Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΕΔΤΔΕ
 
14/04/2014  

Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Αναθεώρηση τιμών συμβάσεων δημοσίων έργων - Εκδίκαση Ενστάσεώς μας για τις τιμές του Δ’ τριμήνου του 2012 - Αναδιαπίστωση βασικών τιμών».

09/04/2014  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Αναθεώρηση τιμών συμβάσεων δημοσίων έργων».

07/04/2014  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Σε συνέχεια ενεργειών του ΣΑΤΕ, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Εργοληπτικές Οργανώσεις, η σημερινή συνεδρίαση της Ε.Δ.Τ.Δ.Ε., για την οποία ο ΣΑΤΕ είχε καλέσει σε κινητοποίηση τα Μέλη του, ολοκληρώθηκε χωρίς την λήψη απόφασης επί της από 4-3-2014 ένστασης των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων.

04/04/2014  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του, κοινοποιούμενη στις Εργοληπτικές Οργανώσεις, με θέμα:  «Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ΣΑΤΕ για κινητοποίηση την Δευτέρα 7.4.2014 και ώρα 10:00 π.μ. στο κτίριο της Γ.Γ.Δ.Ε., Ιπποκράτους 196».

10/03/2014

 

Ένσταση όλων των Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων κατά του 156ου Πρακτικού Διαπιστώσεως Βασικών Τιμών για το Δ' Τρίμηνα 2012, της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων.

27/02/2014  

Επιστολή της ΓΓΔΕ/Δ/νση Δ11γ του Υπ. ΥΜΕΔΙ με θέμα «Κοινοποίηση του 149ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαπιστώσεως Βασικών Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ) για το Β' & Γ' Τρίμηνο 2012» και τα συνημμένα σε αυτή αρχεία: 1.Πρακτικό 156o ΕΔΤΔΕ , 2. Πίνακες βασικών τιμών για το Δ' τρίμηνο 2012.

06/02/2014

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της ΕΔΤΔΕ με θέμα: «Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της νέας Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων – Χρόνια ανεπίλυτα ζητήματα κατά τις διαδικασίες διαπίστωσης τιμών δημοσίων έργων – Αίτημα αναβολής συνεδρίασης».

28/01/2014

 

Απόφαση του Υπουργού ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Συγκρότηση της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ)».

30/12/2013  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της ΕΔΤΔΕ κοινοποιούμενη στον Υπουργό ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Έλλειψη νομιμότητας πρόσκλησης σε συνεδρίαση».

30/12/2013  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Επιστολή των Εκπροσώπων των Εργοληπτικών Οργανώσεων στον Πρόεδρο & Τα Μέλη της ΕΔΤΔΕ  με θέμα: «Έλλειψη νομιμότητας πρόσκλησης σε συνεδρίαση», σε συνέχεια της σχετικής Πρόσκλησης σε συνεδρίαση. (Βλ.καταχωρήσεις της 20-12-13 & 23-12-13).

27/12/2013  

Απόφαση του Υπουργού ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Γνωμοδότηση στην από 15-10-2013 Ένσταση των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων ΣΤΕΑΤ και ΣΑΤΕ κατά του 149ου/25-9-2013 Πρακτικού της ΕΔΤΔΕ περί διαπιστώσεως βασικών τιμών κατασκευής δημοσίων έργων για τα Β' και Γ' Τρίμηνα 2012».

23/12/2013  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων με πολλαπλούς αποδέκτες κοινοποιούμενη στον Υπουργό ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων – Αρχικές διαπιστώσεις για την εισήγηση της Υπηρεσίας για το Δ’ τρίμηνο του 2012».

20/12/2013  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων με πολλαπλούς αποδέκτες κοινοποιούμενη στον Υπουργό ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Μη νόµιµη συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων (Ε∆Τ∆Ε) για την ∆ευτέρα, 23-12-2013. Αίτηµα αναβολής και χορήγησης στοιχείων».

20/12/2013  

Επιστολή των Εκπροσώπων των Εργοληπτικών Οργανώσεων στον Πρόεδρο της ΕΔΤΔΕ  με θέμα: «Αιφνίδια πρόσκληση σε συνεδρίαση της ΕΔΤΔΕ - Αίτημα αναβολής», σε συνέχεια της Πρόσκλησης σε συνεδρίαση του Προέδρου προς τα μέλη της ΕΔΤΔΕ με την συνημμένη σε αυτή Εισήγηση της Δ11γ περί διαπίστωσης βασικών τιμών Δ' Τριμήνου 2012.

22/10/2013  

Ένσταση των Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων ΣΤΕΑΤ και ΣΑΤΕ κατά του 149ου Πρακτικού Διαπιστώσεως Βασικών Τιμών για τα Β' & Γ' Τρίμηνα 2012, της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων - Απόφαση του Υπουργού ΥΜΕΔΙ.

15/10/2013  

Επιστολή της ΓΓΔΕ/Δ/νση Δ11γ του Υπ. ΥΜΕΔΙ με θέμα «Κοινοποίηση του 149ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαπιστώσεως Βασικών Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ) για το Β' & Γ' Τρίμηνο 2012» και τα συνημμένα σε αυτή αρχεία: 1.Πρακτικό 149o ΕΔΤΔΕ , 2. Πίνακες βασικών τιμών για το Β' τρίμηνο 2012 και το Γ' τρίμηνο 2012. Α' Διόρθωση Σφαλμάτων (Γ' Τρίμηνο 2012) από τη Δ/νση Δ11γ του Υπ. ΥΜΕΔΙ: Νέος Πίνακας 11. Ν. ΑΤΕΠ, Νέος Πίνακας 7. ΑΤΛE B' Διόρθωση Σφαλμάτων (Β' & Γ' Τρίμηνο 2012) από τη Δ/νση Δ11γ του Υπ. ΥΜΕΔΙ: Νέοι Πίνακες 3. ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Γ'2012, Νέοι Πίκανες 3. ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Β'2012.
Δυνατότητα υποβολής ενστάσεως εντός δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση του Πρακτικού στο ΤΕΕ.

04/10/2013  

Ευχαριστήρια Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Προσκόμιση στοιχείων για χρήση στην Επιτροπή Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων».

27/09/2013  

Επιστολή του κ. Ζαχαρία Αθουσάκη εκπροσώπου των Εργοληπτικών Οργανώσεων στην Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. και αντιπροέδρου ΣΑΤΕ με θέμα: «Συνεδρίαση ΕΔΤ για τα τρίμηνα Β' και Γ'/12».

23/09/2013  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Προσκόμιση επιπλέον στοιχείων ενόψει συνεδρίασης της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων».

16/09/2013  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Αναβολή συνεδρίασης της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων για τα τρίμηνα 2/12, 3/12, 4/12, 1/13 και 2/13 την 11.09.2013 για την Τετάρτη 25.9.2013 - Προσκόμιση στοιχείων τιμών υλικών / αμοιβών εργατοτεχνιτών / εργατών στον ΣΑΤΕ έως και την Δευτέρα 23/9/2013 » και τα επισυναπτόμενα σε αυτή αρχεία: Συνημμένο 1, Συνημμένο 2

05/09/2013  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων για τα τρίμηνα 2/12, 3/12, 4/12, 1/13 και 2/13 την 11.09.2013 – Προσκόμιση στοιχείων τιμών υλικών / αμοιβών εργατοτεχνιτών / εργατών στον ΣΑΤΕ έως και την Τρίτη 10/9/2013» και η συνημμένη σε αυτή Eπιστολή του κ. Ζαχαρία Αθουσάκη εκπροσώπου των Εργοληπτικών Οργανώσεων στην Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. και αντιπροέδρου ΣΑΤΕ - Βλ. και σχετικές εισηγήσεις της Δ11γ προς την ΕΔΤΔΕ (2/12, 3/12, 4/12, 1/13, 2/13).

04/09/2013   Αναβολή συνεδρίασης της ΕΔΤΔΕ - Προσδιορισμός νέας συνεδρίασης στις 11 Σεπτεμβρίου 2013 (βλ. και σχετική Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων).
02/09/2013  

Κοινή Επιστολή όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων  προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη με θέμα: «Απαράδεκτη και αντιεπιστημονική Εισήγηση της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών σχετικά με τους συντελεστές αναθεώρησης, αντίθετη με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. - Συνεχιζόμενη αγνόηση της Πολιτείας των ευλόγων αιτημάτων των Εργοληπτικών Οργανώσεων για θεσμοθέτηση της μη μείωσης του συμπεφωνημένου εργολαβικού ανταλλάγματος και της επικαιροποίησης της μεθόδου υπολογισμού των συντελεστών αναθεώρησης. - Επείγον αίτημα για προσωρινή αναβολή της συνεδρίασης της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών. - Παράκληση για συνάντηση με τον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.».

28/08/2013  

ΠΡΟΣΟΧΗ - Επιστολή του κ. Ζαχαρία Αθουσάκη εκπροσώπου των Εργοληπτικών Οργανώσεων στην Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. και αντιπροέδρου ΣΑΤΕ προς τους Προέδρους Εργοληπτικών Οργανώσεων με θέμα: «Συνεδρίαση Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών για τα τρίμηνα 2/12, 3/12, 4/12, 1/13, και 2/13, την 04-09-2013».

 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english