Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 130
106. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/2/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1028
Πρωτόκολλο: 1016769/387/ΔΜΒ  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1028
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13539
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών.
 
107. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/2/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1027
Πρωτόκολλο: 1016567/190/0015  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1027
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13538
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγγραφή των δεδομένων των πρόσθετων βιβλίων "Κίνησης Οχημάτων", "Αποθήκευσης" και "Προσωρινής Εναπόθεσης" σε θεωρημένο οπτικό δίσκο (CD ROM).
 
108. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/2/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1029
Πρωτόκολλο: 1016021/363/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1029
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13540
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2003 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή.
 
109. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/2/2003 Αριθμός: 4
Πρωτόκολλο: Δ17α/03/18/ΦΝ 430  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-4
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13470
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βεβαιώσεις καταβολής εισφορών των εργοληπτικών επιχειρήσεων και των στελεχών τους, προς τις εργοληπτικές οργανώσεις τους.
 
110. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/2/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1026
Πρωτόκολλο: 1003999/186-20/0016  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1026
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13488
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών των πλημμυροπαθών της 3-5 Νοεμβρίου 2001 της Ανατολικής Αττικής.
 
111. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/2/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1022
Πρωτόκολλο: 1012349/291/Α'0012  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1022
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13485
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2003, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν.
 
112. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/2/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1025
Πρωτόκολλο: 1013229/959-7/0016  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1025
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13487
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2002 και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ..
 
113. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/2/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1023
Πρωτόκολλο: 1013229/959-7/0016  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1023
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13486
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή οφειλών εταιρειών στις Δ.Ο.Υ. αποκλειστικά με επιταγές.
 
114. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/2/2003 Αριθμός: 3
Πρωτόκολλο: ΔΙΠΑΔ/οικ/93  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-3
Συνημμένα: Απόσπασμα του ΦΕΚ 16/Β/14.2.2003
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13453
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση Απόφασης για την πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Εργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ).
 
115. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 5/2/2003 Αριθμός: ΝΣΚ 24
Πρωτόκολλο: 24/2003  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 24
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14335
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αλλαγή του προσώπου του εργοδότη στη σύμβαση εκτέλεσης δημόσιου έργου.
 
116. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/2/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1018
Πρωτόκολλο: 1073758/10674πε/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1018
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13437
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οι ευεργετικές διατάξεις του ν. 2166/1993 εφαρμόζονται και επί εξαγοράς ανώνυμης εταιρίας από υφιστάμενη ανώνυμη εταιρία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 79 του κ.ν. 2190/1920.
 
117. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/2/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1019
Πρωτόκολλο: 1003644/194/27/0014  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1019
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13463
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος, περιεχόμενο και χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. για υποκείμενους με βιβλία Α' ή Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκείμενων αυτών, των μη υποκείμενων ή απαλλασσόμενων. (Βλ. και τις ΠΟΛ 1071/2005 και 1094/2005)
 
118. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/2/2003 Αριθμός: ΠΟΛ 1020
Πρωτόκολλο: 1004776/282/47/0014  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1020
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13464
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., έτους 2002.
 
119. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 31/1/2003 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/1865  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-13547
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13547
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινήσεις επί του άρθρου 4 του Ν. 2940/2001 (ΦΕΚ Α' 180/6-8-01): "Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ΜΕΕΠ & Επανάκριση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων". (Βλέπε επίσης Εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ: 25/2001).
 
120. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/1/2003 Αριθμός: 2
Πρωτόκολλο: Δ17γ/04/10/ΦΝ357  
 Αρχείο .pdf: 2003ΥΠΕΧΩΔΕ-2
Συνημμένα: Π.Δ. 336/2002 (ΦΕΚ 281/Α/20.11.2002, Αρθρα 1, 2 και 4)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13452
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση του αρ. 336/2002 π.δ/γματος που τροποποιεί το π.δ. 334/00. ( α) Σε συνδυασμό με την Εγκύκλιο 11/2002 του ΥΠΕΧΩΔΕ. β)Το πλήρες κείμενο του Π.Δ. 336/2002 μπορείτε να αναζητήσετε από τον ΣΑΤΕ, αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γραμματεία του).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english