Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213
Σύνολο Εγγραφών: 192
121. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/5/2017 Αριθμός: ΦΕΚ1839Β
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ1839Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31437Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της με αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016).
 
122. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 25/5/2017 Αριθμός: ΝΣΚ 130
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 130
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32617Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της αριθμ. 130/2017 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα μετά την ενσωμάτωσή της στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167) συνιστά φόρο εισοδήματος.
 
123. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 23/5/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2756  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΑΑΔΗΣΥ-31314
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31314
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις επί της Κατευθυντήριας Οδηγίας 12, ως προς τα Γραμμάτια Σύστασης Χρηματικής Παρακαταθήκης.
 
124. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/5/2017 Αριθμός: ΦΕΚ1781Β
Πρωτόκολλο: 57654  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1781Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31303
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 
125. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/5/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1746Β)  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-31290
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31290
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων.
 
126. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 19/5/2017 Αριθμός: ΦΕΚ74Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4472/2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ74Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31291
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.
 
127. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/5/2017 Αριθμός: ΦΕΚ1721Β
Πρωτόκολλο: Φ.80000/οικ.21628/936  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1721Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31301
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.
 
128. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/5/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 22528/430  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΡΓΑΣ-31301Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31301Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθιέρωση της υποχρεωτικής καταβολής από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
 
129. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 8/5/2017 Αριθμός: 19
Πρωτόκολλο: 3015  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΑΑΔΗΣΥ-19
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31257
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016(Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 
130. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 4/5/2017 Αριθμός: ΦΕΚ63Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 38/2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΔΙΚ-ΦΕΚ63Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31238
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
 
131. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 3/5/2017 Αριθμός: ΦΕΚ62Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4469/2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΑΝ-ΦΕΚ62Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31245
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις.
 
132. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 3/5/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦ Β 1066057 ΕΞ 2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-31233
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31233
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993 κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.).
 
133. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/5/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1071
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1071
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31225
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του ν.4467/2017.
 
134. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 3/5/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦ Β 1065927 ΕΞ 2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-31230
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31230
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό ανώνυμης εταιρείας με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
 
135. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 28/4/2017 Αριθμός: ΦΕΚ61Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4468/2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΑΝ-ΦΕΚ61Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31219
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση ΝΠΙΔ με την επωνυμία "Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english