Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627
Σύνολο Εγγραφών: 392
211. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/6/2019 Αριθμός: ΦΕΚ2028Β
Πρωτόκολλο: 56390  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2028Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33861
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της 97724/ΕΥΘΥ 750 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων που αναλαμβάνει για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 4566/Β’/ 18.10.2018), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 
212. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/6/2019 Αριθμός: 28
Πρωτόκολλο: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./259/676491  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-28
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33860
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών, κατ' εφαρμογή του Ν.4583/18.
 
213. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/6/2019 Αριθμός: Ε2092
Πρωτόκολλο: Ε2092  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2092
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33862
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών σχετικά με τη μείωση του συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων από 15% σε 10%, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν.4603/2019.
 
214. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 3/6/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 3005  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΑΑΔΗΣΥ-33863
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33863
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείων αναθεωρημένων διακηρύξεων έργων, μελετών και έργων με το σύστημα μελέτης- κατασκευής.
 
215. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/5/2019 Αριθμός: ΦΕΚ2007Β
Πρωτόκολλο: Α. 1211  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2007Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33854
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013.
 
216. Υπ. Υγείας και Πρόνοιας
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/5/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ.40957  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΥΓ-33895
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33895
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα.
 
217. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/5/2019 Αριθμός: 02
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ ΔΑΦΚΑ 49581/2075  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΚΑ-02
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33859
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος Δ' Τμήματος ν. 4495/2017.
 
218. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/5/2019 Αριθμός: Ε2096
Πρωτόκολλο: Ε.2096  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2096
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33870
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του Πρώτου άρθρου, των άρθρων 36.1.9 και 36.1.12 του Παραρτήματος Α’ του ν. 4612/2019 (77 Α΄) και των άρθρων 1 (άρθρο 12 της σύμβασης) και 3 του ν. 4613/2019 (78Α΄) για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου.
 
219. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/5/2019 Αριθμός: Ε2091
Πρωτόκολλο: Ε.2091  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2091
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33866
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση οφειλών που επανατιμολογούνται σε συνδεδεμένη εταιρεία κατόπιν παραίτησης από το δικαίωμα είσπραξής τους βάσει αμοιβαίας συμφωνίας, πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4172/2013.
 
220. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 30/5/2019 Αριθμός: ΝΣΚ 129
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 129
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34057
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάργηση κρατήσεων υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ, του ΕΜΠ και των λοιπών Πολυτεχνικών Σχολών.
 
221. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/5/2019 Αριθμός: 04
Πρωτόκολλο: Δ24/οικ/6546  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΧΩΔΕ-04
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33850
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 107 του Ν. 4530/2018 (Α΄ 59).
 
222. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/5/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ80020/οικ.63808/Δ16.1530  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-33846
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33846
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 8 του ν.4578/2018 (Α' 200), σχετικά με την έναρξη και λήξη του συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο ΕΤΕΑΕΠ.
 
223. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/5/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1910Β
Πρωτόκολλο: Α. 1194  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1910Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33839Β
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της ΠΟΛ 1176/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
 
224. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/5/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1912Β
Πρωτόκολλο: 55748  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1912Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33840
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημιουργία πανελλαδικού Δικτύου Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων, κατά το άρθρο 56 του ν. 4605/2019.
 
225. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/5/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ80000/68278/1516  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-33837
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33837
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αιτήσεων συνταξιοδότησης που υπεβλήθησαν στον ΕΦΚΑ πριν την 18.7.2018, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4554/2018 (Α΄130).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english