Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213
Σύνολο Εγγραφών: 192
166. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 1/3/2017 Αριθμός: ΦΕΚ24Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4456/2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ24Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31011
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότηταας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
 
167. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/2/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1025
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 618Β  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1025
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31003
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2016.
 
168. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 16/2/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 5378  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΣΩΤ-31010
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31010
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αρμοδιότητες των Οικονομικών Επιτροπών των Δήμων αναφορικά με τη συγκρότηση αρμοδίων Επιτροπών διεξαγωγής δημοπρασιών-αξιολόγησης προσφορών.
 
169. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/2/2017 Αριθμός: 03
Πρωτόκολλο: ΔΝΣβ/οικ.11315/Φ.ΕΓΚ.  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-03
Συνημμένα: Αρθρο 35 του Ν. 4129/13 (ΦΕΚ52 τεύχος Α') όπως ισχύει
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30990
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ελεγχος Δημοσίων Συμβάσεων.
 
170. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/2/2017 Αριθμός: 06
Πρωτόκολλο: 24  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΦΚΑ-06
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30956
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
 
171. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 10/2/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦ Β 1021836 ΕΞ2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-30989
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30989
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρόνος έκδοσης τιμολογίου από υπεργολάβο ανώνυμης τεχνικής εταιρείας για την εκτέλεση των εργασιών ενός έργου πρασίνου, με βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (ν.4308/2014) και χρόνος κτήσης του σχετικού εισοδήματος.
 
172. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/2/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ80000/οικ.5547/248  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΡΓΑΣ-30938
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30938
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016.
 
173. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 7/2/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΠΦΥ Β 1018794 ΕΞ 2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-30963
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30963
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραλαβή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (ΜΥΦ) σύμφωνα με το Ν.4446/2016.
 
174. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 6/2/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΙΕΙΣΜΜ/79/175892  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΦΚΑ-30920
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30920
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασίες είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών - Ειδοποιητήριο πληρωμής - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
 
175. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/2/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1019
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1019
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30940
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της ΠΟΛ 1163/2016 (Β'3779/23-11-2016) Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.
 
176. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/2/2017 Αριθμός: 04
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΦΚΑ-04
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30914
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) - κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016 - Μελών Εταιριών ή Συνεταιρισμών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιριών ή Αγροτικών Συνεταιρισμών, για τις αμοιβές που λαμβάνουν, είτε στα πλαίσια εξαρτημένης εργασίας, είτε με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ.
 
177. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/2/2017 Αριθμός: 02
Πρωτόκολλο: ΔΝΣβ/οικ.7676/Φ.Εγκυκλ.  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-02
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30947
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Κανονισμού Ασφαλείας Φραγμάτων- Διοικητική Αρχή Φραγμάτων.
 
178. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/1/2017 Αριθμός: ΦΕΚ219Β
Πρωτόκολλο: οικ. 3439/Δ9.1168  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ219Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30891
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης η) του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/1-9-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/8-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/25-2-2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/25-2-2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28-8-2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30-8-2013)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. πρωτ. 49327/10702/22-12-2014 (ΦΕΚ Β΄3456/23-12-2014) απόφασή του, για το έτος 2017.
 
179. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/1/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1015
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 226Β  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1015
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30906
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις -παγετός) που εκδηλώθηκαν στους Δήμους Σαμοθράκης, Σουφλίου, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και του Δημοτικού Διαμερίσματος Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
 
180. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/1/2017 Αριθμός: 02
Πρωτόκολλο: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/44/112232  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΦΚΑ-02
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30880
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προθεσμία καταβολής εισφορών Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 1.1.2017.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english