Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213
Σύνολο Εγγραφών: 192
46. Δοικητικό Εφετείο
Κατηγορία: Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Ημερομηνία: 31/10/2017 Αριθμός: 321
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΔΕφ-321
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32523
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραγραφή και ευθύνη αποχωρήσαντος εταίρου ΟΕ.
 
47. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 31/10/2017 Αριθμός: ΝΣΚ 229
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 229
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32298Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δυνατότητα συμψηφισμού ανταπαίτησης οφειλέτη σε βάρος του Δημοσίου με οφειλές του προς αυτό που έχουν υπαχθεί σε προσωρινή διαταγή κατ' άρθρο 5 του ν. 3869/2010 με περιεχόμενο την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του.
 
48. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/10/2017 Αριθμός: ΦΕΚ3821Β
Πρωτόκολλο: 117384  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΑΝ-ΦΕΚ3821Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31761
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
 
49. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/10/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2128  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΡΓΑΣ-31754
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31754
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας.
 
50. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 27/10/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 50158/Δ3 2662  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΡΓΑΣ-31751Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31751Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανακοίνωση δημοσίευσης υπουργικής απόφασης οικ. 48416/2564 (ΦΕΚ Β' 3757/25.10.2017): Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία για τα έτη 2016-2020.
 
51. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/10/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 50067/28 ΦΕΚ 3952Β  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΡΓΑΣ-31800
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31800
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.
 
52. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 26/10/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 6402  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΑΑΔΗΣΥ-31760
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31760
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση για τη δημοσίευση ν. 4491/2017 (Α' 152) - τροποποίηση διατάξεων ν. 4412/2016.
 
53. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/10/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ.48416/2564/2017 ΦΕΚ 3757Β  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΡΓΑΣ-31751
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31751
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία για τα έτη 2016-2020.
 
54. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 20/10/2017 Αριθμός: ΝΣΚ 216
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 216/2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 216
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31806
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμψηφισμός εκχωρηθείσας απαίτησης έναντι ελληνικού Δημοσίου με οφειλές προς το Δημόσιο.
 
55. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/10/2017 Αριθμός: ΦΕΚ3702Β
Πρωτόκολλο: 1069  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΔΙΚ-ΦΕΚ3702Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31719Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών.
 
56. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/10/2017 Αριθμός: 39
Πρωτόκολλο: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./589/1379602  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΦΚΑ-39
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31740
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 95 του Ν. 4387/2016 που αφορούν θέματα παραγραφής αξιώσεων του Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.
 
57. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/10/2017 Αριθμός: ΦΕΚ3703Β
Πρωτόκολλο: 12391 Διεκπ. 7569  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΔΙΚ-ΦΕΚ3703Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31719
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών.
 
58. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/10/2017 Αριθμός: 37
Πρωτόκολλο: Σ22/3  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΦΚΑ-37
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31739
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 4387/2016, που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης.
 
59. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 13/10/2017 Αριθμός: ΦΕΚ152Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4491/2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΔΙΚ-ΦΕΚ152Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31704
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις.
 
60. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 12/10/2017 Αριθμός: ΦΕΚ151Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 123/2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ151Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31707
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english