Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12
Σύνολο Εγγραφών: 26
16. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/6/1996 Αριθμός: 18
Πρωτόκολλο: Δ17α/08/49/ΦΝ 380  
 Αρχείο .pdf: 1996ΥΠΕΧΩΔΕ-18
Συνημμένα: Απόφαση αρ. Δ17α/07/45/Φ.Ν.380/27.5.1996
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 5365
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση απόφασης καθορισμού απροβλέπτων δαπανών σε έργα προϋπολογισμού μικρότερου από 5.000.000 Ε.Ν.Μ.
 
17. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/5/1996 Αριθμός: 15
Πρωτόκολλο: Δ17α/05/40/Φ.Ν. 380  
 Αρχείο .pdf: 1996ΥΠΕΧΩΔΕ-15
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 242/1996
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 5269
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή διατάξεων του ν. 2338/1995. Κατάπτωση ποσοστού εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
 
18. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/5/1996 Αριθμός: 12
Πρωτόκολλο: Δ17α/06/38/Φ.Ν.380  
 Αρχείο .pdf: 1996ΥΠΕΧΩΔΕ-12
Συνημμένα: Αποσπάσματα των ΦΕΚ 159Α' (ν.2328/1995 αρθ.15), ΦΕΚ 29Α' (ν. 2372/1996 αρθ. 11) και ΦΕΚ 66Α' (ΠΔ 82/1996)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 5213
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ονομαστικοποίηση μετοχών ελληνικών Α.Ε.
 
19. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/3/1996 Αριθμός: 8
Πρωτόκολλο: Δ17α/09/27/ΦΝ 380  
 Αρχείο .pdf: 1996ΥΠΕΧΩΔΕ-8
Συνημμένα: Απόσπασμα του ΦΕΚ 29Α'/28.2.96 (ν. 2372/1996 αρθ. 4)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 5129
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διατάξεις για τις συμπληρωματικές εργασίες και τις απρόβλεπτες δαπάνες στις συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων.
 
20. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/2/1996 Αριθμός: 6
Πρωτόκολλο: Δ17α/26/3/Φ.Ν. 380  
 Αρχείο .pdf: 1996ΥΠΕΧΩΔΕ-6
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 98/1996
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 5033
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση κοινοπραξιών εργοληπτικών επιχειρήσεων.
 
21. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/2/1996 Αριθμός: 17
Πρωτόκολλο: Ε40/14  
 Αρχείο .pdf: 1996ΙΚΑ-17
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 20782
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση βεβαίσης ασφαλιστικής ενημερότητας και ρύθμιση οφειλών, στις επιχειρήσεις που λειτουργούν στον ίδιο εργασιακό χώρο, με τον ίδιο εξοπλισμό, ή σε επιχειρήσεις που μετατράπησαν, συγχωνεύθηκαν κλπ..
 
22. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 9/2/1996 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/1256  
 Αρχείο .pdf: 1996ΥΠΕΧΩΔΕ-4988
Συνημμένα: Γνωμοδότηση του ΝΣΚ 18/1996, Εγγραφο του ΥΠΟΙΚ (αρ.πρωτ. 5225/Ερ.4477/24.1.1996)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 4988
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή γνωμοδότησης σχετικά με τις, αναφερόμενες στο άρθρο 2 παρ. 7 εδ. Δεύτερο του ΠΔ 368/1994 (ΦΕΚ 201 Α), δευσμεύσεις και τη διαδικασία αποχώρησης του στελεχικού δυναμικού μιας εργοληπτικής επιχείρησης. Αυτή δεν αφορά μόνο στο τεχνικό προσωπικό περί του οποίου γίνεται αναφορά στις παρ. 1 και 2 του ίδιου άρθρου, αλλά και στο προσωπικό που αναφέρεται στην παρ. 6 του ανωτέρω άρθρου.
 
23. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/2/1996 Αριθμός: 4
Πρωτόκολλο: Δ17α/14/6/ΦΝ 380  
 Αρχείο .pdf: 1996ΥΠΕΧΩΔΕ-4
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 30/1996
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 4963
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρακράτηση ποσοστού 20% στις εκπονούμενες μελέτες. Αποδοχή γνωμοδότησης ΝΣΚ 30/1996. Οι μελέτες πολεοδόμησης, τοπογραφικές, κτηματογραφικές, πράξεις εφαρμογής γενικών πολεοδομικών σχεδίων, ζωνών οικιστικού ελέγχου, ρυθμιστικές και χωροταξικές εξαιρούνται από την παρακράτηση.
 
24. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/1/1996 Αριθμός: 3
Πρωτόκολλο: Δ11δ/26/1  
 Αρχείο .pdf: 1996ΥΠΕΧΩΔΕ-3
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 4869
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αξία σε δραχμές της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Μονάδας (ECU) για τις συμβάσεις δημοσίων έργων του ΠΔ 23/1993 και τις αναθέσεις μελετών της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ για την διετία 1996-1997.
 
25. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/1/1996 Αριθμός: 2
Πρωτόκολλο: Δ17α/03/5/ΦΝ 380  
 Αρχείο .pdf: 1996ΥΠΕΧΩΔΕ-2
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 4825
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσέγγιση ή και οριστικοποίηση του τελικού οικονομικού αντικειμένου εργολαβιών και έργων που συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους και δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2338/1995.
 
26. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/1/1996 Αριθμός: 1
Πρωτόκολλο: Δ17α/10/2/Φ.Ν. 380  
 Αρχείο .pdf: 1996ΥΠΕΧΩΔΕ-1
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 5825
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 2338/1995 για την κύρωση της Σύμβασης του νέου αεροδρομίου των Σπάτων.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english