Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718
Σύνολο Εγγραφών: 261
1. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/5/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/52168/681  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΚΑ-38124
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38124
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή Υπουργικών Αποφάσεων, εκδοθεισών κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 86 του ν. 4759/2020.
 
2. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 23/5/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 52871  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΑΝ-38118
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38118
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων μετά την ψήφιση του ν. 4919/2022 (Α' 71) αναφορικά με: 1) τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. 2) τις μεταβατικές διατάξεις 3) τα νέα Μητρώα.
 
3. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 23/5/2022 Αριθμός: ΦΕΚ100Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4934  
 Αρχείο .pdf: 2022ΠΡΩΘ-ΦΕΚ100Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38123
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ένταξη των περιοχών ισχύος του Kτηματολογικού Kανονισμού Δωδεκανήσου στο Eθνικό Kτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας - Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηματολογίου» - Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις.
 
4. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/5/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 47981  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-38101
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38101
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ. 34/2022 – Ενσωμάτωση οδηγίας 2019/1832/ΕΕ.
 
5. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/5/2022 Αριθμός: ΦΕΚ2480Β
Πρωτόκολλο: Α. 1062  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2480Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38115
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2022.
 
6. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 20/5/2022 Αριθμός: ΦΕΚ99Α
Πρωτόκολλο: ν. 4933  
 Αρχείο .pdf: 2022ΠΡΩΘ-ΦΕΚ99Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38119
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και άλλες διατάξεις.
 
7. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/5/2022 Αριθμός: 19
Πρωτόκολλο: 234410  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-19
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38116
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση - Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022.
 
8. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/5/2022 Αριθμός: ΦΕΚ2419Β
Πρωτόκολλο: 65771 ΕΞ2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2419Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38113
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση και συγκρότηση Επενδυτικού Συμβουλίου της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας αυτού.
 
9. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/5/2022 Αριθμός: ΦΕΚ2424Β
Πρωτόκολλο: 44689  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ2424Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38112
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ21/544/28.03.2002 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης» (Β’ 414).
 
10. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 17/5/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 226245  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-38106
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38106
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου επικουρικής ασφάλισης από 01.06.2022.
 
11. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/5/2022 Αριθμός: Ε2044
Πρωτόκολλο: Ε.2044  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-Ε2044
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38122
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α' 248).
 
12. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/5/2022 Αριθμός: ΦΕΚ2373Β
Πρωτόκολλο: 64069 ΕΞ2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2373Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38100
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 
13. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/5/2022 Αριθμός: ΦΕΚ2414Β
Πρωτόκολλο: 65255 ΕΞ2022  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2414Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38107
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 
14. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/5/2022 Αριθμός: ΦΕΚ2369Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ.27397  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2369Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38096
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00.
 
15. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 13/5/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 221738/Σ.325  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-38093
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38093
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, β) Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και γ) Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english