Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 143
31. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/10/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1133
Πρωτόκολλο: 1099613/681/Τ & Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1133
Συνημμένα: Πίνακας οχημάτων που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16469
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2006.
 
32. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/10/2005 Αριθμός: 36
Πρωτόκολλο: Δ17α/08/158/ΦΝ 437  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-36
Συνημμένα: Παράρτημα με τις τυπικές ομάδες εργασιών.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16460
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαχείριση των «επι-έλασσον» δαπανών στις συμβάσεις δημοσίων έργων.
 
33. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 19/10/2005 Αριθμός: ΝΣΚ 486
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 486/2005  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 486
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16748
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν: α) Οι εργολάβοι δημοσίων έργων ή τα στελέχη των εργοληπτικών επιχειρήσεων μπορούν να εργάζονται ταυτόχρονα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς (Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ., Ο.Α.Ε.Δ. κλπ.) και β) Οι Δήμαρχοι μπορούν να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) με τις ατομικές τους επιχειρήσεις ή να είναι στελέχη άλλων εργοληπτικών επιχειρήσεων και να λαμβάνουν μέρος σε δημοπρασίες δημοσίων έργων.
 
34. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 12/10/2005 Αριθμός: ΝΣΚ 464
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 464/2005  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 464
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16755
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται: 1. Αν μπορεί να γίνει δεκτή αίτηση υποκαταστάσεως κατά τα άρθρα 5 & 6 του Ν. 1418/1984 και 51 του Π.Δ. 609/1985 εταιρείας, αναδόχου δημοσίου έργου, από άλλη εταιρεία, ενώ εκκρεμεί ένσταση της πρώτης κατά της αποφάσεως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την οποία κηρύχθηκε έκπτωτη από το έργο ...
 
35. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/10/2005 Αριθμός: ΦΕΚ1393Β
Πρωτόκολλο: 1090652/6799/β0010  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1393Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21003
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρωτόκολλα κατεδάφισης κτισμάτων, κατασκευών και έργων, σε αιγιαλό, παραλία και θαλάσσιο χώρο.
 
36. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/10/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1130
Πρωτόκολλο: 1093522/655/0015  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1130
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16415
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εμπρόθεσμη υποβολή των καταστάσεων των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παρ. 1 (αποθετών, μεριδολογίου γιατρών, δελτίου κίνησης τουριστικών λεοφωρείων) και του ισοζυγίου της παρ. 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. μέχρι την 21η Οκτωβρίου 2005.
 
37. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 5/10/2005 Αριθμός: ΝΣΚ 444
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 444/2005  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 444
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16523
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται α) Αν, στα πλαίσια διεξαγωγής δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών, η υποβολή με τον σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς ακριβούς αποσπάσματος του βιβλίου μετόχων ..., β) Αν η Επιτροπή Διαγωνισμού επιτρέπεται να δεχθεί μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και την αποσφράγιση αυτών υπεύθυνη δήλωση συμμετέχοντος ..., γ) Αν η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να δεχτεί την προσφορά συμμετέχουσας ελληνικής ανώνυμης εταιρείας, η οποία παρέλειψε να υποβάλει αναλυτική κατάσταση μετόχων ...
 
38. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/9/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1128
Πρωτόκολλο: 1091062/627/0015Β'  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1128
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16370
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet).
 
39. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 27/9/2005 Αριθμός: ΝΣΚ 440
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 440/2005  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 440
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16474
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται εάν εξακολουθεί να ισχύει, μετά τη δημοσίευση του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις", το άρθρο 13 του ν. 2578/1998 και, ιδιαίτερα, η παρ. 4α αυτού, που αφορά στις απευθείας αναθέσεις εκπόνησης μελετών ή διενέργειας ερευνών ή εκτέλεσης έργων και ειδικών εργασιών σε ανώτατα και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά ιδρύματα που εποπτεύονται από το κράτος.
 
40. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/9/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1126
Πρωτόκολλο: 1090003/11167/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1126
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16369
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις και οδηγίες για την υποβολή των δικαιολογητικών σχετικά με την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης κλπ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
 
41. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/9/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1125
Πρωτόκολλο: 1090006/11166/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1125
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16373
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμιών υποβολής των δικαιολογητικών για την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης κλπ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
 
42. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 22/9/2005 Αριθμός: ΦΕΚ232Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3389/2005  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ232Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21004
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπράξεις Δημοσίου και ΙδιωτικούΤομέα.
 
43. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/9/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1120
Πρωτόκολλο: 4009680/2172/0030  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1120
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16338
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εναρξη λειτουργίας της νέας Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας "Πιστοποίηση Εγκυρότητας Στοιχείων Εκκαθαριστικού Σημειώματος" στη δικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στη διεύθυνση www.gsis.gr.
 
44. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/9/2005 Αριθμός: 35
Πρωτόκολλο: Δ17α/01/133/ΦΝ 437  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-35
Συνημμένα: Εγκύκλιος αρ. 13790/05 του Υπουργού Επικρατείας
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16325
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή του ν. 3345/05 στις δημοπρασίες δημοσίων έργων.
 
45. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/9/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1119
Πρωτόκολλο: 1085890/3092/ΔΜ-Α  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1119
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16339
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οίκοθεν απόδοση Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπούς, κατοίκους Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα, με σκοπό τη βεβαίωση απαιτήσεων Φ.Π.Α. οφειλόμενου στη χώρα μας καθώς και την είσπραξη των οφειλών αυτών μέσω της Αμοιβαίας Συνδρομής.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english