Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213
Σύνολο Εγγραφών: 192
76. Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωση
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 9/8/2017 Αριθμός: ΦΕΚ116Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4487/2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΨΠ-ΦΕΚ116Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32136
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.
 
77. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/8/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ80020/34576/Δ15. 537  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΡΓΑΣ-31547
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31547
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38).
 
78. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/8/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ.Δ.Ο.Π. 0001175 ΕΞ 2017 / ΦΕΚ 2723Β  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-31532
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31532
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων
 
79. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/8/2017 Αριθμός: ΦΕΚ2710Β
Πρωτόκολλο: 83010/4098  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2710Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31536
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
 
80. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 1/8/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.ΑΣΦ./701/1077381  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΦΚΑ-31537
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31537
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Δωροσήμου B' Tετραμήνου 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
81. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/7/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 83942  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΑΝ-31521
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31521
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες εφαρμογής της υπ’ αριθ. 45231/20-04-2017 (Β’ 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης “Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)”»
 
82. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 25/7/2017 Αριθμός: ΦΕΚ102Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4482/2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ102Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31555
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.
 
83. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/7/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1106
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2437Β  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1106
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31481
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
 
84. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/7/2017 Αριθμός: ΦΕΚ2435Β
Πρωτόκολλο: ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Γ1107473 ΕΞ 2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2435Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31482
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε φορείς είσπραξης.
 
85. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/7/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1105
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2426Β  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1105
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31480
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017.
 
86. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/7/2017 Αριθμός: ΦΕΚ2379Β
Πρωτόκολλο: οικ.52331/1861  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ2379Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31478
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της αριθ. 26083/887/7-6-2016 (Β΄1605) υπουργικής απόφασης «Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων - Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων».
 
87. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/7/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΠΕΑ/οικ.178581 (ΦΕΚ 2367Β)  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΚΑ-31468
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31468
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.
 
88. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/7/2017 Αριθμός: ΦΕΚ2360Β
Πρωτόκολλο: 32320/1841  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ2360Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31466
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων, καθώς και των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017.
 
89. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/7/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1103
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1103
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31509
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator» ή «αδειών απλουστευμένων διαδικασιών».
 
90. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/7/2017 Αριθμός: ΦΕΚ2337Β
Πρωτόκολλο: οικ 178679  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ2337Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31462
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών, Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english