Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 127
46. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 31/7/2007 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 3403  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΕΧΩΔΕ-18476
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18476
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ασφαλιστική ενημερότητα κατά την υποβολή προσφορών.
 
47. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/7/2007 Αριθμός: 22
Πρωτόκολλο: Δ17γ/05/107/ΦΝ 439  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΕΧΩΔΕ-22
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18405
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3316/2005.
 
48. Τ.Π.Ε.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 16/7/2007 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 8170  
 Αρχείο .pdf: 2007ΤΠΕΔΕ-18387
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18387
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αύξηση της εφάπαξ χορηγίας και των ετησίων εισφορών του ΤΠΕΔΕ από 1.1.2007.
 
49. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/7/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1089
Πρωτόκολλο: 1068891/428/Τ.&Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1089
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18418
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων.
 
50. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/7/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1091
Πρωτόκολλο: 1069909/2230/00ΤΥ/Δ'  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1091
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18419
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών των με αριθ. πρωτ. 1020564/487/ΟΟΤΥ/Δ΄, ΠΟΛ 1034/27-02-2007, 1020571/489/ΟΟΤΥ/ Δ΄, ΠΟΛ 1036/27-02-2007 και 1020562/486/ΟΟΤΥ/ Δ΄, ΠΟΛ 1033/27-02-2007 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
 
51. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/7/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1094
Πρωτόκολλο: 1076545/7088/957/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1094
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18430
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης απαλλαγής από ΦΠΑ κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 (περ.α, παρ.1) του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000). (Αφορά πλοία, ναυαγοσωστικά και πλωτά μέσα).
 
52. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 5/7/2007 Αριθμός: ΝΣΚ 291
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 291/2007  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 291
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19213
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν: 1. Η ζητούμενη, από τη Διακήρυξη, ειδική εμπειρία μπορεί να προκύψει και από την εκτέλεση μη ολοκληρωμένου έργου. 2. Οι διαγωνιζόμενες εταιρίες, σε διαγωνισμό Δημ. Εργου μπορούν να αντλούν τη ζητούμενη, από τη Διακήρυξη, ειδική εμπειρία και τις τεχνικές ικανότητες των μητρικών εταιρειών τους, οι οποίες όμως διαθέτουν εργοληπτικό πτυχίο ανώτερης της προσκαλούμενης από τη Διακήρυξη τάξεως. 3. Στην περίπτωση Διαγωνιζόμενης υπό σύσταση Κ/Ξ δύο εταιρειών η ζητούμενη ως άνω ειδική εμπειρία, την οποία οφείλει ένα τουλάχιστον από τα μέλη της να αποδεικνύει ότι διαθέτει, μπορεί να προκύπτει από ένα παρόμοιο προς το δημοπρατούμενο έργο, την εκτέλεση του οποίου είχαν αναλάβει, ως κοινοπραξία, οι ίδιες οι συμμετέχουσες στη διαγωνιζόμενη Κ/Ξ εταιρίες, με ποσοστό συμμετοχής της κάθε εταιρείας κατά 50%.
 
53. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/6/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1084
Πρωτόκολλο: 1097093/14534/ΔΕ-Γ'  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1084
Συνημμένα: Απόσπασμα Γνωμοδότησης ΝΣΚ 477/2006
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18366
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 καθώς και του άρθρου 44 του ν. 1892/1990.
 
54. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/6/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1086
Πρωτόκολλο: 1015381/1303-24/0016  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1086
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 43/2007
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18367
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της 43/2007 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., σχετικά με ερωτήματα που τίθενται, για επιστροφή χρηματικών ποινών και προστίμων, τα οποία επιβάλλονται με αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων.
 
55. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/6/2007 Αριθμός: 17
Πρωτόκολλο: Δ11γ/606  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΕΧΩΔΕ-17
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18315
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόσπασμα Πρακτικού Διαπιστώσεως Βασικών Τιμών της Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.
 
56. Συμβούλιο της Επικρατείας
Κατηγορία: Απόφαση ΣτΕ Ημερομηνία: 4/6/2007 Αριθμός: 1585
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2007ΣτΕ-1585
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30874
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εργολαβικό όφελος μελετών εργολαβίας.
 
57. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/5/2007 Αριθμός: 15
Πρωτόκολλο: Δ17γ/01/85/ΦΝ 439  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΕΧΩΔΕ-15
Συνημμένα: α)Περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης κάτω του ορίου β) Ομοίως άνω του ορίου και γ) Σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού Ανάθεσης Εκπόνησης Μελέτης.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18301
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Α) Δημοσίευση προκηρύξεων συμβάσεων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/05. Β) Επαρκής αιτιολόγηση των πρακτικών αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών στους διαγωνισμούς του ν. 3316/05. Γ) Δημοσίευση γνωστοποίησης με τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης, στην Εφημερίδα της Ε.Ε. και το Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ, κατά το άρθρο 12 παρ. 5 του ν. 3316/05.
 
58. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/5/2007 Αριθμός: 16
Πρωτόκολλο: Δ17α/02/85/ΦΝ 443  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΕΧΩΔΕ-16
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18302
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρέχονται οδηγίες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα δημοσίων έργων: α) ορθή εφαρμογή της διάταξης του ν. 3481/2006 που προβλέπει την επανάληψη διαγωνισμών που δεν διεξήχθησαν ή δεν υποβλήθηκαν προσφορές, β) αναγκαίος χρόνος κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών, γ) εφαρμογή διατάξεων ν. 3548/07 για δημοσίευση προκηρύξεων στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο, δ) αυτοδίκαιη έγκριση αναλυτικών επιμετρήσεων έργων.
 
59. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 29/5/2007 Αριθμός: ΝΣΚ 218
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 218/2007  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 218
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19227
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων τα αιτήματα του αναδόχου δημοσίου έργου, για : α) μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής μέλους της Κ/Ξ προς άλλο μέλος της β) μετονομασία της Κ/Ξ από "Κ/Ξ Ε1-Ε2-Ε3-Ε4-Ε5" με διακριτικό τίτλο "ΔΤ" σε "Κ/Ξ Ε5-Ε2-Ε3-Ε4" με διακριτικό τίτλο "ΔΤ" με απαλλαγή ενός μέλους της αρχικής Κ/Ξ χωρίς αναφορά του λόγου για τον οποίο υποβάλλονται και γ) ποια είναι η νόμιμη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την αποδοχή των ως άνω αιτημάτων του αναδόχου.
 
60. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/5/2007 Αριθμός: ΠΟΛ 1082
Πρωτόκολλο: 1051646/4268/635/Β0014  
 Αρχείο .pdf: 2007ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1082
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18309
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ. 276/Α/22.12.2006), σχετικά με την επέκταση εφαρμογής μειωμένου συντελεστή σε παροχή υπηρεσιών.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english