Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Αποτελέσματα Διαγωνισμών
 
 
 
 

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει αποτελέσματα διαγωνισμών:

 

Ι - Έργων άνω των 2 εκ. € (με ΦΠΑ) από την 26/4/2007-31/12/2017 και άνω του 1 εκ. € (με ΦΠΑ) από την 01/01/2018 και μετά.

ΙΙ - Μελετοκατασκευών άνω των 2 εκ. € (με ΦΠΑ) από την 26/4/2007-31/12/2017 και άνω του 1 εκ. € (με ΦΠΑ) από την 01/01/2018 και μετά.

ΙΙΙ - Υπηρεσιών που μοιάζουν ή και είναι έργα ή εργασίες, προϋπολογισμού άνω των 200 χιλ. € από τις 25/8/2015 και μετά, όπως λαμβάνονται από το ΕΣΗΔΗΣ.


Τα εν λόγω αποτελέσματα απεικονίζονται με διαφορετικά αρχεία ως ακολούθως:

 

Εύκολα εκτυπώσιμα αλλά όχι επεξεργάσιμα

Α - DIAGONISMOI_Τ.pdf το οποίο περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες των (Ι), (ΙΙ) και (ΙΙΙ) κατηγοριών διαγωνισμών.

Β - DIAGONISMOI_Ι.pdf το οποίο περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες της (Ι) κατηγορίας διαγωνισμών έργων.

Γ - DIAGONISMOI_ΙΙ.pdf το οποίο περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες της (ΙΙ) κατηγορίας διαγωνισμών μελετοκατασκευών.

Δ - DIAGONISMOI_ΙΙΙ.pdf το οποίο περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες της (ΙΙΙ) κατηγορίας διαγωνισμών υπηρεσιών που μοιάζουν ή και είναι έργα ή εργασίες.


Επεξεργάσιμο αλλά όχι ευχερώς εκτυπώσιμο

E - DIAGONISMOI.xls το οποίο σε κάθε ένα από τα τέσσερα φύλλα εργασίας [ΟΛΑ, ΈΡΓΑ, ΜΚ, ΥΠ] εμπεριέχει τα εξής πεδία: - Ημερομηνία - α/α Έργου - ΕΣΗΔΗΣID - Εργο - Π. Υ. (Ευρώ) - Φορέας - Περιφέρεια - Νομός - Δήμος - Εκπτωση Αναδόχου - Εκπτωση 1ου Μειοδότη - 1ος Μειοδότης -  Εκπτωση 2ου Μειοδότη - 2ος Μειοδότης - ... ΠΡΟΣΦΟΡΑ_30 - Παρατήρηση.

 

Παρακαλούνται όσοι χρήστες διαπιστώσουν κάποιες ανακρίβειες ή ελλείψεις, στα εμφανιζόμενα αποτελέσματα διαγωνισμών, να επικοινωνήσουν το ταχύτερο με την κα Μαρία Βιτωράτου, στα γραφεία του Συνδέσμου, για τη διόρθωση/συμπλήρωση αυτών.

 

Τα ως άνω αρχεία θα επικαιροποιούνται και θα επαναδημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας κάθε εβδομάδα.

 

Πρόσφατες επικαιροποιήσεις:
                                                        α)  της τελευταίας εβδομάδας.
                                                        β)  των τελευταίων δύο μηνών περίπου
.

 

 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english