Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017
Αρχική σελίδαΑποστολή Σελίδας με e-mailΕκτύπωση ΣελίδαςΠροσθήκη στα Αγαπημένα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16


 
 
 

Ενδιαφέρουν

 
Ενημερωτικές Εκδηλώσεις ΣΑΤΕ για το νέο Νόμο Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4412/2016) -  Συνελεύσεις Περιφερειακών Γραφείων ΣΑΤΕ - Νέες Περιφερειακές Αντιπροσωπείες New
Ν.4412/2016 ΚΑΙ Ν.4413/2016 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Δ.Ε. (ΜΗΤΡΩΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΣΗΔΗΣ, κλπ) New
Ασφαλιστικές και Φορολογικές Εξελίξεις:

Ν. 4387/2016, Ν. 4389/2016, Ν. 4403/2016, Ν. 4410/2016 New

Πρότυπα και Υποδείγματα Διακηρύξεων Ανοικτών Διαδικασιών - Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης - ΕΕΕΣ New

Πόθεν Έσχες New  

Φορ/κές υποχ/σεις Ιανουαρίου New

Επιτροπή Ανταγωνισμού ΕΤΕΠ

 Οδηγίες ΕΑΑΔΗΣΥ New

Αναθεώρηση τιμών  

Κρατήσεις υπέρ τρίτων New New Συνδρομές 

Μελών ΣΑΤΕ 2017

 

Επικαιροποιήσεις

 
 
24/01/2017   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ για  παράταση της προθεσμίας καταβολής των εισφορών του β' εξαμ. 2016, των Μηχανικών ασφαλισμένων μέχρι 31-03-2017.
24/01/2017   Εγκύκλιος 01/2017 του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφ/σης και Κοιν. Αλληλεγγύης με θέμα: «Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017».
24/01/2017  

Επιλογή δημοσιευμάτων τύπου της 24.01.2017.

24/01/2017  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Κατευθυντήρια Οδηγία 18/2017 (Απόφαση 183/2016) της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Οδηγίες συμπλήρωσης των προτύπων τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή».

24/01/2017  

Ηλεκτρονική Ενημέρωση ΤΕΕ 24.01.2017.

23/01/2017  

Κατευθυντήρια Οδηγία 16/2017 (Απόφαση 180/2016) της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Οδηγίες συμπλήρωσης των Προτύπων Τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας–τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016».

23/01/2017  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Κασσάνδρας με θέμα: «Υπερβολικός όρος δημοπράτησης στη διακήρυξη του έργου: «Ανέγερση ορόφων συνεδριακού κέντρου Κασσάνδρας», προϋπολογισμού μελέτης 618.672,00 €».

23/01/2017   Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία.
23/01/2017   Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016, σχετικά με τα "Μπλοκάκια"».
23/01/2017  

Έγγραφο του ΥΠΕΞ με θέμα: «Επιχειρηματική αποστολή στην Σερβία/Βελιγράδι, υπό τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Αλ. Τσίπρα (31 Ιανουαρίου 2017)».

23/01/2017  

Συντονιστής και Αναπληρωτής Συντονιστής Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Μακεδονίας.

20/01/2017  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Εγκύκλιος του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016». - Αφορά τα "μπλοκάκια".

20/01/2017  

Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Αποτελέσματα Διαγωνισμών».

20/01/2017  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Παράταση για τον Αναπτυξιακό Νόμο».

20/01/2017  

Απάντηση του Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚOY TOMEA (Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ) σε  Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Διακήρυξη ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: συντήρηση-επέκταση και αναβάθμιση δικτύων ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ Προϋπολογισμός: 1.499.160,00 ευρώ».

20/01/2017  

Επικαιροποίηση του τμήματος «Ενημέρωση Μελών/Αγγελίες».

20/01/2017   Επιστολή του κ. Στάθη Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με θέμα: «Παρατηρήσεις ειδικότερα επί του αλγορίθμου του προσχεδίου της εγκυκλίου για τις Α.Χ.Π. (ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές)».
19/01/2017   Επιστολή του ΤΜΕΔΕ προς το Διοικητή του ΕΦΚΑ με θέμα: «Λειτουργία Περιφερειακών Τμημάτων και Γραφείων ΤΜΕΔΕ από 1/1/2017».
19/01/2017   Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Ιανουαρίου 2017 από το γραφείο ΟΕΥ Σόφιας.
19/01/2017   Επείγουσα Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με έδρα στην Περιφέρεια Βορειοανατολικού Αιγαίου σχετικά με τη δυνατότητα έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής από το ΤΜΕΔΕ.
19/01/2017  

Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του για τις ασφαλιστικές εισφορές.

19/01/2017  

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος ΠΟΛ 1007/2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τις υπηρεσίες της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013, οι οποίες παρέχονται στην Ελλάδα από μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου».

19/01/2017  

Έγγραφο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προς τον ΣΑΤΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εργοληπτικών επιχειρήσεων για συμμετοχή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάθεση του έργου: "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ Δ.Ε. ΕΡΕΣΟΥ  - ΑΝΤΙΣΣΑΣ Ν.ΛΕΣΒΟΥ", προϋπολογισμού 250.000,00€ (με τον ΦΠΑ)».

19/01/2017  

Τροπολογία 895/130 17.1.2017 όπως κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου: «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία προβλέπει την παράταση έως 7/2/2017 της προθεσμίας υπαγωγής κατηγοριών φορολογουμένων στη ρύθμιση περί οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών (άρθρα 57-61 του ν. 4446/2016), μέσω της υποβολής των προβλεπόμενων δηλώσεων - ΠΟΛ 1006/2017.

19/01/2017  

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Το ασφαλιστικό των Μηχανικών» στις 20 Ιανουαρίου 2017 στην Κρήτη.

18/01/2017  

Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας.

17/01/2017  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Επιστολή του ΤΕΕ προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ΔΕ/ Τμ. Κατασκευών με θέμα: «Κοινή ανακοίνωση για την απόσυρση προσχεδίου εγκυκλίου για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές έργων - μελετών και συναφών υπηρεσιών».

17/01/2017   Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με θέμα: «Ένταξη της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ (e-Periousiologio)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001428 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»» - Αναδημοσίευση σχετικού άρθρου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.
17/01/2017   Επιστολή του κ. Στάθη Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με θέμα: «Παρατηρήσεις και προτάσεις επί του προσχεδίου εγκυκλίου για τις Α.Χ.Π (ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές)».
17/01/2017   Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 38 και της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (Α, 85)».
17/01/2017   Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι ΔΟΥ».
17/01/2017  

Προκήρυξη διαγωνισμού για την παραχώρηση του τερματικού σταθμού συνδυασμένων μεταφορών των Τιράνων. Καταληκτική ημερομηνία: 27 Φεβρουαρίου 2017.

17/01/2017  

Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016». Παράρτημα Α' (Άνω των Ορίων) - Παράρτημα Β' (Κάτω των Ορίων). (Βλ. σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ).

16/01/2017  

Ν.4448/2017 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και άλλες διατάξεις».

16/01/2017  

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή σε ∆ιεθνείς ∆ηµοπρασίες (International Tender), υλοποίησης έργων Εθνικής Κλίµακας στην Αρµενία.

13/01/2017   ΠΡΟΣΟΧΗ - Εγκύκλιος της Δ.Ε. του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Εγκύκλιος για τη λειτουργία των Εποπτευουσών Επιτροπών των Περιφερειακών τμημάτων και γραφείων του τ. Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.» και η συνημμένη σε αυτή Απόφαση εκχώρησης υπογραφών εγγ. επιστολών της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ.
12/01/2017  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Αδικαιολόγητη και γραφειοκρατική αντιμετώπιση αιτήματος του Συνδέσμου μας από τις Υπηρεσίες του ΤΣΜΕΔΕ – Αίτημα ΑΜΕΣΗΣ κοινοποίησης της απόφασης αποδοχής γνωμοδότησης των νομικών του ΤΣΜΕΔΕ καθώς και της ίδιας της γνωμοδότησης», σε συνέχεια της από 03.01.2017 εισερχόμενης στο ΣΑΤΕ Απάντησης του ΕΤΑΑ.

12/01/2017  

Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Δεκεμβρίου 2016 από το γραφείο ΟΕΥ Τιράνων.

11/01/2017  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Έγγραφο του Προέδρου ΣΔΕ/Τμ. Κατασκευών κ. Αντ. Κοτσώνη με θέμα: «Eγκύκλιος του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την εξειδίκευση των όρων χαρακτηρισμού μίας οικονομικής προσφοράς ως ασυνήθιστα χαμηλής (ΑΧΠ) και για την εκτίμηση των παρεχόμενων κατά τα ανωτέρω εξηγήσεων», με το οποίο ζητείται η υποβολή παρατηρήσεων επί του Προσχεδίου της Εγκυκλίου για τις Α.Χ.Π. που εισηγήθηκαν οι Oμάδες Eργασίας Kατασκευών και Mελετών του Υπουργείου Yποδομών. (Συνοδευτικό Υλικό: Ερώτημα προς την ΕπΑντ, Απάντηση της ΕπΑντ, Θέσεις Φορέων Εργοληπτών). Παρακαλούνται τα Μέλη του ΣΑΤΕ για την υποβολή των προτάσεων/ παρατηρήσεών τους το συντομότερο δυνατό.

11/01/2017  

Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Σ.Δ.Ε.-Τμ.Κατ.».

11/01/2017   Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017».
11/01/2017  

Δοκιμαστικό αρχείο συμπλήρωσης Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως εστάλη από τον κ. Γ. Κυριακόπουλο εκπρόσωπο της ΔΗΜ-ΕΡ ΑΕ. Eπί του δοκιμαστικού αρχείου, τα Μέλη του ΣΑΤΕ, παρακαλούνται  να υποβάλουν διορθώσεις/τροποποιήσεις/ συμπληρώσεις προκειμένου, με την ενσωμάτωση αυτών, να καταστεί Yπόδειγμα για τα Μέλη του ΣΑΤΕ.

11/01/2017  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Τροπολογία 890/10.1.2017 όπως κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου: «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον Τομέα του Τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου» του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία προβλέπει την παράταση έως 13/4/2017 της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του έτους 2016 και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων.

11/01/2017   Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.
10/01/2017  

2η Ορθή Επανάληψη του από 09.01.2017 Εγγράφου της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων άνω των ορίων και κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016».
Επισυνάπτονται τα πρότυπα τεύχη σε επεξεργάσιμη μορφή: Παράρτημα Α' (Άνω των Ορίων) - Παράρτημα Β' (Κάτω των Ορίων) (Βλ. Καταχώρηση ΣΑΤΕ 04.01.2017).

10/01/2017  

Ανακοίνωση του ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Αναδρομικές εισφορές ν. 3986/11 9/1/2017-Απογραφή και μεταβολή στο Μητρώο εργοδοτών από 01/01/2017».

10/01/2017  

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Βελγίου από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.

10/01/2017  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου capital.gr με θέμα: «Με 12 δόσεις οι οφειλές προς το ΕΤΑΑ που δημιουργήθηκαν το 2016».

09/01/2017  

Ν.4446/2016 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», με το άρθρο 50 του οποίου επήλθε τροποποίηση ως προς τον χρόνο έναρξης της αρμοδιότητας της Αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών.

09/01/2017  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Λήξη υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες) στις 15.01.2017 - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Προς παράταση 2 μηνών οι ηλεκτρονικές δηλώσεις «πόθεν έσχες»».

09/01/2017  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Επιχειρηματική αποστολή στα Η.Α.Ε./Άμπου Ντάμπι, υπό τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών κ. Γ. Κατρούγκαλο (5-6 Φεβρουαρίου 2017)».

09/01/2017  

Επιστολές του ΣΑΤΕ με τις οποίες ζητείται η αναβολή δημοπρασιών προγραμματισμένων για τις 10.01.2017, λόγω προβλημάτων στην έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ.

05/01/2017  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ την Υπουργό και τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Αρχικώς μεταβιβαζόμενη περιουσία ΤΣΜΕΔΕ στο νέο Ταμείο των Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ)».

05/01/2017  

Ενημερωτικό Δελτίο γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.

05/01/2017  

Επιστολή του Προέδρου του Ε.Τ.Α.Α. με θέμα: «Πρόταση παράτασης ημερομηνίας λήξης πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Β' Εξαμήνου 2016 - Μέτρα ανακούφισης οφειλετών Ε.Τ.Α.Α.».

04/01/2017  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Αδυναμία χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας σε ασφαλισμένους του πρώην ΤΣΜΕΔΕ - Παράκληση παράτασης ισχύος των ασφαλιστικών ενημεροτήτων μέχρι της πλήρους ομαλοποίησης των συστημάτων του νέου ενιαίου φορέα».

04/01/2017  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’147 ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016».
Τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ισχύουν υποχρεωτικά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 (για συμβάσεις άνω των ορίων) και 120 (για συμβάσεις κάτω των ορίων), λαμβάνει χώρα είκοσι (20) ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 30.12.2016.
Παράρτημα Α' (Άνω των Ορίων) - Παράρτημα Β' (Κάτω των Ορίων)

04/01/2017  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «ΕΦΚΑ: e-πλατφόρµα για ασφαλιστική ενηµερότητα και πληρωµές εισφορών».

04/01/2017  

Ν.4447/2016 του ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 46 του οποίου περιλαμβάνονται τροποποιήσεις του Ν.4412/2016.

04/01/2017  

Εγκύκλιος του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Απογραφή στο Μητρώο εργοδοτών – εισφερόντων Ε.Φ.Κ.Α., υπόχρεος, διαδικασία απογραφής κ.α. από 01/01/2017».

04/01/2017  

Εγκύκλιος του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι 28.2.2017».

04/01/2017  

Περιβαλλοντικό- αναπτυξιακό Φόρουμ με θέμα: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ» στις 9 Ιανουαρίου 2017 στην Αθήνα.

04/01/2017  

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου.

04/01/2017  

Κατευθυντήρια Οδηγία 17/2016 (Απόφαση 181/2016) της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ενίσχυση συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων».

03/01/2017  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Ζητήματα λειτουργίας νέου Ταμείου των Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ)».

03/01/2017  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Υποχρέωση αναγγελίας συμβάσεων με «μπλοκάκια» και μηνιαίος έλεγχος αυτών».

03/01/2017  

Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Οδηγίες για το μεταβατικό διάστημα δημιουργίας του Ενιαίου Μητρώου Ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ».

03/01/2017  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Οδηγός ασφάλισης ελ. επαγγελματιών από 1.1.2017 - Μια σύνοψη όλων όσων έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα».

02/01/2017  

Νέα Ιστοσελίδα του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), στην οποία αναφέρεται ως ημερομηνία πλήρους λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Τμημάτων και Γραφείων η Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017.

02/01/2017  

Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Μεταβίβαση τμήματος περιουσίας του τέως Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ στο Ν.Π.Ι.Δ. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)».

02/01/2017  

Απόφαση ΠΟΛ 1204/2016 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»».

02/01/2017  

Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας.

02/01/2017  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Αναδρομική φορολόγηση αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων».

02/01/2017   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων»- Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σημαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις Ιανουαρίου 2017».
02/01/2017   Ενημερωτικό δελτίο από το γραφείο ΟΕΥ Ν.Δελχί.
02/01/2017   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387/2016 – Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017».
30/12/2016   Ο ΣΑΤΕ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟ 2017
30/12/2016   Εγκύκλιος του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκη με θέμα: «Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού Ετους 2017».
30/12/2016   Απόφαση της Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα:«Συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)»
29/12/2016   Μηνιαίο Οικονομικό Δελτίο Ουκρανίας – Μολδαβίας από το γραφείο ΟΕΥ Κιέβου.
29/12/2016   Αναδημοσίευση άρθρου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ με θέμα:  «Εκρηκτικό κοκτέιλ φόρων και εισφορών φέρνει κύμα αλλαγών στο «επιχειρείν»».
28/12/2016  

Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Έγκριση Καταστατικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. -Ν.Π.Ι.Δ.)»».

28/12/2016  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη καταλόγου εκπροσώπων του ΤΕΕ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων.

28/12/2016  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη καταλόγου εκπροσώπων του ΤΕΕ σε επιτροπές για την ανάθεση μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

27/12/2016  

ΕΠΕΙΓΟΝ Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Πληρωμή Εργασιακών δαπανών μετά το Ν.4446/22.12.2016».

27/12/2016  

Υποδείγματα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (doc, pdf) και Γενικών Υπηρεσιών (doc, pdf) που διενεργούνται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο (άνω / κάτω των ορίων του ν. 4412/2016), της ΕΑΑΔΗΣΥ.Τα Υποδείγματα αυτά ΔΕΝ έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα - Βλ. σχετικό Έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.

22/12/2016  

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία.

22/12/2016  

Νέοι Συντονιστές και Αναπληρωτές Συντονιστές Περιφερειακών Γραφείων ΣΑΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Δυτικής Ελλάδας.

20/12/2016   Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο: «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» - Αναδημοσίευση σχετικού άρθρου του ιστότοπου capital.gr.
20/12/2016   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Παρατηρήσεις ΣΑΤΕ επί υποδείγματος διακήρυξης».
20/12/2016   Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Δεκεμβρίου 2016 από το γραφείο ΟΕΥ Σόφιας.
20/12/2016   Αποδοχή πρότασης νέας Περιφερειακής Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Μακεδονίας.
20/12/2016  

Έγγραφο του ΙΚΑ με θέμα: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2017 έως 12/2017, ΔΧ/2017, ΔΠ/2017».

20/12/2016  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Επιχειρηματική αποστολή στο Ισραήλ υπό τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων κ. Γ. Τσίπρα (14-16.2.2017)».

19/12/2016  

European Construction Sector Observatory: Συνοπτικές Μελέτες Κατασκευαστικής Βιομηχανίας σε 28 ευρωπαϊκές χώρες.

16/12/2016  

Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας.

16/12/2016  

Μέτρα ελάφρυνσης των ασφαλιστικών οφειλών των Ελεύθερων Επαγγελματιών Μηχανικών προτείνει η Δ.Ε. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. προς το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και το Υπουργείο Εργασίας.

16/12/2016  

Ανακοίνωση του ΔΣ του ΕΤΑΑ: Το ΔΣ του ΕΤΑΑ, σε συνέχεια του αιτήματος του Προέδρου του ΤΕΕ, της εισήγησης του Προέδρου της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ και της σχετικής της απόφασης, για παράταση της προθεσμίας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Β εξαμήνου του 2016 των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών μέχρι και τις 31.3.2017, αποφάσισε να αποστείλει για έγκριση το συγκεκριμένο θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ (Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης) και στην αρμόδια υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ε. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ, προκειμένου να εγκριθεί το αίτημα των χιλιάδων συναδέλφων μηχανικών.

16/12/2016  

Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Σε ισχύ ο νόμος 4442 για την απλοποίηση της αδειοδότησης».

15/12/2016  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Συνδρομές Μελών του ΣΑΤΕ για το 2017 - Το ΔΣ του ΣΑΤΕ αποφάσισε οι συνδρομές να παραμείνουν αμετάβλητες και το 2017. Για 3η συνεχόμενη χρονιά μηδενικό κόστος εγγραφής των μελών των τάξεων Α1 και Α2 του ΜΕΕΠ ανεξαρτήτως νομικής μορφής.

15/12/2016  

Απόφαση του Υπουργού ΥΜΕΔΙ με την οποία μετατίθεται κατά 4 μήνες η έναρξη ισχύος του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016).

15/12/2016  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Και όγδοο Περιφερειακό Γραφείο δημιουργεί ο ΣΑΤΕ στο Βορειοανατολικό Αιγαίο».

15/12/2016  

Αποδοχή πρότασης νέων Περιφερειακών Αντιπροσωπειών των Περιφερειακών Γραφείων ΣΑΤΕ Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας.

14/12/2016  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚOY TOMEA (Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ) με θέμα: «Διακήρυξη ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: συντήρηση-επέκταση και αναβάθμιση δικτύων ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ Προϋπολογισμός: 1.499.160,00 ευρώ».

14/12/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Συνάντηση του ΣΑΤΕ με τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ κ. Γ. Καταπόδη».

13/12/2016   Έγγραφο του ΙΚΑ με θέμα: «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2016 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους».
13/12/2016  

Νόμος 4442/2016 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».

13/12/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου euro2day.gr με θέμα: «Παράταση στις προθεσμίες για το νέο Αναπτυξιακό Νόμο».

13/12/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Οι δαπάνες μισθοδοσίας θα εκπίπτουν μόνο αν εξοφλούνται με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής».

12/12/2016  

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Τζέντας με θέμα: «Πρόγραμμα διεθνών κλαδικών εκθέσεων για το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και για το Σουλτανάτο του Ομάν για το έτος 2017».

12/12/2016  

Το ΔΣ του ΣΑΤΕ συλλυπείται τα μέλη της οικογένειας και τους συνεργάτες του Δ/ντος Συμβούλου της εταιρείας μέλους "3Κ Τεχνική ΑΕ" κ. Γ. Κρούσκου, η κηδεία του οποίου θα γίνει την Τρίτη 13.12.2016 και ώρα 3μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγ. Σεραφείμ παλ. Πεντέλης.

09/12/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «ΕΤΑΑ: Οι εισφορές των ασφαλισμένων έως το τέλος του 2016».

08/12/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Κατάθεση νομοσχεδίου με εφαρμοστικές διατάξεις του νέου ασφαλιστικού». - Αιτιολογική Έκθεση - Σχέδιο Νόμου.

08/12/2016  

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

08/12/2016  

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Βελγίου από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.

07/12/2016  

Νόμος 4441/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις».

06/12/2016  

Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε» της Διεύθυνσης  Β8 του ΥΠΕΞ.

06/12/2016  

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου.

05/12/2016  

Φόρουμ των ΕΕΕΟ - Επιμελητηρίου Αχαΐας - Εφημερίδας Πελοπόννησος με θέμα: «1ο Ενεργειακό Φόρουμ για τη Δυτική Ελλάδα» στις 19 Δεκεμβρίου 2016 στην Πάτρα.

05/12/2016  

Συνέδριο των Τμ.Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Παν.Ιωαννίνων - ΕΜΕ με θέμα: «6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών» στις 07 - 09 Δεκεμβρίου 2016 στα Ιωάννινα.

05/12/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Το νέο ασφαλιστικό από 1.1.2017. «Όμηροι» χιλιάδες λογιστές, επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενοι».

05/12/2016   Ολοκληρώθηκαν οι προγραμματισμένες για το 2016 Συνελεύσεις των Περιφερειακών Γραφείων ΣΑΤΕ με μεγάλη συμμετοχή των Εργοληπτών - Μελών του ΣΑΤΕ στο Ηράκλειο (12.11.2016) και στην Πάτρα (19.11.2016).
05/12/2016  

Επιχειρηματική Αποστολή στο Ισραήλ με θέμα: «Κατασκευαστικός Κλάδος, Δομικά Υλικά, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» στις 15 Φεβρουαρίου 2017.

05/12/2016  

Ενημερωτικό Δελτίο γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.

02/12/2016  

Με μεγάλη προσέλευση εκπροσώπων αναθετουσών αρχών και εργοληπτών με έδρα στην Περιφέρεια Ηπείρου πραγματοποιήθηκε σήμερα 02.12.2016 στα Ιωάννινα η ενημερωτική εκδήλωση του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ για τον νόμο 4412/2016.

02/12/2016  

Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας.

01/12/2016  

Ημερίδα του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ με θέμα: «Σύγχρονες Εφαρμογές Μονώσεων για την Προστασία των Κτιρίων» στις 9 Δεκεμβρίου 2016 στην Αθήνα.

01/12/2016   Ψηφισθέν Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».
01/12/2016   Τρεις Αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την Σύσταση και Συγκρότηση Ειδικών Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών με αντικείμενο την επεξεργασία Προεδρικών Διαταγμάτων θεμάτων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
01/12/2016   Ψηφισθέν Νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ με τίτλο: «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» - Στο άρθρο 22 εισάγονται τροποποιήσεις - διορθώσεις του Ν.4412/16 (αναστολή της κατάργησης των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 του ν. 3669/08 περί ανεκτέλεστου και ενημερότητας,  αντίστοιχα, και άλλες διατάξεις).
01/12/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων». - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σηµαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις ∆εκεµβρίου 2016».

01/12/2016  

Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων από το γραφείο ΟΕΥ Βραζιλίας.

30/11/2016   Εγκύκλιος 19/2016 του ΥΠΥΜΕΔΙ με θέμα: «Καθιέρωση του τυποποιημένου Εντύπου για το Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Εφαρμογή Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016), στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων».
30/11/2016   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Δ/νση Δ14 και τον Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ του ΕΤΑΑ με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με τον Ν.4393/2016 και τον Ν. 4254/2014».(Βλ. απάντηση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Δ/νση Δ14 σε προγενέστερη επιστολή του ΣΑΤΕ).
30/11/2016  

Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης με την οποία ενημερώνει ότι όλες οι παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές δεν θα είναι διαθέσιμες το Σαββατοκύριακο 3 & 4 Δεκεμβρίου 2016, λόγω της αναβάθμισης των υπολογιστικών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

28/11/2016   Συνεχίζονται οι ενημερωτικές εκδηλώσεις του ΣΑΤΕ για τον Ν.4412/2016 - Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 500 Εργολήπτες - Μέλη του ΣΑΤΕ και εκπρόσωποι Αναθετουσών Αρχών έχουν συμμετάσχει στις σχετικές ενημερώσεις, ενώ η βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης στην Αθήνα έχει ξεπεράσει τις 930 προβολές - Επόμενη εκδήλωση στα Ιωάννινα έδρα του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Ηπείρου στις 2.12.2016 στις 09:00 π.μ. στο ΤΕΕ - Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου.
28/11/2016   Στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» και συγκεκριμένα στο άρθρο 23 εισάγονται τροποποιήσεις - διορθώσεις του Ν.4412/16, μεταξύ των οποίων και η αναστολή της κατάργησης των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 περί ανεκτέλεστου και ενημερότητας,  αντίστοιχα. Υπενθυμίζεται ότι εγκαίρως ο ΣΑΤΕ είχε επισημάνει ότι η κατάργηση του άρθρου 20 του Ν.3669/2008 περί ενημερότητας καθιστούσε προβληματική την συνέχιση της χρήσης της.
28/11/2016   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Οδηγίες συμπλήρωσης για το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)”» - Τυποποιημένο Έντυπο ΥΔ (ΤΕΥΔ) σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc).
28/11/2016  

Συνέδριο των ΕΕΜΕ / ΤΕΕ Τμ. Κ&Δ Θεσ. με θέμα: «9ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών» στις 5-7 Οκτωβρίου 2017 στη Λάρισα.

28/11/2016  

Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Νοεμβρίου 2016 από το γραφείο ΟΕΥ Σόφιας.

25/11/2016  

Σχέδιο Νόμου του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» - Αιτιολογική Έκθεση.

25/11/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Βουλή: Νομοσχέδιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας» - Αιτιολογική Έκθεση - Σχέδιο Νόμου.

25/11/2016  

ΠΡΟΣΟΧΗ - «Επείγουσες εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών στις πληγείσες από τις πλημμύρες της 22ης Οκτωβρίου 2015 περιοχές του Δήμου Φυλής»: Κατόπιν της έγκαιρης και συγκροτημένης παρέμβασης του ΣΑΤΕ τόσο με το από 18.11.2016 έγγραφό μας όσο και με προσωπικές παραστάσεις και συναντήσεις των ορισμένων εκπροσώπων μας με εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής και τον Δήμαρχο Φυλής, σας ενημερώνουμε ότι επετεύχθη η ακύρωση του έργου με σχετική απόφαση του Δημάρχου Φυλής όπως, δηλαδή είχε ζητηθεί από τον ΣΑΤΕ και αναφερόταν στην από 21.11.2016 (Αρ.Πρωτ.30630) επιστολή του Δήμου. Εκπρόσωποι του ΣΑΤΕ θα συνεισφέρουν, κατόπιν αιτήματος του Δημάρχου Φυλής, στην κατάρτιση ορθής διακήρυξης, απαλλαγμένης από λάθη και υποκειμενικά κριτήρια, ώστε να υιοθετηθεί τόσο στο εν λόγω έργο όσο και σε επόμενα προγραμματισμένα έργα του Δήμου Φυλής.

25/11/2016   Εισηγήσεις Προέδρου ΣΑΤΕ όπως παρουσιάστηκαν στο 1ο Συνέδριο Κατασκευών που διοργάνωσε ο ΣΕΠΑΚ.
24/11/2016  

Κρατικός Προϋπολογισμός 2017 του ΥΠΟΙΚ - Εξαμηνιαία Έκθεση, Νοέμβριος 2016 του Δημοσιονομικού Συμβουλίου - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου naftemporiki.gr με θέμα: «Ο προϋπολογισμός δεν προάγει τον στόχο για οικονομική ανάπτυξη».

24/11/2016   Αποτελέσματα Εκλογών ΤΕΕ 2016.
24/11/2016  

Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Ανάθεση έργου με τίτλο «Εκπόνηση απαιτούμενων εκθέσεων καθορισμού βέλτιστων από πλευράς κόστους ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (nZEB)», Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 184661/1713/13.10.2016».

24/11/2016  

Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Ανάθεση έργου με τίτλο «Εκπόνηση απαιτούμενων ενεργειών για την αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων», Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 184662/1714/13.10.2016».

24/11/2016  

Απόφαση ΠΟΛ 1163/2016 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους».

24/11/2016  

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία.

23/11/2016  

Απάντηση του Δήμου Φυλής σε Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Επείγουσες εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών στις πληγείσες από τις πλημμύρες της 22ης Οκτωβρίου 2015 περιοχές του Δήμου Φυλής».

23/11/2016  

Επιστολή του Σ.ΕΚ.Α με θέμα: «Προκήρυξη Απεργίας».

23/11/2016  

Εκδήλωση του ΤΕΕ με θέμα: «Τουριστική Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας-Χωροταξικός Σχεδιασμός και Τουριστική Ανάπτυξη» στις 26 Νοεμβρίου 2016 στην Αθήνα. - Πρόγραμμα

22/11/2016  

Προκήρυξη Έργου "Plava Voda Regional Water Sypply" με συχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Καταληκτική ημερομηνία: 04 Νοεμβρίου 2017.

21/11/2016  

Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Οκτωβρίου 2016 από το γραφείο ΟΕΥ Τιράνων.

21/11/2016  

Μηνιαίο Οικονομικό Δελτίο Ουκρανίας – Μολδαβίας από το γραφείο ΟΕΥ Κιέβου.

18/11/2016   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Φυλής με θέμα: «Επείγουσες εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών στις πληγείσες από τις πλημμύρες της 22ης Οκτωβρίου 2015 περιοχές του Δήμου Φυλής».
18/11/2016   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Έγκριση "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016 (Α'147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών».
18/11/2016   Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων».
18/11/2016  

ΕλληνοΓαλλικό Φόρουμ με θέμα: «Επιχειρηματικό Φόρουμ στην Αθήνα: Ενέργεια – Περιβάλλον & Φόρουμ για την Καινοτομία» στις 24-25 Νοεμβρίου 2016 στην Αθήνα.

18/11/2016  

Κατάλογος τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών πΓΔΜ.

17/11/2016  

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Ανακοίνωσης ΣΑΤΕ για τις εκλογές του ΤΕΕ.

17/11/2016  

ΠΡΟΣΟΧΗ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Ανακοίνωση ΣΑΤΕ για επίτευξη ειδικής προσφοράς προς τα Μέλη του για την μελέτη, ανάπτυξη και υποστήριξη των συστημάτων: διαχείρισης ποιότητας - ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία - ELOT1801:2008/ OHSAS 18001:2007 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - EΛΟΤ EN ISO 14001:2004».

17/11/2016  

Δημοπράτηση σύμβασης παραχώρησης λειτουργίας, συντήρησης και επενδύσεων για την εκμετάλλευση αυτοκινητοδρόμων της πολιτείας Αγίου Παύλου, Βραζιλία.

17/11/2016  

Απάντηση της ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ στην Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Προκήρυξη διαγωνισμού έργου «Προμήθεια προκατασκευασμένων στοιχείων από σκυρόδεμα για τη δημιουργία περίφραξης στην ιδιοκτησία της εταιρείας «ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ» στην Άμφισσα», προϋπολογισμού 133.300 €».

17/11/2016  

ΠΡΟΣΟΧΗ Aπόφαση ΕΤΑΑ σχετικά με την παράταση της προθεσμίας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Β' εξαμήνου του 2016.

17/11/2016  

Πραγματοποιήθηκε χθες 16.11 με μεγάλη συμμετοχή ενημερωτική εκδήλωση του ΣΑΤΕ στην Αθήνα με αντικείμενο τον νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων Ν.4412/2016. Ακολουθούν οι Ενημερωτικές Εκδηλώσεις των Π.Γρ.ΣΑΤΕ: Δ. Ελλάδας (19.11.2016 στις 11:30 πμ στην έδρα του Π. Γραφείου ΣΑΤΕ Δ.Ελλάδας) και Ηπείρου (2.12.2016 στις 09:00 π.μ. στο ΤΕΕ - Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου)

16/11/2016   ΠΡΟΣΟΧΗ - Αναμετάδοση ενημερωτικής εκδήλωσης ΣΑΤΕ με θέμα: «Νέος Νόμος για τις Δημόσιες Συμβάσεις Εργων - Ν. 4412/2016».
16/11/2016  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ν.4412/2016) ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 13.30 - 18.00 ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΤΕΕ (ΝΙΚΗΣ 4, ΣΥΝΤΑΓΜΑ) - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

16/11/2016  

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Τζέντας με θέμα: «Διεθνής Επενδυτικός Οίκος Standard & Poors – Οικονομία του Σουλτανάτου του Ομάν – Δημοσιονομικό Ελλειμμα 20% του Α.Ε.Π. για το 2016».

16/11/2016  

Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας.

15/11/2016   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ με θέμα: «Προκήρυξη διαγωνισμού έργου «Προμήθεια προκατασκευασμένων στοιχείων από σκυρόδεμα για τη δημιουργία περίφραξης στην ιδιοκτησία της εταιρείας «ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ» στην Άμφισσα», προϋπολογισμού 133.300 €».
15/11/2016   Επικαιροποίηση του τμήματος «Εκδηλώσεις/Λοιπές Εκδηλώσεις».
15/11/2016   Επιστολή των Εκπροσώπων του ΣΑΤΕ κας Αικ. Βρέντα και κ. Τζ. Πολλάτου στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: «Επείγουσες εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών στις πληγείσες από τις πλημμύρες της 22ης Οκτωβρίου 2015 περιοχές του Δήμου Φυλής» και η αναφερόμενη σε αυτή Διακήρυξη του έργου.
15/11/2016  

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Σε Διαβούλευση οι διαγωνισμοί για 12 αιολικά πάρκα.

15/11/2016  

Δημόσια Διαβούλευση του Ερωτηματολόγιου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Έρευνα για τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ» έως τις 30.11.2016 και ώρα 14:00.

14/11/2016  

Έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ολοκλήρωση προδιαβούλευσης επί πρώτων σχεδίων διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για την ανάθεση συμβάσεων έργων και μελετών & ανάρτηση των σχετικών υποδειγμάτων στην ιστοσελίδα της Αρχής».

11/11/2016   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση του ΣΑΤΕ, στην Αθήνα, την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016» και το συνημμένο σε αυτή Πρόγραμμα.
10/11/2016   Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι Συνελεύσεις των Περιφερειακών Γραφείων του ΣΑΤΕ στη Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Κεντρική Μακεδονία. Ακολουθούν οι Περιφερειακές Συνελεύσεις Κρήτης (Ηράκλειο) και Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα)».
10/11/2016  

Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ με θέμα: «Ο ΣΑΤΕ πιστοποιήθηκε με επιτυχία κατά ΕΛΟΤ 1429:2008, ΕΛΟΤ 1431-2:2008 & ΕΛΟΤ 1431-3:2008» - ΕΛΟΤ 1429:2008.

10/11/2016  

1ο Συνέδριο Κατασκευών του ΣΕΠΑΚ με θέμα:  «Ο ρόλος των κατασκευών στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας» στις 24 Νοεμβρίου 2016 στην Αθήνα.

10/11/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου euro2day.gr με θέμα: «Καταπέλτης ο ΟΟΣΑ για το σύστημα ανάθεσης δημόσιων έργων».

09/11/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του στην Περιφέρεια Ηπείρου με θέμα: «Πρόσκληση σε Ενημερωτική Εκδήλωση του ΣΑΤΕ και του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Ηπείρου».

08/11/2016  

Ημερίδα των ΟΔΔΕΕ-TEE με θέμα:  «Διαμεσολάβηση στον Kατασκευαστικό Tομέα» στις 25 Νοεμβρίου 2016 στην Αθήνα.

07/11/2016  

Φόρουμ του ΕΒΕΑ με θέμα:  «ΕΒΕΑ Export Forum 2016» στις 14 Νοεμβρίου 2016 στην Αθήνα.

07/11/2016  

Οδηγός Επιχειρείν Τυνησίας 2016 - 2017.

07/11/2016  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο ΝΖΕΒ που επιτάσσει από 1.1.2021 η Ευρωπαική Οδηγία 31/2010.

07/11/2016  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία – Τμήμα Εμπορίου και Ανάπτυξης στο Ριάντ. Αραβο-Ευρωπαϊκό Φόρουμ για νέους επιχειρηματίες. (Arab – European Young Leaders’ Forum (AEYLF) – Ντόχα Κατάρ, 4-9 Δεκεμβρίου 2016)».

07/11/2016  

ΦΕΚ 206Α/24.10.2016 της Βουλής των Ελλήνων με θέμα: «Διόρθωση σφαλμάτων στον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/8-8-2016)».

07/11/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου primeminister.gr με θέμα: «Η νέα σύνθεση της Κυβέρνησης».

04/11/2016   Πραγματοποιήθηκε χθες 03.11 με μεγάλη συμμετοχή εργοληπτών και στελεχών τεχνικών υπηρεσιών αναθετουσών αρχών ενημερωτική εκδήλωση του Π. Γρ. ΣΑΤΕ Θεσσαλίας και του ΣΕΔΕ Ν. Λάρισας στο πλαίσιο της Περ. Συνέλευσης των Μελών του ΣΑΤΕ με έδρα στην Θεσσαλία με θέμα τον νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων Ν.4412/2016. Ακολουθούν οι Περ. Συνελεύσεις των Π.Γρ.ΣΑΤΕ: Δ.Μακεδονίας (04.11.2016 στις 18:30 στο ΤΕΕ/ΤΔΜ), Κ. Μακεδονίας (05.11.2016 στις 11:30 πμ στο ξενοδοχείο DOMOTEL LES LAZARISTES), Κρήτης (12.11.2016 στις 11:00 πμ στο ΤΕΕ/ΤΑΚ) καθώς και Δ. Ελλάδας (19.11.2016 στις 11:30 πμ στην έδρα του Π. Γραφείου ΣΑΤΕ Δ.Ελλάδας).
03/11/2016   Ενημερωτικό Δελτίο γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.
03/11/2016   Aπόφαση ΕΤΑΑ σχετικά με την παράταση της προθεσμίας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Ά εξαμήνου του 2016.
03/11/2016   Κατάλογος τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών πΓΔΜ.
03/11/2016   Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου.
02/11/2016  

Έρευνα για το επίπεδο διείσδυσης και ανάπτυξης ΤΠ & ΤΠΕ στη Βουλγαρία.

02/11/2016  

Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας.

01/11/2016  

Οδηγός Μεταφοράς Τεχνογνωσίας στον Αραβικό Κόσμο του Άραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου.

01/11/2016  

Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων από το γραφείο ΟΕΥ Βραζιλίας.

01/11/2016  

Διημερίδα του ΠΣΔΑΤΜ με θέμα:  «Μη επανδρωμένα Εναέρια Συστήματα (UAS) και Χαρτογράφηση. Ο σύγχρονος τρόπος αποτύπωσης, καταγραφής και τεκμηρίωσης» στις 25-26 Νοεμβρίου 2016 στην Αθήνα.

01/11/2016   ΠΡΟΣΟΧΗ - Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ κ. Δ. Τσουρέκας, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ αποφάσισε παράταση πληρωμής εισφορών ΤΣΜΕΔΕ Α΄εξαμήνου 2016 έως τις 30.11.2016 – Εκκρεμεί η επικύρωση της απόφασης από το ΔΣ του ΕΤΑΑ.
01/11/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων». - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σηµαντικές φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις µηνός Νοεµβρίου 2016».

01/11/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Κατάθεση απόψεων ΣΑΤΕ για το Σχέδιο Νόμου του ΥπΥΜΕΔΙ με θέμα: "Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις"».

31/10/2016  

Τριμηνιαία Έκθεση Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2016 του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

31/10/2016  

27 Συχνές Ερωτήσεις για την υποβολή της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (πόθεν έσχες).

31/10/2016  

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 02 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

31/10/2016  

ΦΕΚ 200Α/24.10.2016 της Βουλής των Ελλήνων με θέμα: «Διόρθωση σφαλμάτων στον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016.».

31/10/2016  

Συνέδριο των ΕΠΕΣ - ΤΕΕ/ΤΚΜ  με θέμα:  «17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος: «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»» στις 10 - 12 Νοεμβρίου 2016 στη Θεσσαλονίκη.

31/10/2016  

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία.

27/10/2016   Ανακοίνωση ΣΑΤΕ για τις εκλογές του ΤΕΕ.
27/10/2016   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ και τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Απαιτήσεις προσκόμισης πιστοποιητικών συμμόρφωσης με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και μείωση του ανταγωνισμού στα έργα».
27/10/2016   Ανασκόπηση του νέου ασφαλιστικού νόμου από τον φοροτεχνικό σύμβουλο του Συνδέσμου μας κ. Στ. Γιαννίρη στην οποία έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει. Εκκρεμεί η έκδοση εγκυκλίων επί σημαντικών θεμάτων.
27/10/2016   Εκδήλωση με θέμα: «Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα» συνδιοργανώνουν το ΤΕΕ και ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ στις 7 Νοεμβρίου 2016, ώρα 17:00-21:00 - Πρόγραμμα
27/10/2016   Αναθεωρημένη προκήρυξη ενδιαφέροντος σχετικά με την ανακαίνιση των κτιρίων των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη.
27/10/2016   Σεμινάριο του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων με θέμα: «Δυνατότητες χρηματοδότησης επιχειρήσεων μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016» στις 02 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 15:00 στην Αθήνα.
27/10/2016   Κατάλογος τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών πΓΔΜ.
26/10/2016   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση του ΣΑΤΕ, στην Αθήνα, την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016».
26/10/2016   ΕΤΕΑΝ: Προγράμματα για ρευστότητα στις ΜμΕ - Τα προγράμματα της ΕΤΕΑΝ με μία ματιά, Χρηματοδότηση δράσεων ΕΤΕΑΝ (Βλ. Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ)
26/10/2016   Ενημερωτικό Δελτίο για τις οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία από το γραφείο ΟΕΥ Σόφιας.
26/10/2016  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την «Ένταξη σε μητρώο εργοληπτών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή, στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Κυκλάδων και της Π.Ε. Δωδεκανήσου της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2017».

26/10/2016  

Επιχειρηματικό Φόρουμ του ΕΒΕΑ για διεθνείς διαγωνισμούς και χρηματοδότηση για επιχειρήσεις της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016, ώρα 10:00.

25/10/2016  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Υποδείγματα Διακηρύξεων Ανοικτής Διαδικασίας (Άνω και Κάτω των Κοινοτικών Ορίων) για την Ανάθεση Δημοσιών Συμβάσεων Έργων (doc, pdf) και Μελετών (doc, pdf) της ΕΑΑΔΗΣΥ. Τα Υποδείγματα αυτά ΔΕΝ έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

24/10/2016   Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) παρατείνεται μέχρι τις 15.11.2016.
24/10/2016  

Συνέδριο του Εργαστηρίου Επιχειρησιακών Ερευνών του Τμ.Οικ.Επιστημών του Παν.Θεσσαλίας με θέμα:  «4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος» στις 04 - 05 Νοεμβρίου 2016 στο Βόλο.

24/10/2016  

Ημερίδα του Τμ. Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ με θέμα:  «Η Συμβολή των Ελλήνων Πολιτικών Μηχανικών στην Εξωστρέφεια και στην Ανάπτυξη» στις 03 Νοεμβρίου 2016 στην Θεσσαλονίκη.

24/10/2016   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με τον Ν.4393/2016 και τον Ν. 4254/2014».
24/10/2016   Σε συνέχεια της από 21.10.2016 επιστολής του Υπουργού ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Αποστολή απόψεων για το Σχέδιο Νόμου: "Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις» ενημερώνουμε τα Μέλη να αποστείλουν ηλεκτρονικώς (info@sate.gr) τυχόν παρατηρήσεις τους επί του σχεδίου νόμου έως και τo πρωί της Δευτέρας 31.10.2016 προκειμένου να ληφθούν υπόψη στην διαμόρφωση των τελικών παρατηρήσεων του ΣΑΤΕ
21/10/2016  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1154/2016 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Συστηματική παρουσίαση των διατάξεων περί παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου των Ν. 4270/2014, Ν.4174/2013, Ν. 2362/1995, Ν.Δ. 321/1969 και άλλων νομοθετημάτων».

20/10/2016  

EΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Συμπληρωματικές Παρατηρήσεις ΣΑΤΕ (κυρίως παροράματα) επί του προσχεδίου πρότυπης διακήρυξης».

20/10/2016  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Συνεργασία του Ιρακινού Κέντρου για την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανασυγκρότηση (Iraqi Center for Development, Investments and Construction) με Ελληνικούς Επιχειρηματικούς Φορείς και ελληνικές εταιρείες».

20/10/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Μέχρι 15/11 οι πίνακες προσωπικού - Αναμένεται το ΦΕΚ».

20/10/2016  

Επιστολή του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Κρήτης προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΤΕΛ Λασιθίου - Ηρακλείου με θέμα: «Δημοπράτηση του έργου: Αποκατάσταση τμήματος διατηρητέου βιομηχανικού συγκροτήματος ΑΘΗΝΑ, με αλλαγή χρήσης σε γραφεία, καταστήματα και σταθμό Λεωφορείων (ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου)».

20/10/2016  

Έκθεση επί του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2017 από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους.

20/10/2016  

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Βελγίου από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.

19/10/2016  

Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων Περιφερειακών Αντιπροσωπειών των Περιφερειακών Γραφείων ΣΑΤΕ Θεσσαλίας (03.11.2016), Δυτικής Μακεδονίας (04.11.2016), Κεντρικής Μακεδονίας (05.11.2016), Κρήτης (12.11.2016), Δυτικής Ελλάδας (19.11.2016). Kατά τη διάρκεια των περιφερειακών συνελεύσεων θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για την τρέχουσα επικαιρότητα και τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ζ. Αθουσάκη καθώς και για τον νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων ν.4412/2016 από το Νομικό Σύμβουλο κ. Στ. Σταμόπουλο.

19/10/2016  

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015 από το γραφείο ΟΕΥ Σόφιας.

19/10/2016  

Στρογγυλό Τραπέζι του ΤΕΕ με θέμα:  «Χτίζοντας το Μέλλον: Ο δρόμος για την ευμάρεια είναι πάντα υπό κατασκευή» στις 20 Οκτωβρίου 2016 στην Αθήνα.

19/10/2016  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Εγκύκλιος 18/2016 του ΥΠΥΜΕΔΙ με θέμα:  «Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"».

18/10/2016  

Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Λειτουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Υπόχρεων σε δήλωση πόθεν έσχες».

18/10/2016  

Σεμινάριο του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων με θέμα: «Δυνατότητες χρηματοδότησης επιχειρήσεων μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016» στις 26 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 15:00 στην Αθήνα.

18/10/2016  

Επιστολή του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας προς τον Πρόεδρο & Μέλη της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Απόφαση για τη μετατροπή του ΤΜΕΔΕ σε Επαγγελματικό Ταμείο».

18/10/2016  

Κατάλογος τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών πΓΔΜ.

17/10/2016  

Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας.

17/10/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Εκλογές ΤΕΕ».

17/10/2016  

Καταγγελία εταιρειών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό του έργου: «Αποκατάσταση τμήματος διατηρητέου βιομηχανικού συγκροτήματος ΑΘΗΝΑ, με αλλαγή χρήσης σε γραφεία, καταστήματα και σταθμό Λεωφορείων (ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου)».

14/10/2016  

EΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Αρχικές Παρατηρήσεις ΣΑΤΕ επί του προσχεδίου πρότυπης διακήρυξης».

14/10/2016  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος 38/2016 του ΙΚΑ με θέμα: «Ρύθμιση χρεών πτωχών και υπό εξυγίανση οφειλετών - Υπενθύμιση πτωχευτικής διαδικασίας».

14/10/2016  

Διευκρινίσεις του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το ποιά ακίνητα εξαιρούνται από τον ΕΝΦΙΑ.

14/10/2016  

Απαντητικά Έγγραφα των Υπουργείων ΥΜΕΔΙ και Οικονομικών σε αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος με αφορμή την από 02/08/2016 Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Αναγκαιότητα κατάργησης των πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης».

14/10/2016  

Έκθεση του ΕΤΕΕ με θέμα: «URBAN EXPO EURASIA 2016» από 24 έως 27 Νοεμβρίου 2016 στην Κωνσταντινούπολη.

14/10/2016  

Διημερίδα του ΤΕΕ με θέμα: «Χρηματοδοτικά Εργαλεία και καλές πρακτικές για την υλοποίηση και παρακολούθηση Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας» στις 25-26 Οκτωβρίου 2016 στην Αθήνα.

14/10/2016  

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών».

13/10/2016  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Εγκύκλιος 37/2016 του ΙΚΑ με θέμα: «Ποσοστό Παρακράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ» με την οποία γνωστοποιείται ότι το ποσοστό που θα παρακρατείται υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για τις συμβάσεις που συνάπτονται από 8/8/16, ημερομηνία ισχύος του νόμου 4412/2016, ανέρχεται πλέον σε 0,06% αντί του 0,10%.

13/10/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Απόφαση του ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.: Ρυθμίζονται όλα τα χρέη επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών - Πως θα λειτουργεί ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών».

13/10/2016  

Ημερίδα του ΥπΥΜΕΔΙ με θέμα: «Ο νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016), κύριος συντελεστής ποιότητας στα τεχνικά έργα» στις 23 Νοεμβρίου 2016 στην Αθήνα.

13/10/2016  

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Σε λειτουργία το Κέντρο Εξυπηρέτησης Μηχανικών του ΤΕΕ».

13/10/2016  

Επιχειρηματικός Οδηγός για τη Νότια Κορέα.

12/10/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Πράσινο φως για αυξημένη συγχρηματοδότηση έργων».

12/10/2016  

Έγγραφο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης με θέμα: «Υποβολή ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2016 (φορολογικό 2015)».

12/10/2016  

Έγγραφο του ΕΕΒΕ για κάρτες με μειωμένη τιμή εισόδου στην Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής, Δομικών Υλικών & Συστημάτων - ΒΑU 2017.

12/10/2016  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Επιχειρηματική αποστολή στο πλαίσιο της Μεικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας, υπό τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Δ. Μάρδα (Ριάντ, 28-30/11/2016)». Δήλωση συμμετοχής έως 21/10/2016.

12/10/2016  

Λειτουργία της ιστοσελίδας Greece China Business υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος που έχει σαν στόχο την ανάπτυξη των επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ Ελλάδας και Κίνας.

11/10/2016  

Ενημερωτικό Δελτίο μηνός Σεπτεμβρίου 2016 από το γραφείο ΟΕΥ Τιράνων.

11/10/2016  

Έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Υπενθύμιση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επικαιροποίηση και εμπλουτισμό του Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α.), στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως 31/12/2016».

11/10/2016  

ΠΡΟΣΟΧΗ Επισημαίνεται στις εργοληπτικές επιχειρήσεις ότι κατά την έκδοση εγγυητικών επιστολών, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την Κατευθυντήρια Οδηγία 12 της ΕΑΑΔΗΣΥ που κοινοποιήθηκε σε όλους τους φορείς με την Εγκύκλιο 03/2016 του ΥΠΥΜΕΔΙ. Ειδικά στην περίπτωση έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων, θα πρέπει να αναγράφονται, μεταξύ άλλων, η πλήρης επωνυμία, το ΑΦΜ και η διεύθυνση κάθε μέλους της ένωσης, στο σώμα της Εγγυητικής Επιστολής συμμετοχής. (Βλ. σχετικά σελίδες 3 και 4 της Κατευθυντήριας Οδηγίας 12 της ΕΑΑΔΗΣΥ).

11/10/2016  

Εισηγήσεις της Εκδήλωσης του ΤΕΕ με θέμα: «Χρηματοδοτικά εργαλεία για την Ελληνική Αγορά» στην οποία συμμετείχε ο ΣΑΤΕ δια του Προέδρου του κ. Ζ. Αθουσάκη.

11/10/2016  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Εγγραφή Ελληνικών εταιρειών στο μητρώο του Αιγυπτιακού Υπουργείου Εμπορίου».

10/10/2016   Ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του ΣΑΤΕ υπέρ της μετατροπής του ΤΜΕΔΕ σε Επαγγελματικό Ταμείο, στο οποίο θα ενταχθούν οι εξαιρούμενοι τομείς επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών μηχανικών και ΕΔΕ, ως αυτοτελείς κλάδοι.
10/10/2016   Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την παράταση της προθεσμίας υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ 2015 έως τις 12.10.2016 - Εγκύκλιος ΠΟΛ 1150/2016 του ΥΠΟΙΚ.
06/10/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Και τα αντίγραφα των αναγκαίων εγγράφων από τα οποία προκύπτει η δηλούμενη περιουσιακή κατάσταση για ορισμένα πρόσωπα στο «Πόθεν έσχες»».

06/10/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σχετικά με τις διορθώσεις αποκλίσεων των ΜΥΦ».

05/10/2016   Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων από το γραφείο ΟΕΥ Βελγίου.
05/10/2016   Ενημερωτικό Δελτίο γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.
05/10/2016   Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Προδιαβούλευση προσχεδίου πρότυπου τεύχους διακήρυξης» και το αναφερόμενο σε αυτή Προσχέδιο πρότυπης διακήρυξης δημόσιας σύμβασης έργου.
05/10/2016  

Ζαχαρίας Αθουσάκης: "Φιλί της ζωής" στην οικονομία από τα έργα. Συνέντευξη του Προέδρου του ΣΑΤΕ κ. Ζ. Αθουσάκη στον ιστότοπο praktoreio-business.gr του AΠΕ-ΜΠΕ (04-10-2016).

04/10/2016  

Μηνιαίο Οικονομικό Δελτίο Ουκρανίας – Μολδαβίας από το γραφείο ΟΕΥ Κιέβου.

04/10/2016  

Εκδήλωση του ΤΕΕ με θέμα: «Χρηματοδοτικά εργαλεία για την Ελληνική Αγορά» στις 06 Οκτωβρίου 2016 στην Αθήνα.

04/10/2016  

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου.

04/10/2016  

Σεμινάριο του ΕΜΠ με θέμα: «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μεγάλων Τεχνικών Έργων».

03/10/2016   Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2017 όπως κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής και στο οποίο προβλέπεται ανάπτυξη της τάξης του 2,7% και συνολικό ύψος δαπανών ΠΔΕ 6,75 δισ. ευρώ αμετάβλητο έναντι του 2016.
03/10/2016   Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 05 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.
03/10/2016   Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Επιχειρηματική αποστολή στην Σερβία υπό τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Δ. Μάρδα (Βελιγράδι, 5-6/12/2016)». Δήλωση συμμετοχής έως 17/10/2016.
03/10/2016   Έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων/προκηρύξεων μετά την εφαρμογή του ν.4412/2016 (Α' 147)».
03/10/2016   Nόμος 4425/2016 με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» το άρθρο 20 του οποίου αφορά την παράταση για 15 ημέρες της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) κατ΄ εξαίρεση και ειδικώς για την υποβολή του έτους 2016 (χρήση 2015) - Νέα περίοδος υποβολής 15 Οκτωβρίου 2016 - 15 Ιανουαρίου 2017.
03/10/2016  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Οκτωβρίου 2016».

03/10/2016  

Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων από το γραφείο ΟΕΥ Βραζιλίας.

03/10/2016  

Πρόγραμμα της Ημερίδας της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς  με θέμα: «Καταπολέμηση της Διαφθοράς στο πλαίσιο της έναρξης του προγράμματος της τεχνικής βοήθειας από τον ΟΟΣΑ» στις 05/10/2016 στην Αθήνα.

03/10/2016  

Επιστολές του κ. Στάθη Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με θέμα: «Σχετικά με τις προτάσεις τού Δ.Σ του ΣΑΤΕ στην 2η επιτροπή του υπουργείου για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αιτιολόγηση» και «Μία πρόταση για τις ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές και την αιτιολόγηση».

03/10/2016  

Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας.

03/10/2016  

Ενημερωτικό Σημείωμα του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Κατάργηση κρατήσεων δημοσίων έργων».

   

περισσότερες επικαιροποιήσεις  >>

Πληροφοριακό Υλικό

 
 
 

 

 

Χάρτης Ιστότοπου - Άμεση Πρόσβαση

 
 
    Παρουσίαση Ενημέρωση Μελών Τομείς Δράσης Αλληλογραφία
    - Ποιοι είμαστε

- Ανακοινώσεις

- Γενικές Συνελεύσεις - ΥΠΥΜΕΔΙ
    - Διοικητικό Συμβούλιο - Γνωμοδοτήσεις - Διοικητικά Συμβούλια  - ΥΠΟΙΚ-ΥΠΟΙΑΝ 
    - Λοιπά Όργανα - Εργασιακά/Σ.Σ.Ε. - Εκπροσωπήσεις - ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ-ΙΚΑ
    - Περιφερειακά Γραφεία - Ασφαλιστικά - Συντονιστική - Δημοπρασίες
- Συνεργάτες - Bήμα Μελών  - Ενοποίηση - Ειδικά Συστήματα 
    - Καταστατικό - Αγγελίες  - Συνεργασίες - Λοιπά Θέματα 
    - Φωτογραφίες - Ασφάλεια & Υγεία - Συναντήσεις  
           
    Διαγωνισμοί ΕΤΕΠ, Τιμολόγια & ΣΑ Ο Τύπος γράφει... Εκδηλώσεις
    - Διακηρύξεις/ΑΚΕΠ - ΕΤΕΠ - Ημερήσιος Τύπος N - Συνέδρια
    - Διακηρύξεις/ΚαπαTel - Αναλυτικά Τιμολόγια - Περιοδικός Τύπος - Ημερίδες
- Διακηρύξεις/Διεθνείς - Συντελεστές Αναθεώρησης - Άρθρα & Συνεντεύξεις  - Εκθέσεις 
    - Αποτελέσματα - Πρακτικά Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. - Δελτία Τύπου ΣΑΤΕ  - Σεμινάρια
    - Συμβάσεις Έργων - Ενιαία Τιμολόγια - Δελτία Τύπου Φορέων - Λοιπές Εκδηλώσεις
    - Χρηματοδοτήσεις Έργων      
    - Σ.Δ.Ε./Τμ. Κατ.      
           
    Έντυπα &Υποδείγματα Συνδέσεις Νομοθεσία Εκδόσεις
    - Έντυπα ΣΑΤΕ - Κυβέρνηση - Χρονολογική ΑναζήτησηN - Εκδόσεις
    - Έντυπα ΜΕΕΠ - Δημόσιοι Φορείς - Σύνθετη Αναζήτηση N  - Λοιπές Εκδόσεις
    - Έντυπα ΜΕΚ - Ιδιωτικοί Φορείς    
    - Έντυπα ΤΣΜΕΔΕ - Διεθνείς Οργανισμοί Μέλη Επικοινωνία
    - Έντυπα ΤΠΕΔΕ - Ευρ. Εργολ. Οργανώσεις - Αλφαβητική Αναζήτηση - Κεντρικά Γραφεία
    - Έντυπα ΙΚΑ   - Σύνθετη Αναζήτηση - Περιφερειακά Γραφεία
    - Έντυπα ΥΠΟΙΚ      

created by Optimedia