Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456
Σύνολο Εγγραφών: 90
1. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/6/2017 Αριθμός: 28
Πρωτόκολλο: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./160  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΦΚΑ-28
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31389
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν.
 
2. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 20/6/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 146507  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΡΓΑΣ-31378
Συνημμένα: Εγκύκλιος ΥΠΕΡΓΑΣ Γ1α/Γ.Π.οικ.35136/2017 Εγκύκλιος ΥΠΕΡΓΑΣ Γ1α/Γ.Π.οικ.35136/2017
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31378
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα.
 
3. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/6/2017 Αριθμός: 11
Πρωτόκολλο: ΔΝΣγ/οικ 44038/ΦΝ466  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-11
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31377
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων.
 
4. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/6/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 44394  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΔΙΚ-31384
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31384
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διορισμός είκοσι ενός (21) μελών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
 
5. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/6/2017 Αριθμός: 27
Πρωτόκολλο: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./144  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΦΚΑ-27
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31366
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράλληλη ασφάλιση κατ' εφαρμογή των άρθρ. 17 παρ.1 και 36 παρ.1,2,6 και 7 του Ν. 4387/16.
 
6. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 14/6/2017 Αριθμός: ΦΕΚ88Α
Πρωτόκολλο: π.δ. 57/2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΔΙΚ-ΦΕΚ88Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31390
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
 
7. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 14/6/2017 Αριθμός: 22
Πρωτόκολλο: 3802  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΑΑΔΗΣΥ-22
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31422
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους.
 
8. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/6/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1084
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1084
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31363
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4467/13-4-2017 (56 Α΄) και παροχή οδηγιών για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά για το 2017, στην περίπτωση άρσης ακινησίας ΙΧ οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, για έναν ή τρεις μήνες ή για το υπόλοιπο του έτους 2017.
 
9. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/6/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1080
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1080
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31352
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.4172/2013 σε περίπτωση κήρυξης του οφειλέτη σε πτώχευση ή υπαγωγής αυτού σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης.
 
10. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/6/2017 Αριθμός: ΦΕΚ1992Β
Πρωτόκολλο: 3491  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1992Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31351
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 5143/11.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3335/11.12.2014) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,10%, που προβλέπεται στο Άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α΄), όπως ισχύει.
 
11. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/6/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1956/Β ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ466  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-31343
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31343
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου.
 
12. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/6/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1956Β/ ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-31343Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31343Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός "Ομάδων εργασιών" ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016.
 
13. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/6/2017 Αριθμός: ΦΕΚ1942Β
Πρωτόκολλο: 25599/1453  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1942Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31337
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της αριθ. 61502/3399/30-12-2016 (ΦΕΚ Β΄ 4330) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017».
 
14. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/6/2017 Αριθμός: ΦΕΚ1924Β
Πρωτόκολλο: 56902/215  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1924Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31331
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
 
15. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/6/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2/45136/0026  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-31358
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31358
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για τον έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή δημοσίων δαπανών.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english