Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
Σύνολο Εγγραφών: 933
406. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3075Β
Πρωτόκολλο: 76928  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ3075Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36988
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
 
407. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3040Β
Πρωτόκολλο: Α. 1135  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3040Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36985
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επέκταση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Πειραιά.
 
408. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3066Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ/οικ.43319  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3066Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36977
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00.
 
409. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3017Β
Πρωτόκολλο: Α. 1160  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3017Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36978
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1127/2021 (Β' 2362) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρίων σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 43 του ν. 4646/2019 (Α' 201), όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 292 του ν. 4738/2020 (Α' 207) και ισχύει, για την υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/ 2013 (Α' 107), όπως ισχύει».
 
410. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/7/2021 Αριθμός: 40
Πρωτόκολλο: 259697  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΦΚΑ-40
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36975
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες.
 
411. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3047Β
Πρωτόκολλο: 73557  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ3047Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36987
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε.
 
412. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3065Β
Πρωτόκολλο: 83615 ΕΞ 2021  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3065Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36981
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 
413. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ3051Β
Πρωτόκολλο: 75365  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΑΝ-ΦΕΚ3051Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36980
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ/ 1016/19.12.2018 υπουργικής απόφασης με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/1020/ 20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"» (Β’ 5968).
 
414. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 8/7/2021 Αριθμός: 27
Πρωτόκολλο: 3990  
 Αρχείο .pdf: 2021ΕΑΑΔΗΣΥ-27
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36974
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επαναλαμβανόμενες πλημμέλειες – παρατυπίες που έχουν διαπιστωθεί κατά τα έτη 2017 έως 2021, στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας της προηγηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας επί αιτημάτων παροχής σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 26 και τα άρθρα 32 παρ. 2 περ. α’ και 269 περ. α’ του ν. 4412/2016, καθώς και εν γένει υποδείξεις - συστάσεις που έχει απευθύνει η Αρχή με τις εκδοθείσες Γνώμες της επί αιτημάτων διαπραγμάτευσης κατόπιν επίκλησης των ανωτέρω νομικών βάσεων.
 
415. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/7/2021 Αριθμός: Ε2142
Πρωτόκολλο: Ε.2142  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2142
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36983
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινήσεων για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 292 του ν.4738/2020 (ΦΕΚ Α΄207/2020) και της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α. 1127/2021 (ΦΕΚ Β΄ 2362).
 
416. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/7/2021 Αριθμός: Ε2143
Πρωτόκολλο: Ε.2143  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-Ε2143
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36984
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47, 50, 56 και 65 του ν. 4811/2021 (ΦΕΚ Α’ 108/26.06.2021).
 
417. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2979Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/ΓΠ.οικ. 42640  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2979Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36970
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.41332/2.7.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 2879).
 
418. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/7/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 47981  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-36969
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36969
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις επί του σημείου 2 του Πίνακα που περιλαμβάνεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.41332/02.07.2021 ΚΥΑ ( Β' 2879), σχετικά με την τηλεργασία.
 
419. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/7/2021 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 46927  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΕΡΓΑΣ-36960
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36960
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες σε μετάβαση (ΜΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες.
 
420. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/7/2021 Αριθμός: ΦΕΚ2955Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ.42012  
 Αρχείο .pdf: 2021ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2955Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36959
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.41332/2.7.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 2879).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english