αριθμός: ΠΟΛ 1212
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2602B  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1212
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27956
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ και έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους.
 
44. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/9/2014 Αριθμός: ΦΕΚ2573Β
Πρωτόκολλο: 46274  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2573Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27959
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
 
45. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 25/9/2014 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΣ 1130662 ΕΞ 2014  
 Αρχείο .pdf: 2014ΥΠΟΙΚ-27937
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 27937
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english