Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014
������ ������������� �� mail �� �������������� ��������������� ��� ���������

 
 

Ενδιαφέρουν

 
Κατάργηση ΦΠΑ στις πληρωμές Δημοσίων Έργων
Λοιπά Φορολογικά Ζητήματα

Ενιαίο Πλαίσιο στις ΔΗ.ΣΥ.-
Πολυν/σχέδιο ΥΠΟΙΚ-ΠΔ για νέο Μητρώο

Κατώτατα/Ανώτατα Όρια
Ρυθμίσεις ΥΜΕΔΙ

Νέες Οδηγίες της Ε.Ε. στις ΔΗ.ΣΥ.

Κατάργηση Πρόσθ. Εγγυήσεων

Προβλήματα έργων ΕΠΠΕΡΑΑ New

New Αναστολή ορισμένων ΕΤΕΠ

Φορ/κές υποχ/σεις Δεκεμβρίου New

Νέο Σ ΥΠΥΜΕΔΙ
  New

Οργανισμός ΥΠΥΜΕΔΙ

 New Δημοπρασίες Μελετοκατασκευών

Επιτόκιο προκαταβολής

Ρυθμίσεις οφειλών ΙΚΑ - ΔΟΥ

Νέες Πρότυπες Διακηρύξεις New

New Τραπεζικοί Λογαριασμοί ΣΑΤΕ

 

Επικαιροποιήσεις

 
 
18/12/2014  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Νομοθετούν τη σύγχυση, την ασάφεια και τη σύγκρουση διατάξεων για τα δημόσια έργα - την άμεση απόσυρση συγκεκριμένων διατάξεων ζήτησε ο ΣΑΤΕ».

18/12/2014  

Απάντηση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα: «Δημοπράτηση έργων "Άρση ισορροπίας και αποκατάσταση των όψεων του κτιρίου θυρωρείο στο ανάκτορο Αχίλλειο Κέρκυρας και αρχιτεκτονική διαρρύθμιση του ισόγειου χώρου" και "Διαμόρφωση και δημιουργία χώρων πρασίνου στην οδό Γ. Παπανδρέου και σε πλησίον κοινόχρηστους χώρους» σε αντίστοιχες επιστολές του ΣΑΤΕ.(Βλ. Επιστολή 1, Επιστολή 2).

18/12/2014   Επικαιροποίηση του τμήματος «Ενημέρωση Μελών/Αγγελίες».
18/12/2014   Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για Έργα στη Ρουμανία.
18/12/2014   Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Αποτελέσματα Διαγωνισμών».
18/12/2014   Επιλογή δημοσιευμάτων τύπου της 18.12.2014.
18/12/2014  

Ανακοίνωση σχετικά με τα Αφορολόγητα Αποθεματικά: Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν του από 3-10-2014 Υπομνήματος του ΣΑΤΕ προς το ΥΠΟΙΚ πραγματοποιήθηκαν: σχετική συνάντηση εκπροσώπων του ΣΑΤΕ με τον Υφυπουργό κ. Μαυραγάνη και συνάντηση του ΣΕΒ με την Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κα Σαββαϊδου, στην οποία επίσης τέθηκαν τα αιτήματα μείωσης του συντελεστή φορολογίας των αφορολόγητων αποθεματικών και καταβολής σε δόσεις. Από αυτές τις συναντήσεις προέκυψε δέσμευση της Γενικής Γραμματέως για απόσυρση των επιπλέον, πέραν του 19%, φορολογικών επιβαρύνσεων, ενώ δεν έγινε αποδεκτό το αίτημα μείωσης του φορολογικού συντελεστή στο ύψος του 2013, 15%.

18/12/2014  

Ανακοίνωση σχετικά με τις πρόσφατες ρυθμίσεις για την Αναθεώρηση: Σας ενημερώνουμε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα Ν. 4313/2014 του ΥπΥΜΕΔΙ  περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων δύο σημαντικές ρυθμίσεις στο άρθρο 70, σχετικές με την Αναθεώρηση Τιμών των Δημοσίων Εργων, σε συνέχεια πολυετών προσπαθειών του ΣΑΤΕ. Συγκεκριμένα προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία «Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων», με τη συμμετοχή όλων των φορέων του κλάδου, ενώ μέχρι τη πλήρη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος οι Αναθεωρήσεις των Τιμών των Δημοσίων Εργων από την 1/1/2013 και μετά θα αποφασίζονται από την Ε.Δ.Τ.Δ.Ε., βάσει του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που ανακοινώνει η ΕΛΣΤΑΤ. Ως γνωστόν σε εκκρεμμότητα παραμένει το Δ΄τρίμηνο του 2012 για το οποίο έχει υποβληθεί ένσταση των Εργοληπτικών Οργανώσεων καθώς και αίτηση ακύρωσης κατά της σιωπηρής (τετράμηνης) απόρριψης της ένστασης.
Θα ακολουθήσει αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα του Νομικού Συμβούλου του ΣΑΤΕ για όλες τις επερχόμενες μεταβολές στο σύστημα παραγωγής των δημοσίων έργων που περιλαμβάνονται στον Ν. 4313/2014.

18/12/2014  

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 261Α/17.12.2014 ο Ν. 4313/2014 του ΥΠΥΜΕΔΙ με τίτλο: «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».

18/12/2014   Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών Τζέντας.
18/12/2014   Ηλεκτρονική Ενημέρωση ΤΕΕ 18.12.2014.
17/12/2014  

Απόφαση του Προέδρου της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη διαμόρφωση σχεδίου εθνικής στρατηγικής στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων».

17/12/2014   Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Σ.Δ.Ε./Τμ. Κατ.».
17/12/2014  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ  με θέμα: «Άρθρο 89 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου με τίτλο: "Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων"» [Βλ. σχετική Επιστολή ΣΑΤΕ, Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων (12.12.14), δακτυλογραφημένο Σ/Ν (16.12.14)].

17/12/2014  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ  με θέμα: «Κανονισμός Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. - Σύμφωνη Γνώμη ΕΑΑΔΗΣΥ 14/2014» και η αναφερόμενη σε αυτή γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ 14/2014. (Βλ. σχετική Επιστολή ΣΑΤΕ).

17/12/2014  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με θέμα: «Διατάξεις περί των δημοσίων έργων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου σας με θέμα «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄297) και άλλες διατάξεις»».

17/12/2014  

Εγκύκλιος 26/2014 του Υπ.ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών"» και το αναφερόμενο σε αυτή ΦΕΚ Β' 3068/14-11-2014.

17/12/2014  

Συμμετοχή του ΣΑΤΕ στην υπογραφή Πρωτόκολλου της 8ης Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδας-Αιγύπτου (Κάιρο, 04.12.2014) σε συνέχεια του Μνημονίου Κατανόησης (ΜΟU) που υπογράφηκε μεταξύ του ΣΑΤΕ και της Αιγυπτιακής Ομοσπονδίας Εργοληπτών.

17/12/2014   Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Ενημέρωση ΤΕΕ 17.12.2014.
17/12/2014  

Σεμινάριο του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Μονάχου στις 20 Ιανουαρίου 2015  στο Μόναχο  με θέμα: «Επιχειρηματικές ευκαιρίες στον τομέα της ενεργειακής αποκατάστασης κτιρίων στη Γερμανία».

16/12/2014  

Απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 (Α' 204) όπως ισχύει».

16/12/2014   Επικαιροποίηση του τμήματος «ΕΤΕΠ, Τιμολόγια & ΣΑ/Ενιαία Τιμολόγια Εργων».
16/12/2014   Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ "νέων" ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 2 υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α του Ν.4254/2014».
16/12/2014   Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Πώς υπολογίζεται το Δώρο των Χριστουγέννων».
16/12/2014  

Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών Τουρκίας.

16/12/2014  

Ημερίδα με θέμα: «Νέα έργα, χρηματοδότηση και αυτοδιοίκηση» διοργανώνει η Α-energy στις 19 Δεκεμβρίου 2014, ώρες 15.30-19.30 στην Αθήνα (Ξενοδοχείο HILTON) - Πρόσκληση - Πρόγραμμα - Δελτίο Τύπου.

16/12/2014  

Συνέντευξη του Προέδρου του ΣΑΤΕ κ. Ζ. Αθουσάκη στο ειδησεογραφικό site DEALNEWS.GR με θέμα: «14 επιχειρηµατίες και θεσµικοί φορείς µιλούν στη «Deal».

16/12/2014  

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄297) και άλλες διατάξεις»,όπως κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής.

15/12/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα: «Συμμετοχή ΣΑΤΕ στην διαβούλευση επί των προσχεδίων των υπό αναθεώρηση προτύπων διακηρύξεων διαγωνισμών δημοσίων έργων τύπου Α και Β»

15/12/2014  

Έγγραφο του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Διευκρινίσεις για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του έτους 2013».

15/12/2014  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ-Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Χρηματοδοτήσεις έργων ΕΕΤΑΑ-Παροχή στοιχείων».

15/12/2014  

Επιστολή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Τζέντα με θέμα: «Middle East Business Intelligence (MEED) – Τα 100 μεγαλύτερα έργα που έχουν ανατεθεί στη περιοχή της Μέσης Ανατολής – Τα μεγαλύτερα έργα στην Σαουδική Αραβία».

12/12/2014  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1253/2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160), σχετικά με την αντιστροφή της υποχρέωσης στην περίπτωση τεχνικών έργων για λογαριασμό του δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών οργανισμών δημοσίου δικαίου».

12/12/2014  

Ψηφισθέν Νομοσχέδιο του ΥΠΥΜΕΔΙ με θέμα: «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».

11/12/2014  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Απαράδεκτη τροπολογία - προσθήκη σε υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου ΥΜΕΔΙ» και η αναφερόμενη σε αυτή τροπολογία - προσθήκη.

11/12/2014   Έγγραφο του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Περί του χαρακτηρισμού επιχειρήσεων ως συνδεδεμένων».
11/12/2014  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος ΠΟΛ 1251/2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας».

11/12/2014  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε από το ΕΠΠΕΡΑΑ η έγκριση των συνημμένων πιστώσεων έργων (ΑΔΑ: 7ΙΑΦΦ-ΠΟΝ) στις οποίες, κατόπιν πίεσης του Προέδρου του ΣΑΤΕ, περιλαμβάνονται εκτός των πιστοποιημένων λογαριασμών και ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ. Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι Συνάδελφοι να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι εν λόγω πιστώσεις να εκταμιευθούν εγκαίρως έως το τέλος Δεκεμβρίου 2014.

11/12/2014   Ανακοίνωση ΣΑΤΕ για το έργο: «Ενίσχυση Αστικού Πρασίνου στη Ν. Ερυθραία»
10/12/2014   Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων Αιγύπτου.
10/12/2014   ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Γενικό Έγγραφο του ΙΚΑ με θέμα: «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2014 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους».
10/12/2014  

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού με θέμα: «Καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμών έργων συγχρηματοδοτούμενων από ΕΣΠΑ».

08/12/2014  

Γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Προϋποθέσεις αποχώρησης μέλους από εργοληπτική οργάνωση – συνέπειες μη εξόφλησης υποχρεώσεων προς τις επιπλέον της μιας εργοληπτικές οργανώσεις (ε.ο.) εργοληπτικής επιχείρησης, που είναι εγγεγραμμένη σε περισσότερες ε.ο., κατά τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων.».

08/12/2014  

Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της υπ'αριθμ. Πρωτ. Γ.Δ.ΑΝ.Π.Υ./οικ/24558/2014 απόφασης Συγκρότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Εργων Περιφέρειας Αττικής». (Βλ. και σχετική Επιστολή ΣΑΤΕ).

08/12/2014  

Ημερίδα της ΕΠΕΣ στις 18 Δεκεμβρίου 2014  στην  Αθήνα με θέμα: «Παθολογία - Ανθεκτικότητα Κατασκευών Σκυροδέματος. Αποκατάσταση - Ενισχύσεις».

05/12/2014  

1ο Εθνικό Συνέδριο για τη Ποιότητα στις 18-19 Δεκεμβρίου 2014 στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental Hotel) - Δελτίο Τύπου

05/12/2014  

Eνημερώνουμε τα Mέλη για την Επιστολή του γραφείου Νομικού Συμβούλου της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Διαβούλευση επί των προσχεδίων των υπό αναθεώρηση προτύπων διακηρύξεων διαγωνισμών δημοσίων έργων τύπου Α και Β» με την οποία μας κοινοποιήθηκαν τα υπό αναθεώρηση πρότυπα τεύχη Διακηρύξεων Τύπου Α και Τύπου Β προκειμένου να υποβάλουμε προτάσεις και παρατηρήσεις. Ηδη το Προεδρείο του ΣΑΤΕ έχει αναθέσει σε Ομάδα Εργασίας την σύνταξη σχετικής εισήγησης προκειμένου να συζητηθεί και οριστικοποιηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ την Τετάρτη 10.12.2014. Παρακαλούνται όσα από τα Mέλη επιθυμούν, να αποστείλουν τις θέσεις και παρατηρήσεις τους επί των ανωτέρω πρότυπων τευχών το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της 10ης Δεκεμβρίου.

05/12/2014  

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

05/12/2014  

Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με θέμα: «Διαβίβαση αναφορών για δημοπράτηση έργων με το σύστημα μελέτης κατασκευής».

04/12/2014  

Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΚΑ  με θέμα: ««Πράσινο Bonus» σε Δημoσίους Υπαλλήλους για Εξοικονόμηση Ενέργειας. Ορισμός Ενεργειακών Υπευθύνων στα κτίρια του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα».

04/12/2014  

Ημερίδα της Unisteel στις 11 Δεκεμβρίου 2014 στην Αθήνα με θέμα: «Στηθαία ασφαλείας  Marcegaglia και οδηγική ασφάλεια» - Πρόσκληση.

04/12/2014  

Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ επιστολή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ με θέμα: «Διαμόρφωση και Δημιουργία χώρων πρασίνου στην οδό Γ. Παπανδρέου και σε πλησίον κοινόχρηστους χώρους» (Βλ. σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ).

03/12/2014  

Έγγραφο από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Τζέντα με θέμα: «Επιτάχυνση των μεγάλων έργων για τις οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές καθώς και για τις συνδυασμένες μεταφορές».

03/12/2014  

Ενημερωτικό ∆ελτίο Οικονομικών και Επιχειρηµατικών Ειδήσεων Βελγίου (21-30.11.2014) Γραφείου Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών.

02/12/2014   Διεθνείς Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί σε Σαουδική Αραβία και Ομάν.
02/12/2014  

Ανακοίνωση Δήμου Βύρωνα για καθορισμό Νέας Ημερομηνίας Διαγωνισμού για το έργο: «Ανάπλαση περιοχής προσφυγικών στον Καρέα Δήμου Βύρωνα» ύστερα από διαδοχικές επιστολές του ΣΑΤΕ. (Επιστολή 1, Επιστολή 2).

01/12/2014  

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων τον Δεκέμβριο».

01/12/2014  

Νεότερη Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού με θέμα: ««Διαμόρφωση και Δημιουργία χώρων πρασίνου στην οδό Γ. Παπανδρέου και σε πλησίον κοινόχρηστους χώρους» (Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού)».(Βλ. και σχετική καταχώρηση 28-11-2014 με ακύρωση δημοπρασίας Δήμου Κηφισιάς).

01/12/2014  

Νεότερη Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Βύρωνα με θέμα: ««Ανάπλαση περιοχής προσφυγικών στον Καρέα Δήμου Βύρωνα» (Δήμος Βύρωνα)». (Βλ. και σχετική καταχώρηση 28-11-2014 με ακύρωση δημοπρασίας Δήμου Κηφισιάς).

01/12/2014  

Ημερίδα του YΠΕΚΑ, την Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2014 στις 9.00 π.μ. στο ΕΒΕΑ (αίθουσα "Ερμής"-Ακαδημίας 7, Αθήνα) με θέμα: «Το ΥΠΕΚΑ μετράει τις επιδόσεις του: Εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων -Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο» - Πρόσκληση - Πρόγραμμα

01/12/2014  

Επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ με θέμα: «Λήξη φιλοξενίας Συντονιστικής Επιτροπής Εργοληπτικών Οργανώσεων».

01/12/2014  

Ημερίδα του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στις 10 Δεκεμβρίου 2014  στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας (Αθήνα, Σίνα 31) με θέμα: «Νέα Λογιστικά Πρότυπα – Εκσυγχρονισμός – Τομή στη λειτουργία των επιχειρήσεων».

   

περισσότερες επικαιροποιήσεις  >>

Πληροφοριακό Υλικό

 
 
 
 
 

Χάρτης Ιστότοπου - Άμεση Πρόσβαση

 
 
    Παρουσίαση Ενημέρωση Μελών Τομείς Δράσης Αλληλογραφία
    - Ποιοι είμαστε

- Ανακοινώσεις N

- Γενικές Συνελεύσεις - ΥΠΥΜΕΔΙ
    - Διοικητικό Συμβούλιο - Γνωμοδοτήσεις - Διοικητικά Συμβούλια - ΥΠΟΙΚ-ΥΠΟΙΑΝ
    - Λοιπά Όργανα - Εργασιακά/Σ.Σ.Ε. - Εκπροσωπήσεις - ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ-ΙΚΑ
    - Περιφερειακά Γραφεία - Ασφαλιστικά - Συντονιστική - Δημοπρασίες
- Σύμβουλοι - Bήμα Μελών - Ενοποίηση - Ειδικά Συστήματα
    - Καταστατικό - Αγγελίες N - Συνεργασίες - Λοιπά Θέματα
      - Ασφάλεια & Υγεία    
           
    Διαγωνισμοί ΕΤΕΠ, Τιμολόγια & ΣΑ Ο Τύπος γράφει... Εκδηλώσεις
    - Διακηρύξεις/ΑΚΕΠ - ΕΤΕΠ - Ημερήσιος Τύπος N - Συνέδρια
    - Διακηρύξεις/ΚαπαTel - Αναλυτικά Τιμολόγια - Περιοδικός Τύπος - Ημερίδες N
- Διακηρύξεις/Διεθνείς N - Συντελεστές Αναθεώρησης - Άρθρα & Συνεντεύξεις - Εκθέσεις
    - Αποτελέσματα N - Πρακτικά Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. - Δελτία Τύπου ΣΑΤΕ N - Σεμινάρια
    - Συμβάσεις Έργων - Ενιαία Τιμολόγια - Δελτία Τύπου Φορέων - Λοιπές Εκδηλώσεις
    - Σ.Δ.Ε./Τμ. Κατ.      
           
    Έντυπα &Υποδείγματα Συνδέσεις Νομοθεσία Εκδόσεις
    - Έντυπα ΣΑΤΕ - Κυβέρνηση - Χρονολογική ΑναζήτησηN - Εκδόσεις
    - Έντυπα ΜΕΕΠ - Δημόσιοι Φορείς - Σύνθετη Αναζήτηση N  
    - Έντυπα ΜΕΚ - Ιδιωτικοί Φορείς   Επικοινωνία
    - Έντυπα ΤΣΜΕΔΕ - Διεθνείς Οργανισμοί Μέλη - Κεντρικά Γραφεία
    - Έντυπα ΤΠΕΔΕ - Ευρ. Εργολ. Οργανώσεις - Αλφαβητική Αναζήτηση - Περιφερειακά Γραφεία
    - Έντυπα ΙΚΑ   - Σύνθετη Αναζήτηση  
    - Έντυπα ΥΠΟΙΚ      

created by Optimedia