Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234
Σύνολο Εγγραφών: 49
16. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 7/9/1999 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/16149  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΕΧΩΔΕ-9658
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 451/1999
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 9658
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή γνωμοδότησης σχετικά με το "αν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2229/1994, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 472/1985, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 368/1994, επιτρέπεται με την διαδικασία της τακτικής ή έκτακτης αναθεώρησης, η κατάταξη των εταιριών Ζ τάξης σε Η τάξη και σε καταφατική περίπτωση, α) εάν μπορεί να εφαρμοστούν οι πάγιες διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 1418/1984 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 12 της ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν.294/18.3.85 απόφαση ΥΔΕ οι οποίες αφορούν την αναθεώρηση των εργοληπτικών επιχειρήσεων, β) ποιές προϋποθέσεις θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση και σε ποιόν χρόνο πρέπει να συντρέχουν αυτές". Αποδοχή γνωμοδότησης 451/1999 του ΝΣΚ σύμφωνα με την οποία στην Η' τάξη δύναται να καταταγεί εταιρεία Ζ' τάξης εφόσον αυτή συμπληρώσει εξαετία τουλάχιστον σε δύο κατηγορίες έργων και τριετία σε πέντε.
 
17. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/8/1999 Αριθμός: ΠΟΛ 1169
Πρωτόκολλο: 1076936/1304/ΔΕ-Α'  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1169
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 9601
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης ΠΟΛ.1144/20.5.98 «έλεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών» και υπαγωγή στην απόφαση αυτή και των ανέλεγκτων χρήσεων που έκλεισαν εντός του έτους 1998. Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της συμπληρωματικής-τροποποιητικής εγκυκλίου ΠΟΛ 1145/1999.
 
18. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 5/8/1999 Αριθμός: ΝΣΚ 528
Πρωτόκολλο: 528/1999  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 528
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11592
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ατομική Γνωμοδότηση ΝΣΚ 528/1999. Περί αποκλεισμού ή μη Κ/Ξ από ανοικτό διαγωνισμό επειδή μέλη αυτής έλαβαν τεύχη δημοπράτησης.
 
19. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 5/8/1999 Αριθμός: ΝΣΚ 527
Πρωτόκολλο: 527/1999  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 527
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11591
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 527/1999. Προσδιορισμός τάξεων ΜΕΕΠ των εργοληπτικών επιχειρήσεων στη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό.
 
20. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 4/8/1999 Αριθμός: ΝΣΚ 525
Πρωτόκολλο: 525/1999  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 525
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11912
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν σε διαγωνισμό ανάθεσης δημοσίου έργου με το σύστημα προσφοράς "μελέτη και κατασκευή και κατ'αποκοπή τίμημα", η αναγραφή από υποψήφιο στο Τιμολόγιο Προσφοράς ολογράφως και αριθμητικώς ποσού προσφοράς, του οποίου η αριθμητική ανάλυση κατά τη συμπλήρωση του εντύπου του Προϋπολογισμού Προσφοράς δείχνει ότι στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και το ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε., δημιουργεί παρατυπία που να οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς αυτής.
 
21. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 3/8/1999 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/6834  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΕΧΩΔΕ-9595
Συνημμένα: Η αριθ. 4560/1998 Απόφαση του ΣτΕ, Πίνακας Μηχανημάτων Εργων
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 9595
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή βεβαιώσεων καταβολής τελών χρήσης Μηχανημάτων Εργων (ΜΕ).
 
22. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 3/8/1999 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/5933  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΕΧΩΔΕ-9592
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 438/1999, Πίνακας Μηχανημάτων Εργων
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 9592
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρήση Μηχανημάτων Εργων (ΜΕ) στα Λατομεία, Ορυχεία, Μεταλλεία, Μαρμαράδικα, Εργοτάξια, Αεροδρόμια, Λιμάνια, Ναυπηγεία, Διϋλιστήρια, Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Μάντρες Υλικών, Αποθήκες, Εκθέσεις κ.λ.π.
 
23. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/7/1999 Αριθμός: ΝΣΚ 493
Πρωτόκολλο: 493/99  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 493
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 13405
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν είναι νόμιμη η ολοκλήρωση διαγωνισμού στον οποίο μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και τον αποκλεισμό τριων εκ των διαγωνιζομένων παρέμεινε ένας διαγωνιζόμενος, του οποίου η έκπτωση είναι μικρή.
 
24. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/7/1999 Αριθμός: ΠΟΛ 1145
Πρωτόκολλο: 1068419/1256/Δ.Ε-Α  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1145
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11044
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση-τροποποίηση της απόφασης Υπουργού Οικονομικών 1061203/1148/ΠΟΛ 1144/20.5.98 "Ελεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών" και υπαγωγή στην απόφαση αυτή και των ανέλεγκτων χρήσεων που έκλεισαν εντός του έτους 1998.
 
25. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/6/1999 Αριθμός: 21
Πρωτόκολλο: Δ17α/68/7/Φ.5.3  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΕΧΩΔΕ-21
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 356/1999
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 9493
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποπεράτωση δημόσιου έργου μετά την ακύρωση της εγκριτικής απόφασης δημοπράτησής του. Αποδοχή γνωμοδότησης 356/1999 του ΝΣΚ. Μετά την έκδοση αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακυρώνει την απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα διαγωνισμού ανάθεσης δημοσίου έργου, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι η σύμβαση που υπογράφτηκε ουδέποτε καταρτίσθηκε .
 
26. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/6/1999 Αριθμός: 22
Πρωτόκολλο: Δ11δ/0/8/108  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΕΧΩΔΕ-22
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 9469
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις συμβάσεις δημοσίων έργων που ανατέθηκαν σύμφωνα με το ΠΔ 23/1993. Υπενθύμιση εγκυκλίου.
 
27. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 2/6/1999 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13ε/4483  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΕΧΩΔΕ-9403
Συνημμένα: ΠΟΛ 1117 του ΥΠΟΙΚ, 1063795/5635/0016/17.6.1997 του ΥΠΟΙΚ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 9403
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων, έτους 1999.
 
28. Υπ. Εθνικής Οικονομίας
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/5/1999 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 18937/2950/ΣΕΚ  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΕΘΟ-9389
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 9389
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικές κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της προετοιμασίας της χώρας για τη μετάβαση στο ΕΥΡΩ.
 
29. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/5/1999 Αριθμός: 17
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/8336  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΕΧΩΔΕ-17
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 9314
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αφορά τη χορήγηση πιστοποιητικών έργων που λαμβάνονται υπόψη για την αναβάθμιση στο Μ.Ε.Κ. Μέχρι 30-6-1999 θα γίνονται δεκτές αιτήσεις με τα πιστοποιητικά εμπειρίας που αφορούν το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/1998 και έχουν χορηγηθεί σε στελέχη εργοληπτικών επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ, ατομικών ή υπό εταιρική μορφή, που έχουν απασχοληθεί ως επί τόπου μηχανικοί άλλης εργοληπτικής επιχείρησης αναδόχου του έργου, θα γίνονται αποδεκτά, εφόσον συνοδεύονται από θεωρημένα δελτία παροχής υπηρεσιών που να αποδεικνύουν τη συμμετοχή τους στα έργα.
 
30. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/5/1999 Αριθμός: ΠΟΛ 1105
Πρωτόκολλο: 1045300/286/0015  
 Αρχείο .pdf: 1999ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1105
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11017
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων. Απαλλαγή από τη θεώρηση στοιχείων και βιβλίων για ορισμένους υπόχρεους.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english