Κυριακή, 28 Μαΐου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718
Σύνολο Εγγραφών: 269
61. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/4/2023 Αριθμός: Ε2031
Πρωτόκολλο: Ε.2031  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-Ε2031
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39298
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 (Α΄167) (ΚΦΕ).
 
62. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2711Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 44  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2711Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39281
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 33/2022 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Επανεξέταση αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19».
 
63. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/4/2023 Αριθμός: 3036
Πρωτόκολλο: Ο.3036  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-3036
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39297
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 13, 15, 26 (παρ. 1), 72 (παρ. 1), 73, 74, 75, 79, 88, 90, 97 (παρ. 1), 122 και 124 του ν. 5043/2023 («Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού - Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις, Α΄91/13-4-2023»).
 
64. Τράπεζα της Ελλάδος
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2650Β
Πρωτόκολλο: 2690  
 Αρχείο .pdf: 2023ΤτΕ-ΦΕΚ2650Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39273
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της Πράξης Διοικητή (ΠΔ) υπ' αρ. 2682/03.06.2019 σχετικά με την υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 
65. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2645Β
Πρωτόκολλο: 59718 ΕΞ2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2645Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39275
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 
66. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2647Β
Πρωτόκολλο: 60407 ΕΞ2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2647Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39274
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 148348 ΕΞ 2020/28.12.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α' 148)» (Β' 5825).
 
67. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/4/2023 Αριθμός: 37122
Πρωτόκολλο: 37122  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΑΝ-37122
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39282
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές αναφορικά με την υποβολή αιτημάτων για παροχή σύμφωνης γνώμης από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (περί επάρκειας ή μη μέτρων αυτοκάθαρσης).
 
68. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2643Β
Πρωτόκολλο: 59763 ΕΞ2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2643Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39278
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός διαδικασίας διάθεσης των αναγκαίων κεφαλαίων στους φορείς της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) και έγκριση του Καθεστώτος Ενίσχυσης «Συνιστώσα κράτους μέλους του προγράμματος InvestEU στην Ελλάδα μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων».
 
69. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2569Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/40906/187  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2569Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39271
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός και αναπροσαρμογή των ειδών και ποσών των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ή έγκρισης προβλεπόμενης στο Μέρος Α’ του ν. 4602/2019, καθώς και για το παραδεκτό της άσκησης προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ίδιου ως άνω νόμου.
 
70. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνία: 19/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ94Α
Πρωτόκολλο: ΠΥΣ 5/2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ94Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39268
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τροποποιήσεων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)-Τροποποίηση της υπ' αρ. 39/31.8.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α' 185).
 
71. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2554Β
Πρωτόκολλο: 119236  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2554Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39269
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων και Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων και του τρόπου υποβολής των πρότυπων προτάσεων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.
 
72. Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2493Β
Πρωτόκολλο: ΥΠ 261  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΠΠΡ-ΦΕΚ2493Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39277
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του Κανονισμού για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας - ΚΑΔΕ.
 
73. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 18/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ92Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 39/2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΠΡΩΘ-ΦΕΚ92Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39256
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση και τήρηση του Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στους Περιβαλλοντικούς Ελεγκτές.
 
74. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2490Β
Πρωτόκολλο: 59015 ΕΞ 2023  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2490Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39254
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πλημμύρα και τον ανεμοστρόβιλο της 23ης και 25ης Ιουνίου 2022 σε περιοχές του Δήμου Νέας Ζίχνης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 
75. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/4/2023 Αριθμός: ΦΕΚ2531Β
Πρωτόκολλο: 34726  
 Αρχείο .pdf: 2023ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2531Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39276
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 61763/16-6-2022 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Συμφωνίες πλαίσιο προγραμματικής περιόδου 2022-2023 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016» (Β’ 3103), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 5994/23-01-2023 (Β’ 344) όμοια.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english