Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 143
16. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/11/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1141
Πρωτόκολλο: 1109637/2412/05/ΔΟΣ  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1141
Συνημμένα: Δύο (2) παραρτήματα
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16554
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35Α'). (Τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1078/2007).
 
17. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/11/2005 Αριθμός: 41
Πρωτόκολλο: ΔΜΕΟ/α/ο/2006  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-41
Συνημμένα: Δύο (2) Παραρτήματα
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16563
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξορθολογισμός και τυποποίηση των δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου της χώρας.
 
18. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/11/2005 Αριθμός: 39
Πρωτόκολλο: Δ17α/05/171/ΦΝ438  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-39
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16560
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή του Ν.3414/2005. (Περί βασικού μετόχου).
 
19. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Οδηγία Ε.Ε. Ημερομηνία: 16/11/2005 Αριθμός: 75
Πρωτόκολλο: ΟΔΗΓΙΑ 2005/75/ΕΚ  
 Αρχείο .pdf: 2005ΕΕ-75
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21743
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για τη διόρθωση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
 
20. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Οδηγία Ε.Ε. Ημερομηνία: 16/11/2005 Αριθμός: 68
Πρωτόκολλο: ΟΔΗΓΙΑ 2005/68/ΕΚ  
 Αρχείο .pdf: 2005ΕΕ-68
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21787
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με τις αντασφαλίσεις και την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 98/78/ΕΚ και 2002/83/ΕΚ.
 
21. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/11/2005 Αριθμός: ΦΕΚ1590Β
Πρωτόκολλο: 1108437/2565/ΔΟΣ  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1590Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21005
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες.
 
22. Τ.Π.Ε.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 14/11/2005 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 9745  
 Αρχείο .pdf: 2005ΤΠΕΔΕ-16501
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16501
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αύξηση της εφάπαξ χορηγίας και των ετησίων εισφορών του ΤΠΕΔΕ από 1.1.2005.
 
23. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/11/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1140
Πρωτόκολλο: 1107688/2134/05/ΔΟΣ  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1140
Συνημμένα: Πέντε (5) παραρτήματα.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16553
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35Α΄) α) για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 και β) για την εξαίρεση από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου στην πηγή για τους σκοπούς της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της ίδιας Οδηγίας.
 
24. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/11/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1139
Πρωτόκολλο: 1106910/750/Τ.&Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1139
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16527
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ποσοστό βεβαίωσης ειδικών φόρων σε περίπτωση άσκησης προσφυγής.
 
25. Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 10/11/2005 Αριθμός: ΦΕΚ279Α
Πρωτόκολλο: Ν. 3414/2005  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΑΠ-ΦΕΚ279Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16505
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση του ν. 3310/2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" (ΦΕΚ 30/Α'/14.2.2005).
 
26. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/11/2005 Αριθμός: 37
Πρωτόκολλο: Δ11δ/ο/5/142  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-37
Συνημμένα: α)Οδηγία 2005/51/ΕΚ β)Κανονισμός (ΕΚ) 1564/2005
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16504
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 1564/2005 για τη χρήση τυποποιημένων εντύπων στις δημοσιεύσεις που αφορούν σε μελέτες και υπηρεσίες του ν. 3316/05.
 
27. Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 8/11/2005 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 75313  
 Αρχείο .pdf: 2005ΕΤΑΑ-16491
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16491
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πόροι υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ.
 
28. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/10/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1136
Πρωτόκολλο: 1101052/400/0013  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1136
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16457
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005.
 
29. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 25/10/2005 Αριθμός: ΝΣΚ 494
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 494/2005  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 494
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16749
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν: α) Οι εκθέσεις των Επιθεωρητών δημοσίων έργων (Ε.Δ.Ε.) είναι υποχρεωτικές για τους φορείς εκτέλεσής τους σε περίπτωση που είναι διαφορετικές από τις αντίστοιχες του Ειδικού Συμβούλου ποιοτικού ελέγχου (ΕΣΠΕΛ). β) Οι εκθέσεις του Σώματος Επιθεωρητών δημοσίων έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.) είναι υποχρεωτικές για τις υπηρεσίες παραγωγής δημοσίων έργων των Περιφερειών, σε περίπτωση που διαφοροποιούνται από αυτές των μονάδων ελέγχου των Περιφερειών και γ) Στις περιπτώσεις που κοινοποιείται η έκθεση των Ε.Δ.Ε. και δεν απαντούν οι αρμόδιοι φορείς ή δεν την εφαρμόζουν, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 9 του Ν. 1418/84 ποιές ποινές επιβάλλονται και από ποιόν.
 
30. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/10/2005 Αριθμός: ΠΟΛ 1134
Πρωτόκολλο: 1099982/735/0015  
 Αρχείο .pdf: 2005ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1134
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16456
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ημερολογιακού έτους 2004, από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ..
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english