Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 127
76. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/4/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1069
Πρωτόκολλο: 1012923/10208/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1069
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18221
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οι επιχειρήσεις, που έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις του ν.2601/1998 μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος του ν.3299/2004, διατηρούν το δικαίωμα σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού για την ακάλυπτη αξία των επενδύσεων αυτών.
 
77. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/4/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1064
Πρωτόκολλο: 1034439/1238/Δε-Α'  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1064
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18194
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 περί περαίωσης φορολογικών δηλώσεων χωρίς έλεγχο.
 
78. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/3/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1062
Πρωτόκολλο: 1034151/623/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1062
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18192
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής του δευτέρου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών από μη υποχρέους σε υποβολή οριστικής δήλωσης φόρου απόδοσης μισθωτών υπηρεσιών(Φ.Μ.Υ.).
 
79. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/3/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1063
Πρωτόκολλο: 1034147/622/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1063
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18193
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προσθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.-Έντυπο Ε7-Φ-01.015).
 
80. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/3/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1060
Πρωτόκολλο: 1032499/72/0013  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1060
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18174
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. έτους 2007.
 
81. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/3/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1061
Πρωτόκολλο: 1032694/2310/478/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1061
Συνημμένα: α) 52/2007 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ 52/2007 β) Το άρθρο 19 του ν.2873/2000
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18191
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 52/2007 γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
 
82. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/3/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1056
Πρωτόκολλο: 1030440/10391/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1056
Συνημμένα: Παράρτημα εκπιπτομένων δαπανών.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18176
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της αριθμ. 1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ1005/2005 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τις εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
 
83. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/3/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1057
Πρωτόκολλο: 1030442/10392/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1057
Συνημμένα: Παράρτημα μη εκπιπτομένων δαπανών.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18177
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της αριθ. 1017621/10262/Β0012/ΠΟΛ. 1029/17.2.2006 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
 
84. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 20/3/2007 Αριθμός: ΝΣΚ 118
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 118/2007  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 118
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19229
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν η υπ'αριθμ. 8/2004 απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, που ερμήνευσε τη διάταξη (τυπικού νόμου) του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 1266/1972 είναι δεσμευτική για την ερωτώσα Υπηρεσία αναφορικά με το έργο ... με συνέπεια η 40η πιστοποίηση του υπόψη έργου - που υποβλήθηκε στη Διευθύνουσα Υπηρεσία στις 28-3-2002 και δεν εγκρίθηκε μέσα στη μηνιαία προθεσμία του άρθρου 7 παρ. 1 Ν.Δ. 1266/72, αλλά επιστράφηκε στον ανάδοχο μετά παρέλευση πέντε μηνών 29-8-2002 - να θεωρείται ότι είναι αυτοδίκαια εγκεκριμένη από 29-4-2002, δηλ. με την άπρακτη παρέλευση της μηνιαίας προθεσμίας.
 
85. Συμβούλιο της Επικρατείας
Κατηγορία: Απόφαση ΣτΕ Ημερομηνία: 19/3/2007 Αριθμός: 802
Πρωτόκολλο: 802/2007  
 Αρχείο .pdf: 2007ΣτΕ-802
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18471
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ο νόμιμος τόκος και ο τόκος υπερημερίας κάθε οφειλής του δημοσίου, κατά τη διάταξη του άρθρου 21 του κώδικα νόμων περί δικών του δημοσίου, που ορίζεται σε 6% ετησίως, αντίκειται στο σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Παραπέμπει στην Ολομέλεια.
 
86. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/3/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1055
Πρωτόκολλο: 1028305/69/0001Β  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1055
Συνημμένα: Πίνακας εκδοθεισών κατά το έτος 2006 πολυγραφημένων εγκυκλίων της Κ.Υ. του ΥΠΟΙΚ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18175
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πολυγραφημένες εγκύκλιοι διαταγές του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έτους 2006.
 
87. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 16/3/2007 Αριθμός: ΦΕΚ64Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 60/2007  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΑΝ-ΦΕΚ64Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21746Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
 
88. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 16/3/2007 Αριθμός: ΦΕΚ63Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 59/2007  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΑΝ-ΦΕΚ63Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21788Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
 
89. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/3/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1052
Πρωτόκολλο: 1027178/10254/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1052
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 276Α'/ (Αρθρα 1 έως 15 και 39 του ν. 3522/2006)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18136
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.3522/2006 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.
 
90. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/3/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1050
Πρωτόκολλο: 1026310/163/0015  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1050
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18167
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων - Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 2084/1992.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english