Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 130
31. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/11/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1122
Πρωτόκολλο: 1019431/114/Α0013  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1122
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 120/2003
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15461
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μεταβίβαση ακινήτου με γονική παροχή ή δωρεά με ανέκκλητη πληρεξουσιότητα, με ή χωρίς προσύμφωνο, μετά το θάνατο του εντολέα.
 
32. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/11/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1112
Πρωτόκολλο: 1087734/3232/ΔΜΒ'  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1112
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15418
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών, προκειμένου να δηλωθεί η ανέγερση ή η διαμόρφωση κτιρίου το οποίο προορίζεται για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.
 
33. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/11/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1118
Πρωτόκολλο: 1090770/2281/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1118
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15456
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ 1053/1-4-2003 της Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. "Διευκρινήσεις για την επιβολή φόρου υπεραξίας σε ορισμένες περιπτώσεις".
 
34. Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/11/2004 Αριθμός: 43624
Πρωτόκολλο: 43624/2326  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΜΕΤ-43624
Συνημμένα: ΦΕΚ 1055 τ. Β'/13.7.2004 (Υπ. Απόφαση 57493/28/21/03/28-6-2004), Υποδείγματα
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15759α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση υπουργικής απόφασης.
 
35. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/11/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1110
Πρωτόκολλο: 1070412/11007/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1110
Συνημμένα: Δήλωση-Εξουσιοδότηση Εισαγωγής Κεφαλαίων
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15411
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας μεταφοράς των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων στην Ελλάδα, του τύπου και περιεχομένου της υποβαλλόμενης από τον υπόχρεο δήλωσης-εξουσιοδότησης, καθώς και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 3259/2004.
 
36. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/11/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1109
Πρωτόκολλο: 1086595/11220/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1109
Συνημμένα: Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15412
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 3% επί της αξίας των εισαγομένων κεφαλαίων του άρθρου 38 του ν. 3259/2004.
 
37. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/10/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1111
Πρωτόκολλο: 1086725/5479/1001/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1111
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15417
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΄Εκταση εφαρμογής της ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1003/04, σχετικά με τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISnet.
 
38. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/10/2004 Αριθμός: 26
Πρωτόκολλο: Δ17α/05/103/ΦΝ437  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-26
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15389
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση υπουργικών αποφάσεων
 
39. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/10/2004 Αριθμός: 25
Πρωτόκολλο: Δ17α/04/103/ΦΝ437  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-25
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15388
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκριση ενιαίων τιμολογίων εργασιών στις κατηγορίες των έργων Οδοποιϊας, Υδραυλικών, Λιμενικών και Πρασίνου. (Βλ. και την εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ 33/2004)
 
40. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/10/2004 Αριθμός: 24
Πρωτόκολλο: Δ17α/10/101/Φ.Ν 437  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-24
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15378
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή του ν. 3263/2004 "Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις".
 
41. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/10/2004 Αριθμός: ΦΕΚ1581Β
Πρωτόκολλο: Δ17α/03/101/ΦΝ 437  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ1581Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21015
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός ορίου ποσοστού έκπτωση άνω του οποίου είναι υποχρεωτική η προσκόμιση προσθέτων εγγυήσεωνσε έργα που ανήκουν στις κατηγορίες Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών και Πρασίνου, καθώς και σε έργα που εκτελούνται σε νησιωτικές περιοχές.
 
42. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/10/2004 Αριθμός: ΦΕΚ 1581Β
Πρωτόκολλο: Δ17α/02/101/ΦΝ437  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ 1581Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21015Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων και εντύπου οικονομικής προσφοράς.
 
43. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/10/2004 Αριθμός: 23
Πρωτόκολλο: Δ17α/09/101/Φ.Ν. 437  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-23
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15374
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκριση ενιαίων τιμολογίων, προτύπων τευχών διακηρύξεων και καθορισμός ορίου ποσοστού έκπτωσης.
 
44. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/10/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1103
Πρωτόκολλο: 1081029/6403/0016  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1103
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15390
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσωπική ευθύνη για πληρωμή φορολογικών εσόδων από πρόσωπα που ο νόμιμος τίτλος είσπραξης δεν έχει εκδοθεί στο όνομά τους (συνυπόχρεοι κλπ).
 
45. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Απόφαση ΔΕΚ Ημερομηνία: 7/10/2004 Αριθμός: ΔΕΚ24702
Πρωτόκολλο: C-247/02  
 Αρχείο .pdf: 2004ΕΕ-ΔΕΚ24702
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15353
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγία 93/37/ΕΟΚ – Συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων – Σύναψη συμβάσεων - Δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής να επιλέξει μεταξύ του κριτηρίου της χαμηλότερης τιμής και της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english