Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Νέες Οδηγίες στις ΔΗ.ΣΥ.
 
26/05/2014  

Ενημερωτικά Δελτία επί των νέων οδηγιών 2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες προμήθειες και  2014/25/ΕΕ για τις προμήθειες φορέων στους τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών για τις ΔΗ.ΣΥ.
1. Ενημερωτικό Δελτίο 1. Εισαγωγή
2. Δελτίο αριθ. 2.Απλούστευση των κανόνων για τους Προσφέροντες.
3. Δελτίο αριθ. 3: Απλούστευση των κανόνων για τις Αναθέτουσες Αρχές.
4. Δελτίο αριθ. 4: Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις (e-procurement).

5. Δελτίο αριθ. 5: Συνεργασία μεταξύ Δημόσιων Φορέων.
6. Ενημερωτικό Δελτίο αριθ. 6: Νέο απλουστευμένο καθεστώς για τις Δημόσιες Συμβάσεις.
7. Ενημερωτικό Δελτίο αριθ. 7: Πράσινες δημόσιες συμβάσεις.
8. Δελτίο αριθ. 8 : Κοινωνικές πτυχές των νέων κανόνων

9. Ενημερωτικό Δελτίο αριθ. 9: Καινοτομία.
10.Δελτίο αριθ. 10 : Διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς.
11.Δελτίο αριθ. 11 : Οι νέοι κανόνες για τους «Ειδικούς Τομείς».
Ενημερωτικά Δελτία επί της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης:
12.Συμβάσεις παραχώρησης: Ορισμός της παραχώρησης.
13.Συμβάσεις παραχώρησης: Κριτήρια Ανάθεσης.

14.Συμβάσεις παραχώρησης: Διάρκεια συμβάσεων παραχώρησης.
15.Συμβάσεις παραχώρησης: Παραχωρήσεις που εξαιρούνται.
16.Συμβάσεις παραχώρησης: Διαδικαστικές εγγυήσεις.
17.Συμβάσεις παραχώρησης: Υπολογισμός της αξίας των συμβάσεων παραχώρησης.

04/04/2014  

Δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. οι: 1. Οδηγία 2014/23/ΕΕ για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, 2. Οδηγία 2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες προμήθειες (κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και 3. Οδηγία 2014/25/ΕΕ για τις προμήθειες φορέων στους τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών (κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ).

 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english