Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123
Σύνολο Εγγραφών: 36
1. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/3/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1043
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1043
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31082
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες συμπλήρωσης έντυπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2016.
 
2. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/3/2017 Αριθμός: ΦΕΚ969Β
Πρωτόκολλο: 1191  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ969Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31090
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α' 147).
 
3. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/3/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1042
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1042
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31079
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιβολή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου σε πράξεις μετατροπής ατομικών επιχειρήσεων σε κεφαλαιουχικές εταιρείες.
 
4. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/3/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 31637  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΑΝ-31077
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31077
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.
 
5. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/3/2017 Αριθμός: ΦΕΚ900Β
Πρωτόκολλο: ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ900Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31070
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
 
6. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/3/2017 Αριθμός: 15
Πρωτόκολλο: 43  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΦΚΑ-15
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31057
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου σύνταξης μισθωτών από 01/01/2017 έως 1/1/2020 κατ’ εφαρμογή του αρθρ. 38 του Ν. 4387/16.
 
7. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/3/2017 Αριθμός: 05
Πρωτόκολλο: ΔΝΣγ/12298/ΦΝ 439.6  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-05
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31083
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2017.
 
8. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/3/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1034
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 759Β  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1034
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31043
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.
 
9. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/3/2017 Αριθμός: 04
Πρωτόκολλο: Δ.Μ./5538  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-04
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31050
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση προσωρινών αδειών λειτουργίας σε υφιστάμενα και ιδρυόμενα Συνεργεία Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε).
 
10. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/3/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1030
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 720Β  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1030
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31034
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
 
11. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 1/3/2017 Αριθμός: ΦΕΚ24Α
Πρωτόκολλο: ν. 4456  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ24Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31011
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότηταας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
 
12. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/2/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1025
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 618Β/28.2.17  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1025
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31003
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2016.
 
13. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 16/2/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 5378  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΣΩΤ-31010
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31010
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αρμοδιότητες των Οικονομικών Επιτροπών των Δήμων αναφορικά με τη συγκρότηση αρμοδίων Επιτροπών διεξαγωγής δημοπρασιών-αξιολόγησης προσφορών.
 
14. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/2/2017 Αριθμός: 03
Πρωτόκολλο: ΔΝΣβ/οικ.11315/Φ.ΕΓΚ.  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-03
Συνημμένα: Αρθρο 35 του Ν. 4129/13 (ΦΕΚ52 τεύχος Α') όπως ισχύει
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30990
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ελεγχος Δημοσίων Συμβάσεων.
 
15. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/2/2017 Αριθμός: 06
Πρωτόκολλο: 24  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΦΚΑ-06
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 30956
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english