Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234
Σύνολο Εγγραφών: 58
16. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 17/10/2000 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/8310,8244  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-10755
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10755
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αυτοκινούμενες Πλατφόρμες Εναέριας Εργασίας
 
17. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 16/10/2000 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/0/8271  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-10709
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10709
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πιστοποιητικά καταλληλότητας-Βεβαιώσεις περιοδικού επανελέγχου ανυψωτικών Μηχανημάτων Εργων (ΜΕ) (Γερανοί, Γερανοί-Εκσκαφείς, Γερανογέφυρες, Καλαθοφόρα, Αναβατόρια, Αντλίες σκυροδέματος και Περονοφόρα.
 
18. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 5/10/2000 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/8068  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-10691
Συνημμένα: οικ.431/18.9.2000 έγγραφο του Γεν.Γραμματέα Δ.Ε., Πίνακας ΜΕ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10691
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μηχανήματα Εργων. Ελεγχοι εξοπλισμών στα έργα. Θέματα Μηχανημάτων Εργων.
 
19. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 18/9/2000 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1879  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-10608
Συνημμένα: Το με αρ.πρωτ. 3346/1.8.2000 Εγγραφο ΝΣΚ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10608
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ιδρυση και λειτουργία εργοταξίων από τους αναδόχους εκτέλεσης δημοσίων έργων.
 
20. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/9/2000 Αριθμός: 61
Πρωτόκολλο: Ε57/38  
 Αρχείο .pdf: 2000ΙΚΑ-61
Συνημμένα: ΦΕΚ 839Β'/10.7.2000, Εντυπα αιτήσεων, βεβαιώσεων κλπ..
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10912
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας κοινών και οικοδομικών επιχειρήσεων.
 
21. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/8/2000 Αριθμός: ΠΟΛ 1225
Πρωτόκολλο: 1073105/10978/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1225
Συνημμένα: Εγγραφο ΣΑΤΕ προς τα μέλη του (αρ.πρωτ.10582/ΣΓ/σβ/31.8.2000)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10593
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε κοινοπραξία ή εταιρία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος, η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περ. Β' της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 2238/1994 παρακράτηση φόρου 3% θα ενεργείται μόνο από τον εργοδότη (Δημόσιο, ν.π.δ.δ., κλπ).
 
22. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 9/8/2000 Αριθμός: ΝΣΚ 465
Πρωτόκολλο: 465/2000  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 465
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11345
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περίληψη Ερωτήματος: Εάν είναι δυνατόν, ενόψη των αναφερομένων στο από 4/7/2000 (αρ.πρ. 10863) έγγραφο της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων (Ε.Ο.Ε.), να ικανοποιήσει το αίτημα υποκατάστασης της ανώνυμης εταιρείας "ΑΛΤΕ ΑΤΕ", αρχικής αναδόχου του έργου "Ανάπτυξη και ποιοτική αναβάθμιση του Σταδίου Γ. Καραϊσκάκης στην περιοχή Ν.Φαλήρου", από την ανώνυμη εταιρεία "Στάδιο Γ.Καραϊσκάκης Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης".
 
23. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 9/8/2000 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/0/5959  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-10566
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10566
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πιστοποιητικά καταλληλότατας-Βεβαιώσεις περιοδικού επανελέγχου ανυψωτικών Μηχανημάτων Εργων (ΜΕ) (Γερανοί-Εκσκαφείς, Γερανογέφυρες, Καλαθοφόρα, Αναβατόρια και Αντλίες σκυροδέματος).
 
24. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/8/2000 Αριθμός: ΠΟΛ 1221
Πρωτόκολλο: 1069991/3422/478/0014  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1221
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10594
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 15 και 17 του ν. 2836/24-7-2000 (ΦΕΚ 168 Α). Μη διενέργεια διακανονισμού για καταστροφή απώλεια ή κλοπή αγαθών (Άρθρο 15 παρ. 1-3).Δήλωση επιχείρησης σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών (Άρθρο 15 παρ. 4).Νομικό πλαίσιο για δυνατότητα θέσπισης ειδικών καθεστώτων κατ-αποκοπή καταβολής Φ.Π.Α. (Άρθρο 15 παρ. 5).Εκπρόθεσμη υποβολή πιστωτικών ή μηδενικών δηλώσεων Φ.Π.Α., χωρίς πρόστιμο(Αρθρο 17).
 
25. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/8/2000 Αριθμός: 23
Πρωτόκολλο: Δ17α/05/42/ΦΝ 402  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-23
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10851
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση απόφασης και παροχή οδηγιών που αφορούν στη σωστή εφαρμογή της διαδικασίας ανάδειξης Αναδόχου κατασκευής Δημοσίου Εργου. Δημοσίευση της τρίτης κατά σειρά Υπουργικής Απόφασης (Δ17α/07/37/ΦΝ 402/2000) και παροχή οδηγιών σχετικά με τη Μαθηματική Μέθοδο Ανάδειξης Αναδόχου. (Βλ. και εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ 21/2002).
 
26. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 2/8/2000 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/0/5784  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-10551
Συνημμένα: Ρεπορτάζ για τα ΜΕ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10551
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μηχανήματα Εργων(ΜΕ) Αρθρο του Προϊσταμένου του τμήματος Μ.Ε. Της Δ/νσης Ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών του ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Πάρη Αποστολάκη στο περιοδικό "ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ" του ΙΟΥΝΙΟΥ 2000.
 
27. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/7/2000 Αριθμός: 19
Πρωτόκολλο: Δ11δ/0/7/139  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-19
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10549
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στοιχεία σχετικά με την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων από τα άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) σε δημοπρασίες δημοσίων έργων σύμφωνα με το άρθρο 24 του Π.Δ. 23/1993 (ΦΕΚ 8'Α/5-2-1993). Ποιές αρχές της κάθε χώρας εκδίδουν τα πιστοποιητικά του αρθ.29 ΠΔ 23/1993 και ποιά από αυτά τηρούν τους επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών του άρθρου αυτού.
 
28. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/7/2000 Αριθμός: 21
Πρωτόκολλο: Δ17γ/04/40/Φ.5.3  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-21
Συνημμένα: Εγκύκλιος ΥΠΟΙΚ ΠΟΛ 1036/3.2.2000, Γνωμοδότηση ΝΣΚ 32/2000
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10552
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινή αποδοχή γνωμοδότησης 32/2000 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την υποχρέωση υποβολής αποδεικτικών φορολογικής ενημερότητας σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων στο ΥΠΕΧΩΔΕ και Υπ. Οικονομικών. Οι συμμετέχοντες σε διαγωνισμό αναλήψεως εκτελέσεως δημοσίου έργου υποχρεούνται, να υποβάλουν βεβαιώσεις των υπηρεσιών για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών και την φορολογική ενημερότητα για τα δημόσια έργα, που εκτελούν μόνοι τους ή σε κοινοπραξία. Η μη προσκόμιση των στοιχείων αυτών αποτελεί λόγο αποκλεισμού της επιχείρησης από το διαγωνισμό.
 
29. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/6/2000 Αριθμός: 17
Πρωτόκολλο: Δ17γ/06/36/Φ.5.3  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-17
Συνημμένα: Εγκύκλιος ΥΠΟΙΚ ΠΟΛ 1036/3.2.2000, Γνωμοδότηση ΝΣΚ 32/2000
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10500
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή γνωμοδότησης 32/2000 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την υποχρέωση υποβολής αποδεικτικών φορολογικής ενημερότητας σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων. Οι συμμετέχοντες σε διαγωνισμό αναλήψεως εκτελέσεως δημοσίου έργου υποχρεούνται, να υποβάλουν βεβαιώσεις των υπηρεσιών για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών και την φορολογική ενημερότητα για τα δημόσια έργα, που εκτελούν μόνοι τους ή σε κοινοπραξία. Η μη προσκόμιση των στοιχείων αυτών αποτελεί λόγο αποκλεισμού της επιχείρησης από το διαγωνισμό.
 
30. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/6/2000 Αριθμός: 16
Πρωτόκολλο: Δ17α/04/36/Φ.Ν 275  
 Αρχείο .pdf: 2000ΥΠΕΧΩΔΕ-16
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 2184Β'/20.12.1999 (Απόφαση αριθμ. Δ17α/141/3/ΦΝ 275/15.12.1999)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 10499
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού έκδοσης 2000.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english