Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213
Σύνολο Εγγραφών: 192
181. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 24/1/2017 Αριθμός: ΦΕΚ7Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4449/2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ7Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30847Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις.
 
182. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/1/2017 Αριθμός: 18
Πρωτόκολλο: 516  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΑΑΔΗΣΥ-18
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30864
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες συμπλήρωσης των προτύπων τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
 
183. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/1/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ9/58024/15404  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΡΓΑΣ-30915
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30915
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός Προέδρου, και μελών στη Συμβουλευτική Επιτροπή Ελευθέρων Επαγγελματιών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
 
184. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 20/1/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.80000/οικ.2460/106  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΡΓΑΣ-30856
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30856
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016.
 
185. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 20/1/2017 Αριθμός: 16
Πρωτόκολλο: 472  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΑΑΔΗΣΥ-16
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30863
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες συμπλήρωσης των Προτύπων Τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας–τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
 
186. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/1/2017 Αριθμός: 01
Πρωτόκολλο: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/26/87160  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΦΚΑ-01
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30867
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017.
 
187. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/1/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1009
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1009
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30895
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α' 240).
 
188. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/1/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1007
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1007
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30849
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τις υπηρεσίες της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013, οι οποίες παρέχονται στην Ελλάδα από μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
 
189. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/1/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1006
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1006
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30847
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων και ρύθμιση λοιπών θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Πέμπτου «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α' 240).
 
190. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 13/1/2017 Αριθμός: ΦΕΚ1Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4448/2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30831
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και άλλες διατάξεις.
 
191. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/1/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1005
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 145Β  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1005
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31170Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017.
 
192. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/1/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 188  
 Αρχείο .pdf: 2017ΤΜΕΔΕ-30825
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30825
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος για τη λειτουργία των Εποπτευουσών Επιτροπών των Περιφερειακών τμημάτων και γραφείων του τ. Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english