Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 130
91. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/4/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1028
Πρωτόκολλο: 1028181/1546/0016  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1028
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14952
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ευθύνη Διοικούντων Α.Ε. και εκκαθαριστών αυτής για την καταβολή στο Δημόσιο χρεών της εταιρίας.
 
92. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/3/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1027
Πρωτόκολλο: 1028225/232/0015  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1027
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14955
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης των διατάξεων του π.δ. 186/1992 (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων), των άρθρων 5, 9, 24, 25 και 38 του ν. 2523/1997 (Πρόστιμα Κ.Β.Σ.) και ν. 1809/1988 (Φορολογικοί Μηχανισμοί).
 
93. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Οδηγία Ε.Ε. Ημερομηνία: 31/3/2004 Αριθμός: 17
Πρωτόκολλο: ΟΔΗΓΙΑ 2004/17/ΕΚ  
 Αρχείο .pdf: 2004ΕΕ-17
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21788
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών.
 
94. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Οδηγία Ε.Ε. Ημερομηνία: 31/3/2004 Αριθμός: 18
Πρωτόκολλο: ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ  
 Αρχείο .pdf: 2004ΕΕ-18
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21746
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
 
95. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/3/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1026
Πρωτόκολλο: 1001575/10052/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1026
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14921
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική αντιμετώπιση των χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών, που θα προκύψουν στην χρήση 2003, από την αποτίμηση των απαιτήσεων σε Δολλάρια Η.Π.Α..
 
96. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 22/3/2004 Αριθμός: ΝΣΚ 118
Πρωτόκολλο: 118/2004  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 118
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15029
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται, εάν η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Ν. 1418/1984, όπως ισχύει, εφαρμόζεται και στις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις-σχετικές με εκτέλεση έργων και μελετών-οι οποίες έχουν δημοσιευθεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 2940/2001, ήτοι πριν από τις 6/8/2001 (Βλ. και Γνωμοδότηση ΝΣΚ 138/2003).
 
97. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/3/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1030
Πρωτόκολλο: 1030469/1281/ΔΕ-Α'  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1030
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14953
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απογραφή ανέλεγκτων υποθέσεων, προγραμματισμός ελέγχων έτους 2004 και πιστή τήρηση διαδικασιών ελέγχου.
 
98. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 5/3/2004 Αριθμός: ΦΕΚ76Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 111/2004  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ76Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21023
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του απαιτούμενου αριθμού θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του μεγέθους των κτιρίων στο ηπειρωτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής και κατάργηση του π.δ/τος 230/1993 (Α' 94).
 
99. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/3/2004 Αριθμός: 8
Πρωτόκολλο: Δ17α/03/17/Φ. ν.402  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-8
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14882
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις της εγκυκλίου για την αιτιολόγηση των υπερβολικά χαμηλών προσφορών (1/2004).
 
100. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 4/3/2004 Αριθμός: ΦΕΚ72Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 105/2004  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ72Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14853
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός κριτηρίων για την εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.).
 
101. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/3/2004 Αριθμός: ΦΕΚ425Β
Πρωτόκολλο: οικ.: 8957  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ425Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21009
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απαιτούμενες Μελέτες, Δικαιολογητικά και Διαδικασίες έκδοσης των Αδειών Δόμησης.
 
102. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/3/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1021
Πρωτόκολλο: 1019176/438/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1021
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14877
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2004, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν.
 
103. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/2/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1022
Πρωτόκολλο: 1020496/477/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1022
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14918
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Ν. 3220/2004 για την αντικειμενοποίηση των φορολογικών ελέγχων (ΦΕΚ 15 τ. Α' / 28-1-2004).
 
104. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/2/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1023
Πρωτόκολλο: 1020847/478/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1023
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14878
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2004 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή.
 
105. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/2/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1024
Πρωτόκολλο: 1022244/27/Β0013  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1024
Συνημμένα: ΦΕΚ 308/τ.Β'/31-12-2003 (Ν. 3212/2003, άρθρο 13, παρ. 2)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 14879
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βεβαίωση περί της οικοδομησιμότητας οικοπέδων κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας - Κοινοποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 3212/2003.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english