Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Κατευθυντήριες Οδηγίες ΕΑΑΔΗΣΥ
 
08/12/2023   Κατευθυντήρια Οδηγία 28 (Απόφαση 4/2023) της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα: «Εμπιστευτικές πληροφορίες κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
09/07/2021   Κατευθυντήρια Οδηγία 27 (Απόφαση 7/2021) της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Επαναλαμβανόμενες πλημμέλειες – παρατυπίες που έχουν διαπιστωθεί κατά τα έτη 2017 έως 2021, στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας της προηγηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας επί αιτημάτων παροχής σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 26 και τα άρθρα 32 παρ. 2 περ. α’ και 269 περ. α’ του ν. 4412/2016, καθώς και εν γένει υποδείξεις - συστάσεις που έχει απευθύνει η Αρχή με τις εκδοθείσες Γνώμες της επί αιτημάτων διαπραγμάτευσης κατόπιν επίκλησης των ανωτέρω νομικών βάσεων».
29/04/2021   Κατευθυντήρια Οδηγία 26 (Απόφαση 1/2021) της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Πεδίο εφαρμογής και ειδικά ζητήματα Βιβλίου ΙΙ Ν. 4412/2016”».
31/08/2020   Κατευθυντήρια Οδηγία 25 (Απόφαση 2/2020) της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ζητήματα υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης σε περίπτωση υποδιαίρεσής της σε τμήματα. Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 ν. 4412/2016».
15/02/2018   Κατευθυντήρια Οδηγία 23 (Απόφαση 3/2018) της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)».
02/02/2018  

Κατευθυντήρια Οδηγία 19/2018 (2η Έκδοση) (Απόφαση 01/2018) της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016(Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»».

05/07/2017  

Κατευθυντήρια Οδηγία 21/2017 (Απόφαση 43/2017) της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ο ανταγωνιστικός διάλογος στις δημόσιες συμβάσεις».

30/06/2017   Κατευθυντήρια Οδηγία 20/2017 (Απόφαση 42/2017) της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα «Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
28/06/2017   Κατευθυντήρια Οδηγία 22/2017 (Απόφαση 44/2017) της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους».
30/05/2017   Έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Διευκρινίσεις επί της Κατευθυντήριας Οδηγίας 12, ως προς τα Γραμμάτια Σύστασης Χρηματικής Παρακαταθήκης» (βλ. σχετική Κατευθυντήρια Οδηγία).
12/05/2017  

Κατευθυντήρια Οδηγία 19/2017 (Απόφαση 31/2017) της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016(Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»».

24/01/2017   ΠΡΟΣΟΧΗ - Κατευθυντήρια Οδηγία 18/2017 (Απόφαση 183/2016) της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Οδηγίες συμπλήρωσης των προτύπων τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή».
23/01/2017   Κατευθυντήρια Οδηγία 16/2017 (Απόφαση 180/2016) της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Οδηγίες συμπλήρωσης των Προτύπων Τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016».
04/01/2017  

Κατευθυντήρια Οδηγία 17/2016 (Απόφαση 181/2016) της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ενίσχυση συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων».

28/11/2016   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Οδηγίες συμπλήρωσης για το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)”» - Τυποποιημένο Εντυπο ΥΔ (ΤΕΥΔ) σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc).
11/10/2016   ΠΡΟΣΟΧΗ Επισημαίνεται στις εργοληπτικές επιχειρήσεις ότι κατά την έκδοση εγγυητικών επιστολών, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την Κατευθυντήρια Οδηγία 12 της ΕΑΑΔΗΣΥ που κοινοποιήθηκε σε όλους τους φορείς με την Εγκύκλιο 03/2016 του ΥΠΥΜΕΔΙ. Ειδικά στην περίπτωση έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων, θα πρέπει να αναγράφονται, μεταξύ άλλων, η πλήρης επωνυμία, το ΑΦΜ και η διεύθυνση κάθε μέλους της ένωσης, στο σώμα της Εγγυητικής Επιστολής συμμετοχής. (Βλ. σχετικά σελίδες 3 και 4 της Κατευθυντήριας Οδηγίας 12 της ΕΑΑΔΗΣΥ).
29/06/2016  

Εγκύκλιος 13/2016 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Δημοσίευση της Κατευθυντήριας Οδηγίας 14 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ»  και η αναφερόμενη σε αυτή Κατευθυντήρια Οδηγία 14/2016.

01/06/2016  

Διορθωτικό της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Διορθωτικό στην οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕΕΕ L 94/28.03.2014)». - Ενημερωτικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.

12/05/2016  

Κατευθυντήρια Οδηγία 14/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Δυνατότητα δανεισμού ικανότητας τρίτων κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων».

10/03/2016  

Κατευθυντήρια Οδηγία 13/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα».

03/02/2016   Εγκύκλιος 03/2016 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Δημοσίευση της Κατευθυντήριας Οδηγίας 12 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με τη σύνταξη Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης»  και η αναφερόμενη σε αυτή Κατευθυντήρια Οδηγία 12/2015.
12/01/2016  

Κατευθυντήρια Οδηγία 12/2015 της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης».

29/12/2015  

Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Κριτήρια ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων».

04/09/2015  

Κατευθυντήρια Οδηγία 10/2015 (Απόφαση 139/2015) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Θέματα που ανακύπτουν κατά την χρήση της υπεργολαβίας και όροι εφαρμογής της».

28/07/2015  

Κατευθυντήρια Οδηγία 08/2015 (Απόφαση 37/2015) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί εγγυήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, μετά τη δημοσίευση του ν. 4281/2014 (Α΄ 160)».

28/07/2015  

Κατευθυντήρια Οδηγία 05/2015 (2η Έκδοση: Απόφαση 37/2015) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Ενημέρωση επί του ν. 4281/2014».

17/07/2015  

Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού με θέμα: «Δημοσίευση της Κατευθυντήριας Οδηγίας 9 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με τον ν.4013/2011» και η αναφερόμενη σε αυτή Κατευθυντήρια Οδηγία 09/2015.

01/07/2015  

Κατευθυντήρια Οδηγία 09/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Καταπολέμηση της διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών.»

17/02/2015  

Κατευθυντήρια Οδηγία 07/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Υποχρέωση ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (Απόφαση 21/2015 της ΕΑΑΔΗΣΥ)».

03/11/2014  

Κατευθυντήρια Οδηγία 05/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Ενημέρωση επί του ν. 4281/2014».

03/11/2014  

Κατευθυντήρια Οδηγία 06/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Προσαρμογή των διακηρύξεων δημοπράτησης συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β στις ρυθμίσεις των ν.4250/2014, 4278/2014 και 4281/2014».

20/10/2014  

Κατευθυντήρια Οδηγία 04/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».

30/07/2014  

Κατευθυντήρια Οδηγία 03/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Η συμφωνία-πλαίσιο στις δημόσιες συμβάσεις».

23/07/2014  

Κατευθυντήρια Οδηγία 02/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Σύνταξη διακηρύξεων και τευχών διαγωνισμού προς αποφυγή συνήθων πλημμελειών των όρων αυτών».

03/02/2014  

Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: «Διαδικασία έκδοσης απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί αιτημάτων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων περί παροχής σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης του αρ. 2 παρ. 2 περ. (γ) υποπερ. (δδ) Ν.4013/2011» και η αναφερόμενη σε αυτή Κατευθυντήρια Οδηγία 01/2013.

30/12/2013  

Κατευθυντήρια Οδηγία 01/2013 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Διαδικασία έκδοσης απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί αιτημάτων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων περί παροχής σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης του αρ. 2 παρ. 2 περ. (γ) υποπερ. (δδ) Ν.4013/2011».

 
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english