Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 137
91. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/4/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1079
Πρωτόκολλο: 1046152/467/0013  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1079
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19160
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση της Δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) Νομικών Προσώπων έτους 2008 σύμφωνα με το ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9Α/29-1-2008)»
 
92. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/4/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1080
Πρωτόκολλο: 1046623/10602/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1080
Συνημμένα: Εντυπα Φ.01.010 και Φ.01.013
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19161
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή πληροφοριακών στοιχείων από συνδεδεμένες εταιρείες στα έντυπα Φ.01.010 και Φ.01.013 ενόψει προώθησης της Ενιαίας και Ενοποιημένης Φορολογητέας Βάσης από την Ε.Ε..
 
93. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/4/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1076
Πρωτόκολλο: 1122548/10019/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1076
Συνημμένα: Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 460/2007
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19131
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οι ανώνυμες εταιρείες που ασχολούνται κυρίως με την εκμίσθωση και εν γένει την εκμετάλλευση αστικών ακινήτων και τα κεφάλαιά τους είναι επενδεδυμένα σε αστικά ακίνητα σε ποσοστό 60% και άνω, δεν είναι υπόχρεες σε ονομαστικοποίηση του συνόλου των μετοχών τους.
 
94. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/4/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1075
Πρωτόκολλο: 1042151/396/0013  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1075
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19130
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων.
 
95. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/4/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1074
Πρωτόκολλο: 1042042/1398/ΔΕ-Α  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1074
Συνημμένα: Τρία (3) υποδείγματα κλήσης προς ακρόαση.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19118
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ακρόαση επιτηδευματιών πριν την έκδοση σε βάρος τους απόφασης επιβολής προστίμου για παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Β.Σ. (Η μη επίδοση σχετικού σημειώματος για κλήση για παροχή εξηγήσεων για την παράβαση, πριν την επιβολή του προστίμου, συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης επιβολής προστίμου.
 
96. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/4/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1073
Πρωτόκολλο: 1007643/10118/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1073
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19122
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική αντιμετώπιση των χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών, που προέκυψαν για τη χρήση 2007, από την αποτίμηση των απαιτήσεων σε Δολλάρια Η.Π.Α. ή σε Γιέν Ιαπωνίας.
 
97. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/4/2008 Αριθμός: 07
Πρωτόκολλο: Δ17γ/350/2/Π.Ε./ΦΝ 439  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΕΧΩΔΕ-07
Συνημμένα: Η αριθμ. 470/2007 γνωμοδότηση του ΝΣΚ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19110
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή της αριθμ. 470/2007 γνωμοδότησης σχετικά με τη δυνατότητα απευθείας ανάθεσης συμβάσεων μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών.
 
98. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/4/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1068
Πρωτόκολλο: 1039741/1161/00ΤΥ/Δ'  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1068
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19102
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή τιμών για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας της με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένης γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης.
 
99. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/4/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1067
Πρωτόκολλο: 1039715/631/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1067
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19099
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ. 1277/5-12-1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (όπως ισχύει), «Καθορισμός των στοιχείων, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και της διαδικασίας προσδιορισμού του ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομών καθώς και του προσδιορισμού του ελαχίστου ποσού των ακαθαρίστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και εν γένει επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιανδήποτε επί μέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές».
 
100. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/4/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1070
Πρωτόκολλο: 1040228/645/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1070
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19100
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων άρθρου 8 ν. 3610/2007. (Αφορά τις εκπτώσεις δαπανών από το εισόδημα του φορολογούμενου).
 
101. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/4/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1071
Πρωτόκολλο: 1040265/607/Τ.&Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1071
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19101
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταστροφή αδιάθετων ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2007.
 
102. Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 3/4/2008 Αριθμός: ΦΕΚ58Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3655/2008  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΑΠ-ΦΕΚ58Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21006
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις.
 
103. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/3/2008 Αριθμός: 06
Πρωτόκολλο: ΔΙΠΑΔ/οικ/215  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΕΧΩΔΕ-06
Συνημμένα: α) Εγγραφο 5802/ΓΦ/2007 του Νομικού Συμβούλου του ΥΠΕΧΩΔΕ, β) Απόσπασμα των ΦΕΚ: 266 τ.Β'/2001, 686 τ.Β'/2001 και 16 τ.Β'/2003
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19104
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) των Δημοσίων Έργων.
 
104. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/3/2008 Αριθμός: ΠΟΛ 1061
Πρωτόκολλο: 1035115/1060/254/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1061
Συνημμένα: Πέντε (5) υποδείγματα
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19061
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθ.πρωτ. 1103551/8478/Α0014/ ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. (Αφορά τη λήψη, από επιχειρήσεις, νέου συμπληρωματικού ορίου απαλλαγής από το Φ.Π.Α. που ορίζεται με την ΠΟΛ 1262/1993 και εξαντλούν το όριο που τους έχει χορηγηθεί για το δωδεκάμηνο).
 
105. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/3/2008 Αριθμός: 05
Πρωτόκολλο: Δ17α/08/36/ΦΝ 443  
 Αρχείο .pdf: 2008ΥΠΕΧΩΔΕ-05
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 19050
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ασφαλιστική Ενημερότητα του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english