Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16


Πρότυπα και Υποδείγματα Διακηρύξεων - ΤΕΥΔ - ΕΕΕΣ
 
24/01/2017   ΠΡΟΣΟΧΗ - Κατευθυντήρια Οδηγία 18/2017 (Απόφαση 183/2016) της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Οδηγίες συμπλήρωσης των προτύπων τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή».
17/01/2017   Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016». Παράρτημα Α' (Άνω των Ορίων) - Παράρτημα Β' (Κάτω των Ορίων). (Βλ. σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ).
04/01/2017   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’147 ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016».
Τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ισχύουν υποχρεωτικά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 (για συμβάσεις άνω των ορίων) και 120 (για συμβάσεις κάτω των ορίων), λαμβάνει χώρα είκοσι (20) ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 30.12.2016.
Παράρτημα Α' (Άνω των Ορίων) - Παράρτημα Β' (Κάτω των Ορίων)
27/12/2016   Υποδείγματα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (doc, pdf) και Γενικών Υπηρεσιών (doc, pdf) που διενεργούνται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο (άνω / κάτω των ορίων του ν. 4412/2016), της ΕΑΑΔΗΣΥ. Τα Υποδείγματα αυτά ΔΕΝ έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα - Βλ. σχετικό Έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.
20/12/2016   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Παρατηρήσεις ΣΑΤΕ επί υποδείγματος διακήρυξης».
30/11/2016   Εγκύκλιος 19/2016 του ΥΠΥΜΕΔΙ με θέμα: «Καθιέρωση του τυποποιημένου Εντύπου για το Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Εφαρμογή Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016), στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων».
28/11/2016   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Οδηγίες συμπλήρωσης για το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)”» - Τυποποιημένο Εντυπο ΥΔ (ΤΕΥΔ) σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc).
18/11/2016   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Έγκριση "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016 (Α'147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών».
14/11/2016   Έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ολοκλήρωση προδιαβούλευσης επί πρώτων σχεδίων διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για την ανάθεση συμβάσεων έργων και μελετών & ανάρτηση των σχετικών υποδειγμάτων στην ιστοσελίδα της Αρχής».
25/10/2016  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Υποδείγματα Διακηρύξεων Ανοικτής Διαδικασίας (Άνω και Κάτω των Κοινοτικών Ορίων) για την Ανάθεση Δημοσιών Συμβάσεων Έργων (doc, pdf) και Μελετών (doc, pdf) της ΕΑΑΔΗΣΥ. Τα Υποδείγματα αυτά ΔΕΝ έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

20/10/2016   EΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Συμπληρωματικές Παρατηρήσεις ΣΑΤΕ (κυρίως παροράματα) επί του προσχεδίου πρότυπης διακήρυξης».
14/10/2016   EΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Αρχικές Παρατηρήσεις ΣΑΤΕ επί του προσχεδίου πρότυπης διακήρυξης».
05/10/2016   Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Προδιαβούλευση προσχεδίου πρότυπου τεύχους διακήρυξης» και το αναφερόμενο σε αυτή Προσχέδιο πρότυπης διακήρυξης δημόσιας σύμβασης έργου.
03/10/2016   Έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων/προκηρύξεων μετά την εφαρμογή του ν.4412/2016 (Α' 147)».
20/09/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Συμμετοχή του ΣΑΤΕ στη δημόσια διαβούλευση επί του «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)»».

10/09/2016  

ΕΠΕΙΓΟΝ - Σε συνέχεια της από 09.09.2016 πρόσκληση της ΕΑΑΔΗΣΥ για Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ο ΣΑΤΕ καλεί τα Μέλη του να υποβάλλουν εγγράφως (φαξ: 210-3824540, E-mail: info@sate.gr) σχετικές προτάσεις και παρατηρήσεις τους επί ως άνω σχεδίου έως τις 16.09.2016, ώστε εγκαίρως ο Σύνδεσμος να μετάσχει στη σχετική Δημόσια Διαβούλευση, η οποία λήγει στις 17.09.2016.

09/09/2016  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) μέχρι τις 17.09.2016 - Έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ - Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/7.

08/09/2016  

Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Εφαρμογή Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του τυποποιημένου Εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης».

Με το άρθρο 79 "Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης" (εφεξής ΕΕΕΣ) του ν. 4412/2016 (147/A/08.08.2016), ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη το άρθρο 59 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Στο άρθρο αυτό ρητώς ορίζεται, ότι το ΕΕΕΣ αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, η οποία υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς και συνιστά προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις όπως ορίζονται στο ν. 4412/2016.
Αναλυτικά: Σχετικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ, Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/7, Ηλεκτρονική μορφή του ΕΕΕΣ.

31/08/2016  

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ  με θέμα: «Αποσαφηνίσεις επί της χθεσινής ανακοίνωσης του ΣΑΤΕ με θέμα: «Νέος Νόμος για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Ν. 4412/2016)»» - Ανακοίνωση της 30.08.2016.

19/02/2016  

Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Δημοσίευση στο ΦΕΚ πρότυπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων με ενσωματωμένη διόρθωση σφάλματος».

18/02/2016  

Διόρθωση Σφάλματος Πρότυπων Τευχών Διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων.

17/02/2016  

Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β».

17/07/2015  

Εγκύκλιος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Διευκρίνιση επί της εφαρμογής Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) στις αναθεωρημένες πρότυπες διακηρύξεις συμβάσεων δημοσίων έργων» - Ανακοίνωση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

05/05/2015  

Εγκύκλιος της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Αναθεώρηση προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων Τύπου Α και Β». Οι εν λόγω διακηρύξεις ισχύουν υποχρεωτικά για συμβάσεις δημοσίων έργων των οποίων η διακήρυξη θα δημοσιευθεί από 06.05.2015 και εφεξής.

27/04/2015  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αναθεωρημένα πρότυπα διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc) - Διακήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας Τύπου Α, Διακήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας Τύπου Β. (Βλέπε και καταχώρηση της 23.04.2015).

23/04/2015  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Απόφαση υπ' αριθμ. 67/2015 με θέμα: «Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β». Οι εν λόγω διακηρύξεις ισχύουν υποχρεωτικά για συμβάσεις δημοσίων έργων των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης θα δημοσιευθεί δεκαπέντε ημέρες μετά τη 21.04.2015.

19/01/2015  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ- Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Τρόπος υποβολής αντιγράφων δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων».

15/01/2015  

ΕΠΕΙΓΟΝ - Επισημαίνουμε στα Μέλη την παράγραφο 3.3 της Κατευθυντήριας Οδηγίας 6 της ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με την οποία τα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων (όπως π.χ. η βεβαίωση εγγραφής σε εργοληπτική οργάνωση, στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται ενημερότητα πτυχίου) που υποβάλλονται στις δημοπρασίες γίνονται αποδεκτά είτε όταν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο είτε όταν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014, που τροποποίησε το άρθρο 11 του Ν.2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας). Επισημαίνουμε ότι η εγκυρότητα των παραπάνω ιδιωτικών εγγράφων δεν καλύπτεται πλέον με υπεύθυνη δήλωση γνησιότητάς τους, οπότε όποιος μετέχει με τέτοια δήλωση κινδυνεύει να αποκλεισθεί.

15/12/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Συμμετοχή ΣΑΤΕ στην διαβούλευση επί των προσχεδίων των υπό αναθεώρηση προτύπων διακηρύξεων διαγωνισμών δημοσίων έργων τύπου Α και Β»

05/12/2014  

Eνημερώνουμε τα Mέλη για την Επιστολή του γραφείου Νομικού Συμβούλου της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Διαβούλευση επί των προσχεδίων των υπό αναθεώρηση προτύπων διακηρύξεων διαγωνισμών δημοσίων έργων τύπου Α και Β» με την οποία μας κοινοποιήθηκαν τα υπό αναθεώρηση πρότυπα τεύχη Διακηρύξεων Τύπου Α και Τύπου Β προκειμένου να υποβάλουμε προτάσεις και παρατηρήσεις. Ηδη το Προεδρείο του ΣΑΤΕ έχει αναθέσει σε Ομάδα Εργασίας την σύνταξη σχετικής εισήγησης προκειμένου να συζητηθεί και οριστικοποιηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ την Τετάρτη 10.12.2014. Παρακαλούνται όσα από τα Mέλη επιθυμούν, να αποστείλουν τις θέσεις και παρατηρήσεις τους επί των ανωτέρω πρότυπων τευχών το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της 10ης Δεκεμβρίου.

04/11/2014

 

Κατευθυντήρια Οδηγία 6/2014 της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Προσαρμογή των διακηρύξεων δημοπράτησης συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β στις ρυθμίσεις των ν.4250/2014, 4278/2014 και 4281/2014». Βλέπε και σχετικές επιστολές ΣΑΤΕ της 23-4-14 και της 29-8-14.

01/09/2014

 

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Άμεση ανάγκη τροποποίησης των πρότυπων τευχών διακηρύξεων κατόπιν ψήφισης των νόμων Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) και Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α/8-8-2014)».

04/06/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Ενημέρωση για συνάντηση ΣΑΤΕ με την ΕΑΑΔΗΣΥ με αντικείμενο τα Πρότυπα Τεύχη Δημοπράτησης» και οι συνημμένες σε αυτή επιστολές Συν1, Συν2

23/04/2014  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑΔΗΣΥ και άλλους αποδέκτες με θέμα: «Σημαντικότατα προβλήματα στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων από εκκρεμούντα ζητήματα ερμηνείας των Προτύπων Τευχών Διακηρύξεων Δημοσίων Έργων - Ανάγκη άμεσης τροποποίησής τους».

04/12/2013  

Εγκύκλιος 33/2013 του Υπ. ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Δημοσίευση απόφασης "Έγκριση αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων"».

03/12/2013  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα «Αναχρονιστικές και γραφειοκρατικές αντιλήψεις, λειτουργούν ως τροχοπέδη σε κάθε προσπάθεια βελτίωσης της Δημόσιας Διοίκησης, περιορίζοντας τον ανταγωνισμό στον τομέα των δημοσίων έργων, καταγγέλλει ο ΣΑΤΕ στον Πρωθυπουργό»

02/12/2013  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Επείγουσα ανάγκη άμεσης ανάκλησης της απόφασης έγκρισης αναθεώρησης Προτύπων Τευχών Διακηρύξεων Δημοσίων Έργων από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ Β 2897/15.11.2013)».

27/11/2013  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ -ΟΔΗΓΙΑ 1 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων» και τα αναφερόμενα σε αυτή αναθεωρημένα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων. Υποχρεωτική εφαρμογή στις διακηρύξεις δημοπράτησης έργων που θα δημοσιευθούν από 2.12.13 και εφεξής.

25/11/2013  

Αναθεωρημένα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων δημοσίων έργων (Τύπος Α και Τύπος Β) σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc).

22/10/2013  

Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Έγκριση αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων».

created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english