Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213
Σύνολο Εγγραφών: 192
106. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/6/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1084
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1084
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31363
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4467/13-4-2017 (56 Α΄) και παροχή οδηγιών για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά για το 2017, στην περίπτωση άρσης ακινησίας ΙΧ οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, για έναν ή τρεις μήνες ή για το υπόλοιπο του έτους 2017.
 
107. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/6/2017 Αριθμός: ΦΕΚ1992Β
Πρωτόκολλο: 3491  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1992Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31351
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 5143/11.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3335/11.12.2014) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,10%, που προβλέπεται στο Άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α΄), όπως ισχύει.
 
108. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/6/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1080
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1080
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31352
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.4172/2013 σε περίπτωση κήρυξης του οφειλέτη σε πτώχευση ή υπαγωγής αυτού σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης.
 
109. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/6/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-31343Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31343Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός "Ομάδων εργασιών" ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016.
 
110. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/6/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ466  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-31343
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31343
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου.
 
111. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/6/2017 Αριθμός: ΦΕΚ1942Β
Πρωτόκολλο: 25599/1453  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1942Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31337
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της αριθ. 61502/3399/30-12-2016 (ΦΕΚ Β΄ 4330) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017».
 
112. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/6/2017 Αριθμός: ΦΕΚ1924Β
Πρωτόκολλο: 56902/215  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1924Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31331
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
 
113. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/6/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2/45136/0026  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-31358
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31358
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για τον έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή δημοσίων δαπανών.
 
114. Ελεγκτικό Συνέδριο
Κατηγορία: Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου Ημερομηνία: 31/5/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 92/2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΛΣΥΝ-31548
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31548
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μη νόμιμα αποκλείστηκε από το διαγωνισμό η προσφορά της εταιρείας "ΧΧΧ", καθόσον στη διακήρυξη του διαγωνισμού δεν αναφέρθηκε ρητά υποχρέωση υπογραφής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, περί μη ύπαρξης σε βάρος τους τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης.
 
115. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/5/2017 Αριθμός: ΦΕΚ2037Β
Πρωτόκολλο: Οικ. 26303/1483  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ2037Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31364
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 43942/4026/2016 - Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει.
 
116. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 30/5/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.10043/19893/606  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΡΓΑΣ-31315
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31315
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών με διακοπή άσκησης μη μισθωτής απασχόλησης.
 
117. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 30/5/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 3468  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΑΑΔΗΣΥ-31328
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31328
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν. 4472/2017 (Α/74), τροποποίηση διατάξεων ν. 4412/2016 και έκδοση Υ.Α. ΚΗΜΔΗΣ.
 
118. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/5/2017 Αριθμός: ΦΕΚ1882Β
Πρωτόκολλο: 37776/2645  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ1882Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31361
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων (ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου), αλλά και των λοιπών λειτουργικών αναγκών των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 
119. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/5/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1078
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1922B  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1078
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31340
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β΄ 720) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.
 
120. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/5/2017 Αριθμός: ΦΕΚ1819Β
Πρωτόκολλο: 58175  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1819Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39397
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμματος, ειδικού σκοπού, Νοτίου Αιγαίου 2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραιότητες και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english