Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Κατάργηση κρατήσεων υπέρ τρίτων
 
06/04/2023   Ανακοίνωση της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα: «Μεταβατικές διατάξεις για την επιβολή κράτησης υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης ΟΠΣ - ΕΣΗΔΗΣ».
05/04/2023   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Εκδόθηκε στο ΦΕΚ 83/Α΄/03.03.2023 ο Νόμος υπ' αριθμ. 5039, ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις που ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά την κράτηση 0,02% υπέρ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (βλ. ιδίως άρθρο 25)».
02/08/2022   Ανακοίνωση της ΓΓΥ με θέμα: «Διαβούλευση των τευχών ΟΜΟΕ-ΠΖ, ΟΜΟΕ-ΚΣΟ, OMOE-ΠΣΠ, ΟΜΟΕ-ΟΣΟ».
08/09/2020 Έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και τους οικονομικούς φορείς για τον τρόπο υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.».
17/07/2020 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς  τo Υπουργείο Οικονομικών με θέμα: «Παράνομη συνέχιση της κράτησης υπέρ ΕΜΠ παρά την σαφέστατη κατάργησή της ως παρακολούθημα της καταργηθείσας από 1.1.2015 κράτησης υπέρ ΤΣΜΕΔΕ με τον ν. 4254/2014 – Αίτημα άμεσης αποδοχής γνωμοδότησης 129/2019 του Ν.Σ.Κ.».
23/04/2020 Έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την επιβολή και απόδοση της κράτησης ποσοστού 2,5%ο, υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.».
02/04/2020 Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Συμβάσεις που βαρύνει η κράτηση 2,5‰ υπέρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.».
09/08/2019 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Γνωμοδότηση 129/2019 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ, του ΕΜΠ και των λοιπών Πολυτεχνικών Σχολών».
25/07/2019 Απόφαση ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το ΤΜΕΔΕ για την συλλογή του πόρου 2,5‰» - Σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.
20/06/2019 Έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Τροποποίηση άρθρου 53 νόμου 4412/2016. Επιβολή νέας κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ.».
23/05/2019   Νόμος 4612/2019 (ΦΕΚ Α77/23.05.2019) με τίτλο: «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης – Κατασκευής – Χρηματοδότησης – Λειτουργίας – Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων και άλλες διατάξεις».
04/04/2019   Έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν. 4605/2019 (Α' 52) -Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 - Προσθήκη νέων άρθρων».
26/07/2018 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Υπ' αριθμ. 129/2018 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΝΣΚ με την οποια επιβεβαιώνεται η γνωμοδότηση υπ' αριθμ. 80/2018 του Α' τμήματος του ΝΣΚ αναφορικά με το ότι: α) η κράτηση ΕΜΠ έχει καταργηθεί, β) η κατάργηση είναι ανεξάρτητη του χρόνου σύναψης σύμβασης καθώς ο Νόμος δεν κάνει διάκριση (ομόφωνα), όπως ακριβώς υποστηρίζει ο ΣΑΤΕ σε σειρά πολλών επιστολών του προς τους συναρμόδιους φορείς ήδη από το 2015!
Σημειώνεται ωστόσο ότι η Ολομέλεια αναπέμπει πάλι πίσω στον Πρόεδρο του ΝΣΚ για επανυποβολή του ερωτήματος.
26/07/2018 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τo Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με θέμα: «Παράνομη συνέχιση της κράτησης υπέρ ΕΜΠ παρά την σαφέστατη κατάργησή της ως παρακολούθημα της καταργηθείσας από 1.1.2015 κράτησης υπέρ ΤΣΜΕΔΕ με τον ν. 4254/2014».
19/12/2017 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με το οποίο  η κράτηση υπέρ ΕΜΠ, ως παρακολούθημα της καταργηθείσας κράτησης υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, καταργείται, επιβεβαιώνοντας δηλαδή τη θέση που κατ' επανάληψη εκφράζει ο ΣΑΤΕ ήδη από το 2015. (Βλ. σχετική Ενότητα).
20/10/2017 Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ με θέμα: «Πεδίο εφαρμογής Εγκυκλίου 20/2017/ΥΜΕ (6‰)».
13/10/2017 Εγκύκλιος 20 του Υπ.ΥΜΕ με θέμα: «Διαδικασίες συλλογής και διαχείρισης του πόρου 6‰».
04/09/2017 Έγγραφο του Υπ. ΥΜΕ με θέμα: «Διαδικασίες συλλογής και διαχείρισης του πόρου 6».
25/08/2017   Εγκύκλιος 15/2017 του ΥπΥΜΕ με θέμα: «Δημοσίευση συλλογής και διαχείρισης του πόρου 6» και η αναφερόμενη σε αυτή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την συλλογή του πόρου 6‰» - Βλ. και τη Συμφωνία μεταξύ Εργοληπτικών Οργανώσεων και Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ.
05/05/2017   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Εγκύκλιος 09/2017 Υπ. ΥΜΕ με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 53 παρ.7 περ. θ΄ (Γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» στην οποία μεταξύ άλλων διευκρινίζεται ότι το εύλογο προσδοκωμένο Εργολαβικό Όφελος ανέρχεται σε 2,5%. Στους φόρους έχει ληφθεί υπόψη μόνο ο φόρος εργοληπτών 3% (υπάρχει επίσης η κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ με το σχετικό χαρτόσημο, ενώ η κράτηση υπέρ ΕΜΠ θεωρήθηκε ότι καταργήθηκε).
13/02/2017   Απάντηση της Γενικής Γραμματείας του Υπ.ΥΜΕ/Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού & Kαλής Νομοθέτησης σε εταιρεία-μέλος του Συνδέσμου σχετικά με τις κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ-ΕΜΠ.
12/01/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Αδικαιολόγητη και γραφειοκρατική αντιμετώπιση αιτήματος του Συνδέσμου μας από τις Υπηρεσίες του ΤΣΜΕΔΕ – Αίτημα ΑΜΕΣΗΣ κοινοποίησης της απόφασης αποδοχής γνωμοδότησης των νομικών του ΤΣΜΕΔΕ καθώς και της ίδιας της γνωμοδότησης», σε συνέχεια της από 03.01.2017 εισερχόμενης στο ΣΑΤΕ Απάντησης του ΕΤΑΑ.
30/11/2016   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Δ/νση Δ14 και τον Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ του ΕΤΑΑ με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με τον Ν.4393/2016 και τον Ν. 4254/2014». (Βλ. απάντηση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Δ/νση Δ14 σε προγενέστερη επιστολή του ΣΑΤΕ).
24/10/2016  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με τον Ν.4393/2016 και τον Ν. 4254/2014» - Απάντηση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Δ/νση Δ14

03/10/2016  

Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων δημοσίων έργων».

21/09/2016  

Κατόπιν πολλών αιτημάτων Μελών του ΣΑΤΕ παραθέτουμε Υπόδειγμα επιστολής διαμαρτυρίας  για την απαίτηση εξόφλησης κατηργημένων κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ - Αίτημα επιστροφής. Προσοχή να κατατεθεί μαζί με τα δικαιολογητικά πληρωμής.

17/08/2016  

Αναφορικά με το θέμα της κατάργησης των κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ υπενθυμίζουμε την από 07.06.2016 Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με τον Ν.4393/2016- Επείγουσα ανάγκη έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου» καθώς και πρόσφατη παρόμοια Επιστολή του ΤΕΕ προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 α. του δεύτερου άρθρου του Ν.4393/2016». Αναμένονται οι ενέργειες του Υπουργείου επί του θέματος.

07/06/2016  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με τον Ν.4393/2016- Επείγουσα ανάγκη έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου». - Νόμος 4393/2016 (ΦΕΚ Α' 106/06.06.2016).

27/01/2016  

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και λοιπών τρίτων».

07/10/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Αναπλ. Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ και υπέρ ΕΜΠ από 1-1-2015 - Απροθυμία αποσαφήνισης της άμεσης και γενικής ισχύος της κατάργησης».

19/06/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τoν Αναπλ. Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα: «Συμπληρωματικά στοιχεία στην από 28976/17-6-2015/επιστολή μας» και το επισυναπτόμενο σε αυτή Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

17/06/2015  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Με λογική...Πόντιου Πιλάτου, αντιμετωπίζει το ζήτημα της κατάργησης των υπέρ τρίτων κρατήσεων το υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης».

17/06/2015  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τoν Αναπλ. Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ και υπέρ ΕΜΠ από 1-1-2015 - Απροθυμία αποσαφήνισης της άμεσης και γενικής ισχύος της κατάργησης».

02/04/2015

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Διοίκηση της ΑΤΤΙCA BANK με θέμα: «Αυθαίρετη ερμηνεία περί καταργούμενων κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ σε έντυπό σας».

31/03/2015  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Αναπλ. Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κοινοποιούμενη στον Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ του ΕΤΑΑ με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και υπέρ ΕΜΠ από 1-1-2015 - Αυθαίρετες ερμηνείες εφαρμογής τους».

06/02/2015  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κοινοποιούμενη στον Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ του ΕΤΑ με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και υπέρ ΕΜΠ από 1-1-2015 - Επείγουσα ανάγκη έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου».

26/01/2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ-Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Κατάργηση κράτησης υπέρ Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.).».

19/01/2015  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ-Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ από 1-1-2015».

13/05/2014  

Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.4254/2014 (A΄85). Κατάργηση – αντικατάσταση διατάξεων που αφορούν κοινωνικούς πόρους».

 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english