Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213
Σύνολο Εγγραφών: 192
16. Ελεγκτικό Συνέδριο
Κατηγορία: Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου Ημερομηνία: 18/12/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 529/2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΛΣΥΝ-31993
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31993
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίνεται ότι ο όρος της διακήρυξης για την προαπόδειξη της χρηματοοικονομικής επάρκειας των διαγωνιζομένων ύψους τουλάχιστον 1.200.000,00 ευρώ, είναι μη νόμιμος, καθόσον τέθηκε χωρίς απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 
17. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Κανονισμός Ε.Ε. Ημερομηνία: 18/12/2017 Αριθμός: 2367
Πρωτόκολλο: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 2017/2367  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΕ-2367
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31961Δ
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισμός ΕΕ για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
 
18. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Κανονισμός Ε.Ε. Ημερομηνία: 18/12/2017 Αριθμός: 2366
Πρωτόκολλο: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2017/2366  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΕ-2366
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31961Γ
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισμός ΕΕ για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
 
19. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Κανονισμός Ε.Ε. Ημερομηνία: 18/12/2017 Αριθμός: 2365
Πρωτόκολλο: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2017/2365  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΕ-2365
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31961Β
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισμός ΕΕ για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
 
20. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Κανονισμός Ε.Ε. Ημερομηνία: 18/12/2017 Αριθμός: 2364
Πρωτόκολλο: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2017/2364  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΕ-2364
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31961Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισμός ΕΕ για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
 
21. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/12/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 133473 ΦΕΚ 4309Β  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΑΝ-31914
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31914
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθμ. 45231/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α΄ 240)» (Β΄ 1445).
 
22. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/12/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 88859  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-31935
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31935
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στις Διευθύνσεις, Υποδιευθύνσεις και στις Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) καθώς και Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων στις νέες, προβλεπόμενες από το ΠΔ 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» Οργανικές μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
 
23. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/12/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1194
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1194
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31898
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων για την αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχων μέσω επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθ. 68 του ν.2238/1994 περί συμπληρωματικών στοιχείων.
 
24. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/12/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4841Β/2017)  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-32051
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32051
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
 
25. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/12/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1187
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1187  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1187
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36605Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.
 
26. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/12/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1192
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1192
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31884
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της υπ'αριθ. 268/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Α' Τακτική Ολομέλεια) σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 36 σε συνδυασμό με την παρ. 11 του άρθρου 72 του ΚΦΔ σε χρήσεις προγενέστερες του 2014.
 
27. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 30/11/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./668/1560611  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΦΚΑ-31869
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31869
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών & ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές της Δ.Ε. Μεγάρων του Δήμου Μεγάρων, στη Δ.Ε. Νέας Περάμου του Δήμου Μεγάρων, στη Δ.Ε. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας και στη Δ.Ε. Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 15/11/2017.
 
28. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/11/2017 Αριθμός: ΦΕΚ4159Β
Πρωτόκολλο: 6269/1895 Α1  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΑΝ-ΦΕΚ4159Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31881
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ".
 
29. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/11/2017 Αριθμός: ΦΕΚ4158Β
Πρωτόκολλο: 130060  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4158Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31868
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)».
 
30. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/11/2017 Αριθμός: ΦΕΚ4155Β
Πρωτόκολλο: ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οι.1720/Α32  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4155Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31866
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία χορήγησης επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4501/2017.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english