Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213
Σύνολο Εγγραφών: 192
136. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 28/4/2017 Αριθμός: ΦΕΚ64Α
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 39/2017 (64Α)  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΔΙΚ-ΦΕΚ64Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31246
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
 
137. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/4/2017 Αριθμός: ΦΕΚ1579Β
Πρωτόκολλο: Δ.ΟΡΓ.Α 1063470 ΕΞ 2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1579Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31247
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισμός Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
 
138. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/4/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1068
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1068
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31214
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαγραφή τέλους επιτηδεύματος οικ. ετών 2012 και 2013 σε νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών.
 
139. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/4/2017 Αριθμός: 09
Πρωτόκολλο: ΔΝΣβ'/οικ.29145/Φ.ΕΓΚΥΚΛ.  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-09
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31234
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 53 παρ.7 περ. θ΄ (Γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 
140. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/4/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 45231 (ΦΕΚ 1445Β/27.4.17)  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-31215
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31215
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α' 240) - Κωδικοποιημένη όπως ισχύει μετά την ΚΥΑ ΔΕΑΦ 1128500ΕΦ2018 (ΦΕΚ3965Β/12.9.2018)
 
141. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/4/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1062
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1062
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31170
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.4172/2013 καθώς και της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1005/2017 (ΦΕΚ Β’145) σχετικά με τη μείωση του φόρου εισοδήματος.
 
142. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/4/2017 Αριθμός: ΦΕΚ1307Β
Πρωτόκολλο: 16072/310  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1307Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31173
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2017, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας.
 
143. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 13/4/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΑΑΔΗΣΥ-31167Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31167Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση του Ν.4412/2016 ως προς το Βιβλίο IV (ΑΕΠΠ).
 
144. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/4/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1064
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1440Β  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1064
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31216
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής.
 
145. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 6/4/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 119  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΦΚΑ-31143
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31143
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
146. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 4/4/2017 Αριθμός: ΦΕΚ47Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4465/2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ47Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31167
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις.
 
147. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/4/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1051
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1051
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31131
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β) "Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών", όπως ισχύει
 
148. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/3/2017 Αριθμός: 07
Πρωτόκολλο: ΔΝΣγ/οικ.23608/Φ.ΕΓΚΥΚΛ.  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-07
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31158
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 86 παρ.6 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 
149. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/3/2017 Αριθμός: 08
Πρωτόκολλο: ΔΝΣγ/οικ.23609/Φ.ΕΓΚΥΚΛ.  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-08
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31128
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 49 παρ.2 περ. β’ (πρόδρομες εργασίες) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 
150. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/3/2017 Αριθμός: 17
Πρωτόκολλο: 57  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΦΚΑ-17
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31109
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προσώπων, που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών - Δ.Π.Υ.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english