Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16


Αναθεώρηση τιμών
 
07/11/2016   ΦΕΚ 206Α/03.11.2016 της Βουλής των Ελλήνων με θέμα: «Διόρθωση σφαλμάτων στον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/8-8-2016)».
31/10/2016   ΦΕΚ 200Α/24.10.2016 της Βουλής των Ελλήνων με θέμα: «Διόρθωση σφαλμάτων στον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016.».
03/08/2016

Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Ψηφισθέν Νομοσχέδιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Αναθεώρηση τιμών».

27/04/2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Έγγραφο της ΕΥΣ/ΓΓ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ με θέμα: "Οριστικοποίηση συντελεστών αναθεώρησης του Ν.3669/08, άρθρο 54" με το οποίο δίδονται πληροφορίες στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Ε.Π. και στους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης, Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ και Ειδικές Υπηρεσίες για  την εκκρεμότητα της οριστικοποίησης των συντελεστών αναθεώρησης.

11/03/2015

ΠΡΟΣΟΧΗ - Διευκρινιστική Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ σχετικά με τις πρόσφατες ρυθμίσεις για την Αναθεώρηση.

18/12/2014

Ανακοίνωση σχετικά με τις πρόσφατες ρυθμίσεις για την Αναθεώρηση: Σας ενημερώνουμε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα Ν. 4313/2014 του ΥπΥΜΕΔΙ  περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων δύο σημαντικές ρυθμίσεις στο άρθρο 70, σχετικές με την Αναθεώρηση Τιμών των Δημοσίων Εργων, σε συνέχεια πολυετών προσπαθειών του ΣΑΤΕ. Συγκεκριμένα προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία «Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων», με τη συμμετοχή όλων των φορέων του κλάδου, ενώ μέχρι τη πλήρη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος οι Αναθεωρήσεις των Τιμών των Δημοσίων Εργων από την 1/1/2013 και μετά θα αποφασίζονται από την Ε.Δ.Τ.Δ.Ε., βάσει του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που ανακοινώνει η ΕΛΣΤΑΤ. Ως γνωστόν σε εκκρεμμότητα παραμένει το Δ΄τρίμηνο του 2012 για το οποίο έχει υποβληθεί ένσταση των Εργοληπτικών Οργανώσεων καθώς και αίτηση ακύρωσης κατά της σιωπηρής (τετράμηνης) απόρριψης της ένστασης.
Θα ακολουθήσει αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα του Νομικού Συμβούλου του ΣΑΤΕ για όλες τις επερχόμενες μεταβολές στο σύστημα παραγωγής των δημοσίων έργων που περιλαμβάνονται στον Ν. 4313/2014.

18/12/2014 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 261Α/17.12.2014 ο Ν. 4313/2014 του ΥΠΥΜΕΔΙ με τίτλο: «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
17/12/2014

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΜΕΔΙ  με θέμα: «Άρθρο 89 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου με τίτλο: "Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων"» [Βλ. σχετική Επιστολή ΣΑΤΕ, Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων (12.12.14), δακτυλογραφημένο Σ/Ν (16.12.14)].

12/12/2014

Ψηφισθέν Νομοσχέδιο του ΥΠΥΜΕΔΙ με θέμα: «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».

11/12/2014

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Απαράδεκτη τροπολογία - προσθήκη σε υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου ΥΜΕΔΙ» και η αναφερόμενη σε αυτή τροπολογία - προσθήκη.

25/11/2014

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σχέδιο Νόμου του ΥΠΥΜΕΔΙ με θέμα: «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» όπως κατατέθηκε σήμερα στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής:
- Άρθρο 70: Ρυθμίσεις για τον έλεγχο γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών, σύσταση εθνικού συστήματος τεχνικών προδιαγραφών και τιμολόγησης τεχνικών έργων, εφαρμογή του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ για τον υπολογισμό της αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων από 1/1/2013 και μετά, ρυθμίσεις για τον υπολογισμό των δεικτών βιωσιμότητας και μείωση τιμών στόχου σε 0,4 (ΙΚ/ΣΥ) και 0,6 (ΚΕ/ΒΥ), ρυθμίσεις ΜΕΚ.

- Άρθρο 79: Ρυθμίσεις θεμάτων ποινικών ρητρών σε συμβάσεις δημοσίων έργων.

19/11/2014

Σε τελικό στάδιο επεξεργασίας βρίσκεται Ν/Σ του Υπ. ΥΜΕΔΙ με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων» σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του www.real.gr. Στο εν λόγω Ν/Σ προβλέπεται μεταξύ άλλων και μείωση δεικτών βιωσιμότητας σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ.

09/04/2014

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Κοινή Επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Αναθεώρηση τιμών συμβάσεων δημοσίων έργων».

07/04/2014

Συμμετοχή του ΣΑΤΕ σε Δημόσια Διαβούλευση - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων» - Προτάσεις ΣΑΤΕ».

26/03/2014

ΠΡΟΣΟΧΗ Δημόσια Διαβούλευση του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων», στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν στους δείκτες βιωσιμότητας, στον έλεγχο γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών και στην επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις πλαστότητας, στην τήρηση χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης έργων μεγάλης κλίμακας κ.α. (Έως 07/04/2014).

created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english