Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 130
46. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/7/2003 Αριθμός: 23
Πρωτόκολλο: Δ17α/10/66/ΦΝ 435  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-23
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14131
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης του νόμου 3164/2003 "Μητρώα Μελετητών, ανάθεση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". (Βλ. Και Εγκύκλιο 15/2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ)
 
47. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/7/2003 Αριθμός: 22
Πρωτόκολλο: ΔΙΠΑΔ/οικ./566  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-22
Συνημμένα: Η Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ΔΙΠΑΔ/οικ/501/01.07.2003 και οι σχετικές Οδηγίες Εφαρμογής
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14122
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της Υπουργικής Απόφασης "Οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης".
 
48. Δοικητικό Εφετείο
Κατηγορία: Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Ημερομηνία: 24/7/2003 Αριθμός: 181
Πρωτόκολλο: Απόφαση 181/2003  
 Αρχείο .pdf: 2003ΔΕφ-181
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 25399
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εργολαβικό Αντάλλαγμα και Συντελεστές Αναθεώρησης.
 
49. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 23/7/2003 Αριθμός: ΝΣΚ 290
Πρωτόκολλο: 290/2003  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 290
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14283
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δυνατότητα ανανέωσης ρήτρας περί "πριμ" σε περίπτωση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
 
50. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 23/7/2003 Αριθμός: ΝΣΚ 291
Πρωτόκολλο: 291/2003  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 291
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14284
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αιτήσεις για συγχώνευση και έκτακτη επανάκριση μετά τη λήξη των προθεσμιών του Ν. 2940/2001.
 
51. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/7/2003 Αριθμός: 18Π
Πρωτόκολλο: 29454  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-18Π
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14157
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αρμοδιότητες πολεοδομικού σχεδιασμού.
 
52. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 15/7/2003 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 527/2003  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-14042
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14042
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόφαση 527/2003 της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον Μαθηματικό Τύπο Ανάδειξης Αναδόχου και τις Αιτιολογήσεις.
 
53. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/7/2003 Αριθμός: 18
Πρωτόκολλο: Δ17α/04/62/ΦΝ275  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-18
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 781/Β'/18.6.2003 (Υπ. Απόφαση Δ17α/67/1/Φ.Ν. 275/6.6.2003)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14059
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση της τροποποίησης και συμπλήρωσης της απόφασης έγκρισης του "Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού - ΕΑΚ 2000".
 
54. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/7/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1091
Πρωτόκολλο: 1064796/4576/2064/0014Δ'  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1091
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14061
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή των εμπρόθεσμων αρχικών Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet).
 
55. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/7/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1090
Πρωτόκολλο: 1062608/668/0015  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1090
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14039
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρόνος υποβολής των καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., των οποίων η υποχρέωση υποβολής λήγει την τριακοστή (30) Σεπτεμβρίου του έτους 2003.
 
56. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/7/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1089
Πρωτόκολλο: 1062054/648/0015  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1089
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14035
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών των τεχνικών επιχειρήσεων.
 
57. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 25/6/2003 Αριθμός: ΝΣΚ 237
Πρωτόκολλο: 237/2003  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 237
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14076
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Π.Δ. 6/24-12-85 η ΕΥΔΑΠ κατασκεύαζε τις εξωτερικές διακλαδώσεις για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων των ακινήτων. Με τον Ν.2744/99, (αρθρ.6 παρ.2) η ευθύνη για τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και επέκταση του δικτύου ομβρίων υδάτων καθώς και των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας ανήκει πλέον στο ΥΠΕΧΩΔΕ. Κατόπιν αυτού ερωτάται με ποιά διαδικασία θα αντιμετωπίζεται πλέον από το ΥΠΕΧΩΔΕ, η κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων των ακινήτων, ποιός δηλαδή θα είναι ο τρόπος υλοποίησης των εργασιών αυτών (π.χ. μέσω εργολαβιών), ο τρόπος είσπραξης των ποσών από τους δικαιούχους των ακινήτων και ποιά Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ ή άλλος φορέας θα υλοποιεί τις εργασίες αυτές.
 
58. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/6/2003 Αριθμός: 16
Πρωτόκολλο: Δ.Ε.Ε.Π.Π. οικ. 139  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-16
Συνημμένα: ΦΕΚ 624/Β'/20-5-2003
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14023
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση απόφασης τήρησης Βάσης Δεδομένων με τις αστοχίες μελετών, κατασκευών και συντηρήσεων Δημοσίων Εργων και τους λόγους που τις προκάλεσαν.
 
59. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/6/2003 Αριθμός: 15
Πρωτόκολλο: Δ17α/06/52/ΦΝ402  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-15
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13943
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της υπουργικής απόφασης για τη διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου κατασκευής δημόσιου έργου - Μαθηματική Μέθοδος. (Βλ. και την εγκύκλιο ΥΠΕΔΩΔΕ 1/2004)
 
60. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 12/6/2003 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/4967  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-13974
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 708/Β'/4.6.2003 (Απόφαση Δ13ε/4800/30.5.2003)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13974
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη των τελών χρήσης Μηχανημάτων Εργων (ΜΕ), για το έτος 2003.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english