Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 130
61. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/7/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1076
Πρωτόκολλο: 1061139/1723/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1076
Συνημμένα: Διατάξεις των άρθρων 18,19 & 20 του κεφ. Γ΄ "Υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων"
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15238
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων σχεδίου νόμου.
 
62. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/7/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1073
Πρωτόκολλο: 1060481/4643/810/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1073
Συνημμένα: Υποδείγματα (4)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15225
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 34 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000).
 
63. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/7/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1065
Πρωτόκολλο: 1055123/482/0015  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1065
Συνημμένα: ν. 3245/2004 Αρθρα 3 και 6
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15206
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 3245/2004, που αφορούν τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
 
64. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/7/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1060
Πρωτόκολλο: 1055042/488/0015  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1060
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15167
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση της υποχρέωσης τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών των τεχνικών επιχειρήσεων. (Βλ. και την ΠΟΛ 1089/2003)
 
65. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 30/6/2004 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/16765  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-15161
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15161
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων ΜΕΕΠ σε δημοπρασίες Δημοσίων Έργων με Ενημερότητα Πτυχίου.
 
66. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 23/6/2004 Αριθμός: ΝΣΚ 293
Πρωτόκολλο: 293/2004  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 293
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15320
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται: α) Αν οι τεχνικές εταιρείες που ιδρύουν ένα ειδικό κέντρο κοινής επιχειρηματικής δράσης σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 7 (παρ. 3) του Ν. 2940/2001, υποχρεούνται να λαμβάνουν από κοινού μέρος σε συγκεκριμένη δημοπρασία έργου ή δύναται οι εταιρείες αυτές να συμμετάσχουν στον ανωτέρω διαγωνισμό ξεχωριστά. β) Αν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που συνδέονται μεταξύ τους (λόγω κοινής ιδιοκτησίας, διοίκησης μετόχων, κ.λ.π.) έχουν κώλυμα να συμμετάσχουν, όλες ή μερικές, στον ίδιο διαγωνισμό, θεωρούμενες "ομάδα" που μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και στην περίπτωση αυτή σε ποιο στάδιο του διαγωνισμού θα πρέπει να αποκλείονται οι εταιρείες αυτές.
 
67. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/6/2004 Αριθμός: 17
Πρωτόκολλο: Δ11δ/0/1/99  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-17
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15150
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών κατ΄εφαρμογή της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 97/52/ΕΟΚ και 2001/78/ΕΚ. (Βλ. και εγκυκλίους 23/2003 και 15/2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ)
 
68. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/6/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1057
Πρωτόκολλο: 1051240/385/Α΄0013  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1057
Συνημμένα: Κατάσταση Ακινήτων
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15152
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας με αγορά ή αιτία θανάτου ή γονικής παροχής. (Βλ. και την ΠΟΛ 1060/2005) (ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ΠΟΛ 1057/2004 και 1060/2005 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ με την ΠΟΛ 1101/2010)
 
69. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/6/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1055
Πρωτόκολλο: 1050337/437/0015  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1055
Συνημμένα: Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 319/2003
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15175
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση γνωμοδότησης για το ύψος επιβλητέου προστίμου κατά την επανάληψη διαδικασίας σε περιπτώσεις ακυρώσεων Α.Ε.Π., λόγω νομικής πλημμέλειας.
 
70. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 9/6/2004 Αριθμός: ΝΣΚ 268
Πρωτόκολλο: 268/2004  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 268
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15202
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν, μετά τον αποκλεισμό της εργοληπτικής επιχείρησης η οποία είχε επιλεγεί ως ανάδοχος για την κατασκευή ενός δημόσιου έργου, κατ' εφαρμογή του υπό του Ν. 2576/98 προβλεπόμενου τρόπου επιλογής, αλλά το Δημόσιο δεν προέβη σε υπογραφή της σχετικής σύμβασης εξαιτίας δυσμενών στοιχείων τα οποία προέκυψαν σε βάρος της, η υπηρεσία πρέπει να εξετάσει την αξιοπιστία της Εταιρίας η οποία έδωσε την αμέσως επόμενη κατά σειρά ύψους προσφορά ή να χωρήσει σε εκ νέου εφαρμογή του προβλεπόμενου από το Ν. 2576/98 τρόπου επιλογής, χωρίς το συνυπολογισμό της προσφοράς της αποκλεισθείσας τελικά "προσωρινής μειοδότριας" Εταιρίας και στη συνέχεια ….
 
71. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/6/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1051
Πρωτόκολλο: 1046308/1588/ΔΜ  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1051
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15130
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τη διενέργεια αυτοψίας μετά τη χορήγηση της βεβαίωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών. (Σε συνδυασμό με την ΠΟΛ 1043/2003)
 
72. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 2/6/2004 Αριθμός: ΝΣΚ 252
Πρωτόκολλο: 252/2004  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 252
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15327
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται, αν υπό την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 16 ν. 1418/84 (όπως ισχύει μετά το ν. 2940/01) και του π.δ. 105/2004 (ΦΕΚ 72 Α΄): 1. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης αναθεώρησης του πτυχίου εργοληπτικής επιχείρησης (ε.ε.) που προέρχεται από συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων ε.ε., θα ληφθεί υπόψη ο Συντελεστής Γ όλων των συγχωνευομένων επιχειρήσεων, ή της επιχείρησης που υπέβαλε την αίτηση, ή της επιχείρησης που κατέχει πτυχίο μεγαλύτερης τάξης. 2. Κατά την αναθεώρηση εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 35,36,37 και 38 του άρθρου 16 ν. 1418/84, όπως ισχύει και, σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, μπορεί κατά την αναθεώρηση να καταταγεί μια επιχείρηση σε οποιαδήποτε ανώτερη από την υφιστάμενη τάξη του ΜΕΕΠ.
 
73. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/5/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1049
Πρωτόκολλο: 1039275/10567/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1049
Συνημμένα: Η αριθμ. πρωτ. 19509/4-5-2004 εγκύκλιος της Γεν. Δ/νσης Ιδιωτικών Επενδύσεων
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15093
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχηματισμός αφορολόγητου αποθεματικού του ν. 2601/1998 από εμπορικές επιχειρήσεις για επενδύσεις που έχουν πραγματοποιήσει για πρώτη φορά στον μεταποιητικό κλάδο.
 
74. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/5/2004 Αριθμός: 15
Πρωτόκολλο: Δ17α/03/48/ΦΝ 435  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΕΧΩΔΕ-15
Συνημμένα: Αρθρο 24 του ν. 3242/2004
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15109
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης τροπολογίας-προσθήκης περί αναστολής του ν. 3164/2003. (Βλ. και εγκύκλιο 23/2003 του ΥΠΕΧΩΔΕ)
 
75. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/5/2004 Αριθμός: ΠΟΛ 1048
Πρωτόκολλο: 1030171/863/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2004ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1048
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 15085
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητα που μεταβιβάζονται με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο πώλησης ακινήτου, στο οποίο περιέχεται ρήτρα αυτοσύμβασης.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english