Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 127
61. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/5/2007 Αριθμός: 13
Πρωτόκολλο: Δ17γ/07/82/ΦΝ 444  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΕΧΩΔΕ-13
Συνημμένα: ΦΕΚ 64 τ. Α'/16-3-2007
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18282
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
 
62. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/5/2007 Αριθμός: 12
Πρωτόκολλο: Δ17γ/10/76/ΓΝ 439.3  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΕΧΩΔΕ-12
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18261
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόφαση για αμοιβή Επιτροπών Διαγωνισμού συμβάσεων ανάθεσης μελετών και παροχών συναφών υπηρεσιών (ν. 3316/05).
 
63. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/5/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1079
Πρωτόκολλο: 1048787/316/Τ.&Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1079
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18281
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2007, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων.
 
64. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/5/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1080
Πρωτόκολλο: 1048564/917/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1080
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18276
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση μέσων τιμών ζωνών για τον προσδιορισμό του ελάχιστου κόστους κατασκευής των οικοδομών.
 
65. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/5/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1077
Πρωτόκολλο: 1047645/10553/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1077
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18264
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανωνύμων εταιρειών.
 
66. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/5/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1078
Πρωτόκολλο: 1048675/1211/07/ΔΟΣ  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1078
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18284
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της με αριθ. 1109637/2412/05/ΔΟΣ/18-11-2005 (ΦΕΚ 1671/τΒ΄/30-11-2005) Υπουργικής Απόφασης (ΠΟΛ 1141/2005) σχετικά με την υποβολή των στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄).
 
67. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 8/5/2007 Αριθμός: ΝΣΚ 188
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 188/2007  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 188
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19228
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται ποιός είναι ο δικαιούχος των 5ης, 6ης και 7ης εντολών πληρωμής του έργου "Κατασκευή Νότιας Περιφερειακής οδού από Καραϊσκάκη, έως οδό Γκορυτσάς Δ. Ασπροπύργου", για την εκτέλεση του οποίου, δαπάναις του Περιφερειακού Ταμείου Αναπτύξεως Αττικής, συνέστη κατασκευαστική Κ/Ξ μεταξύ των Ανωνύμων Εταιριών με τις επωνυμίες "ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και "ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" δυνάμει του από 10-3-2004 συμφωνητικού, το οποίο εγκρίθηκε με τη με αρ.οικ./3005/Φ.Ε.-21/5/2004 απόφαση της Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής. Τ' ανωτέρω δε και με περαιτέρω δεδομένα ότι α) οι εν λόγω εντολές έχουν πιστοποιηθεί επ'ονόματι της συσταθείσης Κοινοπραξίας, β) η εξόφλησή τους ζητείται από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο αυτής Σωτήριο Γκιόκα δυνάμει της από 30-4-2004 πράξεως της συμβολαιογράφου Αθηνών Σταυρούλας Χρονοπούλου, ο ορισμός όμως του οποίου έχει ανακληθεί με τη μεταγενέστερη από 13-12-2005πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μελπομένης Μπαρλαμά και γ) κατά δήλωση των νομίμων εκπροσώπων των κοινοπρακτουσών εταιριών οι εργασίες οι οποίες αφορούν την 5η και 6η εντολή πληρωμής εκτελέσθηκαν από τη δεύτερη εξ αυτών, ενώ οι εργασίες οι οποίες αφορούν στην 7η εντολή πληρωμής εκτελέσθηκαν από την πρώτη.
 
68. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/5/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1073
Πρωτόκολλο: 1010984/10169/B0012  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1073
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18253
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση βεβαιώσεων μερισμάτων από ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.Α.
 
69. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/4/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1071
Πρωτόκολλο: 18220  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1071
Συνημμένα: ΦΕΚ 80 τ.Α' / 16.4.2007 (ν. 3554/2007, άρθρο 5)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18220
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3554/2007 (ΦΕΚ 80 τ.Α') "Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις" που αφορούν θέματα φορολογίας κεφαλαίου.
 
70. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/4/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1070
Πρωτόκολλο: 1038619/119/Τ.&Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1070
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18222
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων.
 
71. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/4/2007 Αριθμός: 08
Πρωτόκολλο: Δ17α/02/61/ΦΝ 433  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΕΧΩΔΕ-08
Συνημμένα: ΦΕΚ 398 τ.Β' /21.3.2007
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18218
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός οδών αρμοδιότητας συντήρησης υπηρεσιών της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ.
 
72. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/4/2007 Αριθμός: 09
Πρωτόκολλο: Δ17γ/03/61/Φ.2.2.1  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΕΧΩΔΕ-09
Συνημμένα: ΦΕΚ 447 τ.Β' / 3-4-2007 (Απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ: Δ17γ/08/45/Φ.2.2.1/13-3-2007)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18217
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση υπουργικής απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής έργων αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ σε υποκείμενα όργανα.
 
73. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/4/2007 Αριθμός: 10
Πρωτόκολλο: Δ17γ/04/61/ΦΝ 439.4  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΕΧΩΔΕ-10
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18201
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση υπουργικής απόφασης περί αποφαινομένων και γνωμοδοτούντων οργάνων του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και των εποπτευομένων νομικών προσώπων, σε συμβάσεις του ν. 3316/05.
 
74. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/4/2007 Αριθμός: 07
Πρωτόκολλο: Δ17α/07/60/ΦΝ443  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΕΧΩΔΕ-07
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18199
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ασφαλιστική ενημερότητα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Βλ. και την Εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ 5/2008)
 
75. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/4/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1068
Πρωτόκολλο: 1037040/2591/526/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1068
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18198
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμιών υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2007.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english